Hãy lập kế hoạch để bỏ phiếu thành công!

Publications
#8091.05

Hãy lập kế hoạch để bỏ phiếu thành công!

Dưới đây là một số điều quan trọng cần suy nghĩ trước mỗi cuộc bầu cử để giúp đảm bảo quý vị có trải nghiệm bỏ phiếu thành công. Quý vị có thể viết kế hoạch bỏ phiếu của riêng mình ở ba trang tiếp theo. Quý vị có thể chọn chia sẻ kế hoạch của mình với những người khác ủng hộ quý vị, nhưng quý vị không nhất thiết phải chia sẻ kế hoạch đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Dưới đây là một số điều quan trọng cần suy nghĩ trước mỗi cuộc bầu cử để giúp đảm bảo quý vị có trải nghiệm bỏ phiếu thành công. Quý vị có thể viết kế hoạch bỏ phiếu của riêng mình ở ba trang tiếp theo. Quý vị có thể chọn chia sẻ kế hoạch của mình với những người khác ủng hộ quý vị, nhưng quý vị không nhất thiết phải chia sẻ kế hoạch đó.

Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với văn phòng bầu cử quận, hoặc quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu của Disability Rights California: (888) 569-7955.

Đăng ký cử tri: Quý vị phải đăng ký để bỏ phiếu.

Bầu qua thư: Lá phiếu sẽ được gửi đến tất cả các cử tri đã chủ động đăng ký.

 • Quý vị có muốn bầu qua thư không?
 • Quý vị có thể đánh dấu và/hoặc điền vào lá phiếu giấy không?
 • Quý vị có cần tài liệu bỏ phiếu ở định dạng thay thế không?
 • Thay vào đó, nếu quý vị muốn sử dụng hệ thống bỏ phiếu bằng thư thuận tiện từ xa (RAVBM), thì quý vị có công nghệ mình cần không?
 • Quý vị có thể ký tên không? Nếu không, quý vị có biết các lựa chọn của mình không?
 • Quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã đánh dấu kịp thời qua thư, trong hộp bỏ phiếu hoặc trực tiếp đến địa điểm bỏ phiếu không?
 • Quý vị có cần trợ giúp với bất kỳ công việc nào liên quan đến bỏ phiếu không? Nếu có, vậy ai sẽ giúp quý vị, bằng cách nào và khi nào? Quý vị có kế hoạch dự phòng không?

Bỏ phiếu trực tiếp: Mặc dù lá phiếu sẽ được gửi qua thư, nhưng quý vị vẫn có thể trực tiếp bỏ phiếu.

 • Quý vị có cần (hoặc thích) bỏ phiếu trực tiếp không?
 • Quý vị sẽ sử dụng địa điểm bỏ phiếu ở địa chỉ nào?
 • Địa điểm bỏ phiếu mở cửa vào (những) ngày và khung giờ nào?
 • Quý vị có cách nào để đến địa điểm bỏ phiếu không?
 • Quý vị có biết về các tùy chọn bỏ phiếu thuận tiện có sẵn ở đó không?
 • Quý vị có cần trợ giúp với bất kỳ công việc nào liên quan đến bỏ phiếu không? Nếu vậy, có một hoặc hai người nào mà quý vị muốn đề nghị đi cùng mình đến địa điểm bỏ phiếu không? Họ có sẵn sàng không?

Tải xuống Kế hoạch bỏ phiếu tại đây

Kế hoạch bỏ phiếu (pdf)

Xin lưu ý: Để truy cập các tính năng có thể truy cập của PDF, vui lòng mở tài liệu trong Adobe Acrobat.