Mapagtanggol na Pangangasiwa ng In-Home Supportive Services (Mapagtanggol na Pangangasiwa ng Mga serbisyong Mapangsuporta sa Tahanan)

Publications
#5493.08

Ang mapagtanggol na pangangasiwa ay isang serbisyo ng IHSS para sa mga tao na, sanhi sa isang kapinsalaan hinggil sa pag-iisip o karamdaman hinggil sa pag-iisp, ay kailangang maobserbahan nang 24 na oras kada araw para protektahan sila sa mga pinsala, panganib o mga aksidente.  Ang provider ng IHSS ay maaaring bayaran para mag-obserba at magsubaybay ng may kapansanang bata o may sapat na gulang kapag maaaring manatiling ligtas ang tao sa bahay kung ibinibigay ang 24 na oras na pangangasiwa.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.