Hướng dẫn Tự Thẩm định IHSS và Phiên điều trần Công bằng

Publications
#5013.05

Hướng dẫn Tự Thẩm định IHSS và Phiên điều trần Công bằng

Hướng dẫn này là để giúp quý vị chuẩn bị cho thẩm định đầu vào ban đầu của nhân viên IHSS quận hoặc đánh giá hàng năm. Hướng dẫn này cũng sẽ giúp quý vị trình bày cho bản thân và những người khác trong phiên điều trần công bằng khi có tranh chấp về số giờ Dịch vụ Trợ giúp Tại Gia (IHSS, In-Home Supportive Services) quý vị cần.