Tsim ib daim phiaj xwm npaj rau kev pov npav xaiv tsav kom tiav!

Publications
#8091.09

Tsim ib daim phiaj xwm npaj rau kev pov npav xaiv tsav kom tiav!

Ntawm nod yog qee yam tseem ceeb uas yuav tsum tau xav txog ua ntej kev xaiv tsa txhua zaus txhawm rau pab kom paub tseeb tau tias koj muaj kev paub txog kev pov npav xaiv tsa tau zoo. Koj tuaj yeem sau koj tus kheej txoj phiaj xwm npaj rau kev pov npav xaiv tsa rau hauv peb nplooj ntawv txuas ntxiv tom ntej. Koj tuaj yeem xaiv los qhia koj txoj phiaj xwm npaj rau lwm tus uas txhawb nqa koj, tab sis koj tsis tas yuav qhia nws.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Ntawm nod yog qee yam tseem ceeb uas yuav tsum tau xav txog ua ntej kev xaiv tsa txhua zaus txhawm rau pab kom paub tseeb tau tias koj muaj kev paub txog kev pov npav xaiv tsa tau zoo. Koj tuaj yeem sau koj tus kheej txoj phiaj xwm npaj rau kev pov npav xaiv tsa rau hauv peb nplooj ntawv txuas ntxiv tom ntej. Koj tuaj yeem xaiv los qhia koj txoj phiaj xwm npaj rau lwm tus uas txhawb nqa koj, tab sis koj tsis tas yuav qhia nws.

Yog hais tias koj muaj lus nug, koj tuaj yeem tiv tauj mus rau lub chaw hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog, los sis koj tuaj yeem hu rau Disability Rights California Tus Xov Tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa (Voting Hotline): (888) 569-7955.

Kev sau npe tus neeg muaj cai pov npav xaiv tsa: Koj yuav tsum sau npe txhawm rau pov npav xaiv tsa.

Kev pov npav xaiv tsa raws hauv chaw xa ntawv: Cov ntawv pov npav xaiv tsa yuav raug xa mus rau txhua tus neeg pov npav uas muaj npe siv tau.

 • Koj puas xav los pov npav xaiv tsa raws hauv chaw xa ntawv?
 • Koj puas muaj peev xwm kos thiab/los sis lis tau ib daim ntawv pov npav xaiv tsa tau?
 • Koj puas xav tau koj cov ntaub ntawv kev pov npav xaiv tsa ua lwm hom?
 • Yog hais tias koj xav siv ib lub cuab yeej remote accessible vote-by-mail (kev siv cuab yeej nyob deb pov npav xaiv tsa hloov kev pov npav xaiv tsa raws hauv chaw xa ntawv) (RAVBM), koj puas muaj ib lub cuab yeej thev naus laus zis (technology) uas koj xav tau?
 • Koj puas muaj peev xwm kos tau koj lub npe rau? Yog hais tias kos tsis tau, koj puas xav paub koj cov kev xaiv?
 • Koj puas muaj peev xwm xa koj daim ntawv pov npav xaiv tsa uas tau kos tas lawm rov qab kom raws sij hawm hauv chaw xa ntawv, rau hauv lub thawv tso cov ntawv pov npav xaiv tsa, los sis koj tus kheej mus kiag ntawm qhov chaw pov npav xaiv tsa?
 • Koj puas xav tau kev pab rau cov hauj lwm uas ntsig txog qhov kev pov npav xaiv tsa? Yog hais tias xav tau, es leej twg thiaj yuav yog tus pab koj, pab tau li cas, thiab pab thaum twg? Koj puas muaj ib daim phiaj xwm npaj tseg cia?

Kev pov npav xaiv tsa kiag ntawm koj tus kheej: Tab txawm hais tias cov ntawv pov npav xaiv tsa yuav raug muab xa raws hauv chaw xa ntawv lawm los xij, koj tseem tuaj yeem pov npav xaiv tsa kiag ntawm koj tus kheej tau.

 • Koj puas xav tau (los sis xav tau) kom pov npav xaiv tsa kiag ntawm koj tus kheej?
 • Qhov chaw nyob ntawm qhov chaw pov npav xaiv tsa uas koj yuav siv yog li cas?
 • Qhov chaw pov npav xaiv tsa ntawd qhib nyob rau hnub twg thiab lub sij hawm twg?
 • Koj puas muaj ib txoj kev mus rau ntawm qhov chaw pov npav xaiv tsa?
 • Koj puas paub txog cov kev xaiv pov npav xaiv tsa uas muaj peev xwm nkag cuag tau?
 • Koj puas xav tau kev pab rau cov hauj lwm uas ntsig txog qhov kev pov npav xaiv tsa? Yog hais tias xav tau, puas muaj ib tus los sis ob tus neeg uas koj xav thov kom nrog koj mus rau ntawm qhov chaw pov npav xaiv tsa ntawd? Puas muaj lawv mas?

Download tau daim phiaj xwm pov npav no

Daim phiaj pov npav (pdf)

Thov nco ntsoov: Txhawm rau nkag mus siv tau cov yam ntxwv ntawm PDF thov qhib cov ntaub ntawv hauv Adobe Acrobat.