IHSS Kev Ntsuam Xyuas Tus Kheej thiab Kev Coj Qhia Lub Rooj Lus Kho Ob Tog Ncaj Ncees

Publications
#5013.09

IHSS Kev Ntsuam Xyuas Tus Kheej thiab Kev Coj Qhia Lub Rooj Lus Kho Ob Tog Ncaj Ncees

Qhov kev coj qhia no yog pab koj npaj txhawm rau kev ntsuam xyuas ua pib ntawm tus lis dej num cheeb nroog IHSS lossis kev ntsuam xyuas txwm xyoo.  Qhov kev coj qhia no tseem yuav pab koj piav qhia koj tus kheej thiab lwm tus kom nyob rau kev kho rooj plaub ob tog ncaj ncees yog thaum twg muaj kev tsis sib haum xeeb hais txog qhov ntau ntawm cov sij hawm uas koj xav tau ntawm Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Vaj Hauv Tsev (IHSS, In-Home Supportive Services).