Dịch Vụ Giám Sát Bảo Vệ của Cơ Quan Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia

Publications
#5493.05

Dịch Vụ Giám Sát Bảo Vệ của Cơ Quan Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia

Giám sát bảo vệ là một dịch vụ IHSS dành cho những người cần được giám sát 24 giờ/ngày do suy giảm tâm thần hoặc bị bệnh tâm thần để bảo vệ họ không bị thương tích, nguy hiểm hay tai nạn.  Nhà cung cấp IHSS sẽ được trả tiền để giám sát và theo dõi trẻ em hoặc người lớn bị khuyết tật khi họ có thể sống an toàn tại nhà nếu dịch vụ giám sát 24 giờ được cung cấp.