Txhawb nqa Cov kev pab cuam Kev saib xyuas Kev tiv thiav Nyob-hauv tsev

Publications
#5493.09

Txhawb nqa Cov kev pab cuam Kev saib xyuas Kev tiv thiav Nyob-hauv tsev

Qhov kev saib xyuas kev tiv thaiv yog ib qhov kev pab cuam ntawm IHSS rau cov neeg uas, vim muaj kev puas hlwb los yog mob hlwb, yuav tsum tau saib xyuas 24 teev ntawm ib hnub los tiv thaiv lawv ntawm kev rau mob, muaj kev phom sij los yog raug teeb neem.  Qhov chaw pab cuam ntawm IHSS yuav raug them txhawm rau saib xyuas thiab soj ntsuam tus me nyuam los yog tus neeg laus xiam oob khab thaum tus neeg muaj peev xwb nyob tau yam nyab xeeb hauv tsev yog muaj kev pab cuam saib xyuas 24 teev.