Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc Theo Tiêu Đề II -SSDI

Publications
#5522.05

Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc Theo Tiêu Đề II -SSDI

Đây là một trong các câu hỏi thường gặp nhất của người nhận trợ cấp SSDI muốn đi làm.  Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cung cấp chương trình hỗ trợ việc làm/khích lệ công việc mà có thể được dùng để hỗ trợ các nỗ lực làm việc của quý vị. 

Các Phúc Lợi SSDI Của Tôi Sẽ Như Thế Nào Khi Tôi Đi Làm?

Đây là một trong các câu hỏi thường gặp nhất của người nhận trợ cấp SSDI muốn đi làm.  Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) cung cấp chương trình hỗ trợ việc làm/khích lệ công việc mà có thể được dùng để hỗ trợ các nỗ lực làm việc của quý vị. 

Các hỗ trợ việc làm/khích lệ công việc có thể giúp quý vị duy trì các phúc lợi SSDI và bảo hiểm Medicare trong khi quý vị đi làm.  Phần sau đây thảo luận về chương trình hỗ trợ việc làm/khích lệ công việc dành cho người nhận trợ cấp của SSDI.

Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc của SSDI

Giai Đoạn Thử Việc:  Theo Đạo Luật An Sinh Xã Hội (Đạo Luật), khi quý vị nhận được SSDI và đi làm, và phục hồi y tế không phải là một vấn đề, quý vị được quyền hưởng Giai Đoạn Thử Việc (TWP) kéo dài trong 9 tháng.  TWP là giai đoạn kéo dài trong 9 tháng cho phép quý vị kiểm tra khả năng làm việc của mình.  9 tháng này không nhất thiết phải liên tục nhưng phải nằm trong giai đoạn “cuốn chiếu” kéo dài trong 60 tháng.  Trong suốt TWP, lợi tức không được tính đối với séc SSDI của quý vị (20 CFR §404.1592).

Hoạt Động Sinh Lợi Tức Đáng Kể: Hoạt Động Sinh Lợi Tức Đáng Kể (SGA) là công việc mà quý vị làm, hưởng lương hoặc lợi nhuận bao gồm việc thực hiện hoạt động lớn về tâm thần hoặc thể chất

(20 CFR §404.1572).  SGA liên quan đến cả tiền lương quý vị kiếm được từ công việc và lợi tức từ tự kinh doanh.  SGA năm 2016 là $1.130,00 một tháng cho người sáng mắt và $1.820,00 một tháng cho người bị mù lòa.  Các khoản này chính là tổng lợi tức mỗi tháng của quý vị.  Tức là khoản tiền quý vị kiếm được trước bất kỳ khoản thuế nào hay khấu trừ khác đối với séc lương của quý vị.

SSA xác định SGA đối với tự kinh doanh theo hai cách:

  1. Lợi Tức Thực từ Tự Kinh Doanh (NESE) – NESE là khoản tiền hàng năm mà quý vị kiếm được từ công việc kinh doanh của mình sau khoản khấu trừ cho phép bởi Sở Thuế Vụ (IRS).
  2. Số Giờ Làm Việc Mỗi Tháng – Quý vị đã thực hiện SGA khi quý vị dành 80 giờ trở lên cho công việc kinh doanh của mình mỗi tháng.

Khoản SGA đối với tự kinh doanh là $1.130,00 đối với người Sáng Mắt và $1.820,00 đối với người Bị Mù Lòa mỗi tháng.

*Tháng Thử Việc (TWM) – Để xác định giai đoạn thử việc (TWP) kéo dài trong 9 tháng của quý vị, SSA xem xét khoản tiền quý vị kiếm được mỗi tháng để xác định liệu quý vị đã dùng hết một tháng trong TWP hay chưa.  Trong năm 2016, bất kỳ tháng nào mà quý vị kiếm được từ $810,00 trở lên, quý vị đã dùng hết 1 tháng trong TWP kéo dài trong 9 tháng.

Khoản tiền SGA và TWP có thể thay đổi mỗi năm.  Việc tăng Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI-W) quốc gia thường dẫn đến việc tăng tương ứng SGA và TWP trong năm tiếp theo. 

