Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến Giáo Dục (Educationally Related Mental Health Services, ERMHS)

Publications
#8083.05

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến Giáo Dục (Educationally Related Mental Health Services, ERMHS)

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến Giáo Dục (Educationally Related Mental Health Services, ERMHS)

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến Giáo Dục (Educationally Related Mental Health Services, ERMHS) là gì?

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến Giáo Dục (Educationally Related Mental Health Services, ERMHS) là các dịch vụ sức khỏe tâm thần dành cho những học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình giáo dục đặc biệt. ERMHS hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc-xã hội của học sinh. Dịch vụ này cũng có thể giúp học sinh cải thiện học lực, hành vi và sức khỏe tổng thể. ERMHS được điều chỉnh riêng cho phù hợp với nhu cầu của từng học sinh và phù hợp với các mục tiêu của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (“IEP”). ERMHS có thể bao gồm các dịch vụ tư vấn (cá nhân, nhóm) và/hoặc công tác xã hội (cộng tác và quản lý theo trường hợp).

Làm cách nào để thêm ERMHS vào IEP của con tôi?

Quý vị có thể yêu cầu đánh giá để xác định xem con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho ERMHS hay không. Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản. Học khu phải trả lời trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ ngày quý vị gửi yêu cầu và cung cấp kế hoạch đánh giá cho quý vị. Học khu có 60 ngày kể từ ngày họ nhận được chữ ký của quý vị để hoàn thành đánh giá và tổ chức một cuộc họp IEP để thảo luận về kết quả. Sau đó, nhóm IEP sẽ thảo luận về nhu cầu của học sinh và xác định xem ERMHS có phải là một dịch vụ thích hợp hay không.

Quý vị có thể chuẩn bị cho cuộc họp IEP bằng cách yêu cầu một bản sao đánh giá trước cuộc họp. Các học khu phải cung cấp cho phụ huynh bản sao hồ sơ giáo dục của con họ trong vòng 5 ngày kể từ ngày yêu cầu. Quý vị và con quý vị cũng có thể chuẩn bị cho cuộc họp IEP bằng cách chuẩn bị các lý do và ví dụ về việc tại sao quý vị tin rằng con quý vị cần ERMHS.

Con của quý vị không cần phải có bất kỳ chẩn đoán cụ thể nào, hoặc đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt theo bất kỳ hạng mục cụ thể nào để nhận ERMHS.

Nếu quý vị không đồng ý với đánh giá ERMHS của học khu, quý vị có thể cân nhắc yêu cầu Thẩm Định Giáo Dục Độc Lập. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây trong ấn phẩm của chúng tôi: Cách Yêu Cầu Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập Bằng Công Phí. https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-obtain-an-independent-educational-evaluation-at-public-expense

Điều gì sẽ xảy ra sau khi xác định một học sinh cần ERMHS?

Nếu nhóm IEP xác định rằng học sinh cần ERMHS, nhóm IEP nên bao gồm ERMHS như một dịch vụ trong IEP của học sinh. Nhóm IEP cũng nên phát triển các mục tiêu trong các lĩnh vực cần thiết liên quan.

Việc chuẩn bị cho cuộc họp IEP này rất quan trọng để đảm bảo con quý vị có các dịch vụ và mục tiêu thích hợp. Quý vị và con quý vị là một phần quan trọng của quá trình này. Quý vị có thể cân nhắc trò chuyện với con mình trước cuộc họp để xác định mục tiêu và nhu cầu của con quý vị. Ví dụ, các em có muốn học thêm cách kết bạn và hòa đồng với các bạn cùng lớp ở trường không? Các em có muốn học cách kiểm soát sự lo lắng khi làm toán hoặc các môn học khó khác không? Việc yêu cầu con quý vị đóng góp ý kiến có thể giúp thực hiện các mục tiêu và dịch vụ hiệu quả hơn.

Khi IEP của con quý vị bao gồm các dịch vụ ERMHS, nhà cung cấp ERMHS sẽ gặp học sinh để cung cấp ERMHS trong trường học. Nhà cung cấp ERMHS nên nói chuyện với quý vị, con quý vị và nhóm IEP để xác định thời gian và địa điểm tốt nhất để cung cấp dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.