Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services (ERMHS))

Publications
#8083.09

Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services (ERMHS))

Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services (ERMHS)) yog cov kev pab cuam kev nyuaj siab puas hlwb rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb. ERMHS txhawb nqa cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau ntawm kev sib raug zoo thiab kev xav. Dua li nod lawm, lawv kuj tseem tuaj yeem pab txhim kho cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm, tus cwj pwm, thiab kev noj qab nyob zoo tag nrho thiab. ERMHS tau raug kho raws li tus tub ntxhais kawm ntawv cov kev xav tau thiab rau lawv cov hom phiaj Khoos Kas Pab Kev Kawm Raws Leej Neeg (Individual Education Program (“IEP”)). Tej zaum ERMHS yuav muaj xam nrog rau kev sab laj (ib leeg, pab pawg) thiab/los sis kev pab cuam kev ua hauj lwm pab zej tsoom neeg (kev sib koom tes ua hauj lwm ua ke thiab kev tswj hwm rooj plaub).

Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services (ERMHS)) yog dab tsi?

Cov Kev Pab Cuam Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Ntsig Txog Fab Kev Kawm Ntawv (Educationally Related Mental Health Services (ERMHS)) yog cov kev pab cuam kev nyuaj siab puas hlwb rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb. ERMHS txhawb nqa cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau ntawm kev sib raug zoo thiab kev xav. Dua li nod lawm, lawv kuj tseem tuaj yeem pab txhim kho cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm, tus cwj pwm, thiab kev noj qab nyob zoo tag nrho thiab. ERMHS tau raug kho raws li tus tub ntxhais kawm ntawv cov kev xav tau thiab rau lawv cov hom phiaj Khoos Kas Pab Kev Kawm Raws Leej Neeg (Individual Education Program (“IEP”)). Tej zaum ERMHS yuav muaj xam nrog rau kev sab laj (ib leeg, pab pawg) thiab/los sis kev pab cuam kev ua hauj lwm pab zej tsoom neeg (kev sib koom tes ua hauj lwm ua ke thiab kev tswj hwm rooj plaub).

Kuv yuav ntxiv ERMHS rau kuv tus me nyuam qhov IEP tau li cas?

Tej zaum koj yuav tau thov qhov kev ntsuam xyuas txhawm rau txiav txim siab seb koj tus me nyuam puas tsim nyog tau txais ERMHS. Koj yuav tsum tau sau ib daim ntawv thov. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum teb tsis pub dhau 15 hnub ntawm koj qhov kev thov thiab muab qhov phiaj xwm npaj kev ntsuam xyuas rau koj. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj 60 hnub txij li hnub lawv tau txais koj daim ntawv kos npe rau txhawm rau ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas thiab tsa lub rooj sib tham IEP los tham txog cov txiaj ntsig ntawd. Tom qab ntawd pab pawg IEP yuav sab laj txog koj tus me nyuam cov kev xav tau thiab txiav txim siab seb ERMHS puas yog ib qho kev pab cuam tsim nyog.

Koj tuaj yeem npaj lub rooj sib tham IEP los ntawm kev thov ib daim ntawv theej ntawm qhov kev ntsuam xyuas ua ntej yuav muaj lub rooj sib tham. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab cov ntawv theej ntawm lawv tus me nyuam cov ntaub ntawv teev kev kawm rau cov niam txiv tsis pub dhau 5 hnub ntawm qhov kev thov. Koj thiab koj tus me nyuam tseem tuaj yeem npaj rau lub rooj sib tham IEP los ntawm kev npaj cov laj thawj thiab cov piv txwv tias yog vim li cas koj thiaj ntseeg tias koj tus me nyuam xav tau ERMHS.

Koj tus me nyuam tsis tas yuav muaj ib qhov kev kuaj mob tshwj xeeb twg, los sis ib qhov kev tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb twg raws li hauv ib pawg tshwj xeeb es kom thiaj li tau txais ERMHS.

Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov kev ntsuam xyuas ERMHS, tej zaum koj yuav txiav txim siab thov qhov Kev Ntsuam Xyuas Kev Kawm Ywj Pheej. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv qhia ntxiv tau nyob ntawm no hauv peb cov ntawm luam tawm: Txoj Kev Thov qhov Kev Ntsuam Xyuas Kev Kawm Ywj Pheej ntawm Tsoom Fwv Cov Nqi. https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-obtain-an-independent-educational-evaluation-at-public-expense

Yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab tus tub ntxhais kawm ntawv tau raug txheeb xyuas tias xav tau ERMHS?

Yog hais tias pab pawg IEP txiav txim siab tias tus tub ntxhais kawm xav tau ERMHS, pab pawg IEP yuav tsum suav nrog ERMHS ua ib qho kev pab cuam ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv qhov IEP. Pab pawg IEP kuj tseem yuav tsum tsim cov hom phiaj hauv qhov ntsig txog cov cheeb tsam uas xav tau.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau npaj rau lub rooj sib tham IEP no kom paub tseeb tias koj tus me nyuam muaj cov kev pab cuam thiab cov hom phiaj tsim nyog. Koj thiab koj tus me nyuam yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm no. Tej zaum koj yuav xav tham nrog koj tus me nyuam ua ntej lub rooj sib tham los txheeb xyuas koj tus me nyuam cov hom phiaj thiab cov kev xav tau. Piv txwv li, lawv puas xav kawm ntau txoj hauv kev los nrhia phooj ywg thiab nrog tau lawv cov phooj ywg hauv tib chav kawm ntawm tsev kawm ntawv? Lawv puas xav kawm txog kev tswj hwm kev ntxhov siab uas lawv muaj thaum ua lej los sis lwm yam kev kawm uas nyuaj? Kev nug koj tus me nyuam lub tswv yim tuaj yeem pab ua kom cov hom phiaj thiab cov kev pab cuam zoo dua.

Thaum koj tus me nyuam qhov IEP suav nrog cov kev pab cuam ERMHS, ces tus kws muab kev pab ERMHS yuav sib tham nrog tus tub ntxhais kawm ntawv txhawm rau muab ERMHS nyob hauv tsev kawm ntawv. Tus kws muab kev pab ERMHS yuav tsum tham nrog koj, koj tus me nyuam, thiab pab pawg IEP txhawm rau txiav txim siab lub sij hawm thiab qhov chaw zoo tshaj plaws los muab kev pab cuam.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.