គោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃខ្លួនឯងអំពីសេវាកម្ម IHSS និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីសវនាការយុត្តិធម៌ (IHSS, In-Home Supportive Services)

Publications
#5013.06

គោលការណ៍ណែនាំការវាយតម្លៃខ្លួនឯងអំពីសេវាកម្ម IHSS និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីសវនាការយុត្តិធម៌ (IHSS, In-Home Supportive Services)

ឯកសារគោលការណ៍ណែនាំនេះ គឺដើម្បីជួយអ្នកក្នុង​ការ​រៀបចំ​សម្រាប់ការវាយតម្លៃដំបូង ដើម្បីទទួលអ្នកជំងឺចូលមណ្ឌល ឬដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះការពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំឆ្នាំ ពីបុគ្គលិកកម្មវិធី IHSS របស់ខោនធី ។ ឯកសារនេះ ក៏នឹងអាចជួយអ្នក​ធ្វើជាតំណាងចំពោះខ្លួនឯង និងចំពោះអ្នកដទៃផងដែរ នៅក្នុង​សវនាការ​យុត្តិធម៌ នៅពេលមាន​វិវាទអំពីចំនួនម៉ោងសម្រាប់​ផ្តល់​សេវាកម្មថែទាំតាមផ្ទះ (IHSS, In-Home Supportive Services) ដែលអ្នក​ត្រូវការ ។