کتابچه راهنمای خودارزیابی و رسیدگی عادلانه IHSS

Publications
#5013.16

هدف از این کتابچه راهنما، کمک به شما جهت آمادگی برای ارزیابی پذیرش اولیه توسط مددکار IHSS یا بازنگری سالانه است. همچنین، این کتابچه راهنما به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در جلسات رسیدگی مربوط به اختلاف‌نظر درباره تعداد ساعات «خدمات حمایتی درون‌خانگی» (IHSS, In-Home Supportive Services) مورد نیاز، از حقوق خود و دیگران دفاع کنید.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.