Patnubay sa Sariling-Pagtatasa sa IHSS at Makatarungang Pagdinig

Publications
#5013.08

Patnubay sa Sariling-Pagtatasa sa IHSS at Makatarungang Pagdinig

Ang patnubay na ito ay upang tulungan kang maghanda para sa pagtatasa sa paunang pagpasok ng manggagawa sa Mga Serbisyong Pansuporta sa Bahay (IHSS, In-Home Support Services) ng county o sa taunang pagrepaso. Makatutulong din sa iyo ang patnubay na ito na kumatawan sa iyong sarili at sa iba sa mga makatarungang pagdinig kapag mayroong pagtatalo tungkol sa bilang ng oras sa Mga Serbisyong Pansuporta sa Bahay na iyong kailangan.