Cov Nyiaj Ua Ib Zaug The thiab Kev Tsim Nyog Tau Txais SSI

Publications
#5604.09

Cov Nyiaj Ua Ib Zaug The thiab Kev Tsim Nyog Tau Txais SSI

Muaj coob leej muaj lus nug txog kev ua ib zaug them (ib zaug nkaus xwb) yuav cuam tshuam li cas rau lawv li kev tsim nyog tau txais Nyiaj Tau Los ntawm Kev Ruaj Ntseg Txhawb Ntxiv (SSI, Supplemental Security Income).  Tsab ntawv tshaj tawm no yuav tham txog cov kev ua ib zaug them yuav cuam tshuam li cas rau kev tsim nyog tau txais SSI.