សេវាគាំពារនៅតាមផ្ទះ ការត្រួតពិនិត្យការពារ

Publications
#5493.06

សេវាគាំពារនៅតាមផ្ទះ ការត្រួតពិនិត្យការពារ

ការត្រួតពិនិត្យ​ការពារ គឺ​ជា​សេវា IHSS សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​តម្រូវ​ការ​ក្នុង​ការ​តាម​ដាន​​រយៈ​ពេល​ 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយ​ថ្ងៃ​​ដើម្បី​ការ​ពារ​ពួកគេ​ពី​របួស​ស្នាម ឧបត្តិហេតុ ឬ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្សេងៗ​។  អ្នកផ្តល់​សេវា IHSS អាច​ទទួល​បាន​ការ​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​តាមដាន និង​គ្រប់គ្រង​កុមារ​ ឬ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ នៅ​ពេល​ដែល​បុគ្គល​រូប​នោះ​អាច​រក្សាសុវត្ថិភាព​នៅ​ផ្ទះ​បាន​ ប្រសិន​បើ​មានការផ្តល់ជូន​​ការ​គ្រប់គ្រងតាម​ដាន​រយៈ​ពេល​ 24 ម៉ោង​។