ប្រាក់បើកឲ្យសរុប និងភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម (SSI)

Publications
#5604.06

ប្រាក់បើកឲ្យសរុប និងភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម (SSI)

មនុស្សភាគច្រើន មានសំណួរអំពីប្រាក់បើកឲ្យសរុប (ទទួលបានតែមួយដងគត់) ថាវា អាចប៉ះពាល់​ចំពោះភាពមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់សន្តិសុខសង្គម (SSI, Supplemental Security Income) របស់ពួកគេ យ៉ាងដូចម្តេច ។  អនុស្សារណៈនេះ នឹងបង្ហាញថាតើ ប្រាក់បើកឲ្យសរុប មានការប៉ះពាល់​ចំពោះ​ភាពមាន​សិទ្ធិ​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខ​សង្គម​យ៉ាង​ដូចម្តេច ។