Mapagtanggol na Pangangasiwa ng In-Home Supportive Services (Mapagtanggol na Pangangasiwa ng Mga serbisyong Mapangsuporta sa Tahanan)

Publications
#5493.08

Mapagtanggol na Pangangasiwa ng In-Home Supportive Services (Mapagtanggol na Pangangasiwa ng Mga serbisyong Mapangsuporta sa Tahanan)

Ang mapagtanggol na pangangasiwa ay isang serbisyo ng IHSS para sa mga tao na, sanhi sa isang kapinsalaan hinggil sa pag-iisip o karamdaman hinggil sa pag-iisp, ay kailangang maobserbahan nang 24 na oras kada araw para protektahan sila sa mga pinsala, panganib o mga aksidente.  Ang provider ng IHSS ay maaaring bayaran para mag-obserba at magsubaybay ng may kapansanang bata o may sapat na gulang kapag maaaring manatiling ligtas ang tao sa bahay kung ibinibigay ang 24 na oras na pangangasiwa.