خدمات حمایتی سرپرستی حفاظتی در منزل

Publications
#5493.16

خدمات حمایتی سرپرستی حفاظتی در منزل

خدمات سرپرستی حفاظتی نوعی از خدمات IHSS برای افرادی است که به دلیل اختلال روانی یا بیماری روانی و به منظور محافظت در برابر صدمات، خطرات یا سوانح نیاز به سرپرستی 24 ساعته در روز دارند. در صورتی که فردی با نظارت 24 ساعته می تواند در خانه در شرایط ایمن بماند، ارائه دهنده خدمات IHSS می تواند با دریافت هزینه از کودکان یا بزرگسالان دچار معلولیت مراقبت و سرپرستی نماید.