សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ (ERMHS)

Publications
#8083.06

សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ (ERMHS)

សេវា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹង​ការអប់រំ​ (ERMHS) គឺជា​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ សម្រាប់សិស្ស​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ការអប់រំពិសេស​។​ ERMHS គាំទ្រ​ដល់​តម្រូវការ​ចិត្ត-សង្គ​ម​​របស់សិស្ស​។​ ពួកគេ​ក៏អាច​ជួយ​កែលម្អ​ការសិក្សា​ អាកប្បកិរិយា និង​សុខុមាលភាព​ទូទៅ​របស់​សិស្ស​ផងដែរ​។ ERMHS ត្រូវបានកែសម្រួល​តាមតម្រូវការ​របស់សិស្ស​ និង​តាម​គោលដៅ​កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រា​ប់​បុគ្គល​ (“IEP”) របស់ពួកគេ​ជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​។​ ERMHS អាចនឹង​រួមបញ្ចូល​នូវ​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ (ជា​បុគ្គល ជា​ក្រុម​) និង/ឬ​សេវា​កិច្ច​សង្គម​កិច្ច​ (កិច្ច​សហការ​ និង​ការគ្រប់គ្រង​ករណី​)។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើអ្វីជា​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹង​ការអប់រំ​ (ERMHS)?

សេវា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹង​ការអប់រំ​ (ERMHS) គឺជា​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ សម្រាប់សិស្ស​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ការអប់រំពិសេស​។​ ERMHS គាំទ្រ​ដល់​តម្រូវការ​ចិត្ត-សង្គ​ម​​របស់សិស្ស​។​ ពួកគេ​ក៏អាច​ជួយ​កែលម្អ​ការសិក្សា​ អាកប្បកិរិយា និង​សុខុមាលភាព​ទូទៅ​របស់​សិស្ស​ផងដែរ​។ ERMHS ត្រូវបានកែសម្រួល​តាមតម្រូវការ​របស់សិស្ស​ និង​តាម​គោលដៅ​កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រា​ប់​បុគ្គល​ (“IEP”) របស់ពួកគេ​ជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​។​ ERMHS អាចនឹង​រួមបញ្ចូល​នូវ​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ (ជា​បុគ្គល ជា​ក្រុម​) និង/ឬ​សេវា​កិច្ច​សង្គម​កិច្ច​ (កិច្ច​សហការ​ និង​ការគ្រប់គ្រង​ករណី​)។

តើ​ខ្ញុំ​បូក​បន្ថែម​ ERMHS ទៅក្នុង​កម្មវិធី​ IEP របស់កូនខ្ញុំ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​?

អ្នកអាចស្នើសុំ​ការវាយតម្លៃ​ដើម្បី​សម្រេច​ថាតើកូនរបស់អ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​​​ទទួលបា​ន​​ ERMHS ដែរឬអត់។​ អ្នកគួរតែធ្វើសំណើ​សុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវតែ​ឆ្លើ​យ​​​​តប​ក្នុង​រយៈពេល​ 15ថ្ងៃតាមប្រតិទិន​បន្ទាប់ពី​ការស្នើសុំ​របស់អ្នក និង​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវ​ផែនការ​វាយតម្លៃ​មួយ​។ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​មានរយៈពេល​ 60ថ្ងៃ​​ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ​ដែលពួកគេ​ទទួលបាន​ហត្ថ​លេ​ខារបស់អ្នក​ ដើម្បី​បញ្ចប់​ការវាយតម្លៃ និង​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ IEP ដើម្បី​ពិភាក្សា​លទ្ធផលនោះ​។ បន្ទាប់មក​ ក្រុមការងារ​ IEP នឹងពិភាក្សា​អំពីតម្រូវការរបស់​សិស្ស​អ្នក និង​សម្រេចថា​តើ​ ERMHS គឺជាសេវា​កម្មសមស្រប​ដែរឬអត់។​

អ្នកអាចរៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ IEP ដោយស្នើសុំ​សំណៅចម្លង​មួយ​ច្បាប់នៃ​ការវាយតម្លៃ​នៅ​មុន​​ការ​ប្រជុំ។​ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវតែ​ផ្តល់​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយ​នូវ​សំណៅ​ចម្លងនៃ​កំណត់ត្រា​អប់រំ​របស់កូន​ពួកគេ​ ក្នុងរយៈពេល​ 5ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពីការស្នើសុំ។​ អ្នក​និង​កូនរបស់អ្នក​ ក៏អាច​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​កិច្ច​ប្រជុំ​ IEP ដែរ ដោយ​ត្រៀម​នូវ​ មូលហេតុនិង​ឧទាហរណ៍​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្នកជឿ​ជាក់ថា​កូនរបស់អ្នក​ត្រូវការ​ ERMHS។​

កូនរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវ​មានការធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ជាក់លាក់ ឬ​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​ទទួលបាន​ការអប់រំពិសេស​ក្រោម​ប្រភេទ​ចំណាត់ថ្នាក់​ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បី​ទទួល​បាន​ ERMHS នោះទេ​។​

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្រប​ជាមួយ​នឹង​ការវាយតម្លៃ ERMHS របស់​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​នោះទេ អ្នកអាច​នឹង​ពិចារណា​ស្នើសុំ​ការវាយតម្លៃ​អប់រំ​ដោយឯករាជ្យ​បាន​។ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​នៅក្នុង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង​នៅ​ទីនេះ​៖ របៀបស្នើសុំ​ការវាយតម្លៃ​​អប់រំឯករាជ្យ​ក្រោម​បន្ទុក​ចំណាយសាធារណៈ​។  https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-obtain-an-independent-educational-evaluation-at-public-expense

តើ​មានអ្វី​កើត​ឡើង​ បន្ទាប់ពីសិស្ស​បាន​កំណត់ឃើញ​ថា​មានតម្រូវ​ការ​ ERMHS?

ប្រសិនបើ​ក្រុមការងារ​ IEP កំណត់ថា​សិស្ស​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ ERMHS នោះក្រុមការងារ​ IEP គួរតែ​រួម​បញ្ចូល​ ERMHS ជា​សេវានៅលើ​កម្មវិធី​ IEP របស់សិស្ស​។​ ក្រុមការងារ​ IEP គួរតែ​បង្កើត​គោល​ដៅ​នៅក្នុង​ផ្នែកនៃ​តម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធ។

សំខាន់បំផុត​ត្រូវ​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​កិច្ច​ប្រជុំ​​ IEP ដើម្បី​ឲ្យប្រាកដ​ថា​​កូនរបស់អ្នក​ទទួល​បានសេវា​និង​គោល​ដៅ​សមស្រប។​ អ្នក​និង​កូនរបស់អ្នក​គឺជា​ផ្នែកមួយ​ដ៏សំខាន់​នៃ​កិច្ច​ដំណើរការនេះ​។ អ្នកអាច​នឹង​ពិចារណា​ពិភាក្សា​ជាមួយ​កូន​របស់អ្នក​​នៅមុនកិច្ច​ប្រជុំ ដើម្បីកំណត់​គោលដៅ​និង​តម្រូវការរបស់កូន​អ្នក។ ឧទាហរណ៍​ តើពួកគេ​ចង់ស្វែងយល់​ពីមធ្យោបាយ​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​បង្កើត​មិត្ត​ភាព និង​ចុះសម្រុង​ជាមួយ​មិត្ត​រួមថ្នាក់​របស់ពួកគេ​នៅសាលា​ដែរឬទេ​? តើពួកគេ​ចង់​ស្វែងយល់ពី​របៀបគ្រប់គ្រង​ភាព​ថប់បារម្ភ​ដែល​ពួកគេ​មាន​នៅអំឡុង​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា​ ឬ​មុខវិជ្ជា​ពិបាកៗ​ផ្សេងទៀត​ដែរឬទេ​? ការសុំ​ឲ្យ​កូនអ្នកផ្តល់​មតិ​ចូលរួម​របស់ពួកគេ​ អាច​ជួយ​ធ្វើឲ្យ​គោលដៅ​និង​សេវា​របស់​ពួកគេ​​កាន់តែ​មានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត​។

នៅពេល​ IEP របស់កូនអ្នក​រួមបញ្ចូល​នូវ​សេវា​ ERMHS នោះ​អ្នកផ្តល់សេវា​ ERMHS នឹង​ជួប​ជាមួយ​សិស្ស​ដើម្បី​ផ្តល់​ ERMHS នៅទីតាំង​​សាលា​រៀន​។ អ្នក​ផ្តល់សេវា​ ERMHS គួរតែ​ពិភាក្សា​ជាមួយអ្នក​ កូនរបស់អ្នក និង​ក្រុមការងារ​ IEP ដើម្បី​កំណត់ពេលវេលា​និង​ទីតាំង​ដែលត្រូវ​ផ្តល់សេវា​។​