Giai Đoạn Hội Đủ Điều Kiện Mở Rộng: Sau khi chấm dứt TWP, quý vị bước vào giai đoạn hội đủ điều kiện mở rộng (EPE) kéo dài trong 36 tháng.  Đây là giai đoạn 36 tháng liên tiếp trong đó lợi tức được so sánh với mức SGA để xác định liệu quý vị có còn quyền nhận các khoản chi trả SSDI nữa không.

Bất kỳ tháng nào trong suốt EPE, tổng lợi tức hoặc lợi tức thực của quý vị bằng hoặc thấp hơn SGA; quý vị được quyền tiếp tục nhận khoản chi trả bằng tiền mặt SSDI của mình.  Nếu tổng lợi tức hoặc lợi tức thực của quý vị vượt quá SGA, quý vị không đủ điều kiện nhận các khoản chi trả bằng tiền mặt SSDI (20 CFR §404.1592a).  Giai đoạn này được gọi là giai đoạn “xác định lại”.

Giai Đoạn Tạm Ngừng: Tháng đầu tiên, sau khi chấm dứt TWP, mà lợi tức của quý vị vượt quá SGA, quý vị bước vào tháng “tạm ngừng” trong đó phúc lợi của quý vị có thể bị chấm dứt (20 CFR §404.316 & §404.325).  Quý vị sẽ nhận được khoản chi trả SSDI trong tháng tạm ngừng và hai tháng tiếp theo ngay sau tháng tạm ngừng.  Giai đoạn ba tháng này còn được gọi là “giai đoạn ân hạn” mà sau đó phúc lợi có thể bị chấm dứt.  

Chi Phí Công Việc Liên Quan Tới Bệnh Tật: Chi Phí Công Việc Liên Quan Tới Bệnh Tật (IRWE) là chi phí quý vị phải chịu do việc mất khả năng để có được hàng hóa hay dịch vụ cho phép quý vị làm việc.  Các chi phí này phải được quý vị chi trả và không được bất cứ người nào khác hoàn trả (Sổ Đỏ về Hỗ Trợ Việc Làm)

Tiền Trợ Cấp: Tiền trợ cấp là chi phí cho hàng hóa hay dịch vụ do hãng sở của quý vị chi trả mà cho phép quý vị làm việc và thực hiện các nghĩa vụ công việc của mình (Sổ Đỏ về Hỗ Trợ Việc Làm).

Điều Kiện Đặc Biệt: Điều kiện đặc biệt là chi phí cho hàng hóa hay dịch vụ do bên thứ ba chi trả mà cho phép quý vị làm việc và/hoặc thực hiện các nhiệm vụ công việc của mình (Sổ Đỏ về Hỗ Trợ Việc Làm).

Chi Phí Kinh Doanh Không Phải Chịu: Chi phí kinh doanh không phải chịu là khoản hỗ trợ được cung cấp miễn phí cho việc kinh doanh của quý vị.  Chi phí cho hỗ trợ được cung cấp cho quý vị (chủ sở hữu doanh nghiệp) được khấu trừ để xác định lợi tức của quý vị có vượt quá SGA hay không (Tạo Việc Làm Tự Kinh Doanh cho Người Khuyết Tật).

Trợ Giúp Không Phải Chi Trả: Trợ giúp không phải chi trả là sự trợ giúp được cung cấp miễn phí cho quý vị, chủ sở hữu doanh nghiệp bị khuyết tật nhận được SSDI mà bất kỳ doanh nghiệp nào khác được dự kiến sẽ mua như là chi phí kinh doanh/nhân công.  Chi phí nhân công hợp lý cho trợ cấp được cung cấp cho quý vị, chủ sở hữu doanh nghiệp được khấu trừ từ lợi tức thực để xác định SGA (Tạo Việc Làm Tự Kinh Doanh cho Người Khuyết Tật).

Theo các quy định của Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, các chi phí này (IRWE, tiền trợ cấp, điều kiện đặc biệt, chi phí kinh doanh không phải chịu và trợ giúp không phải chi trả) sẽ không được tính đến khi tính toán lợi tức có thể tính (CI) hàng tháng của quý vị.  Lợi tức có thể tính của quý vị sau đó được so sánh với SGA để xác định liệu quý vị có quyền tiếp tục nhận các khoản chi trả bằng tiền mặt SSDI hay không.  Đây được gọi là “kiểm tra SGA”.

Bảo Hiểm Medicare Liên Tục: Với việc thông qua Đạo Luật Tấm Vé Làm Việc và Chương Trình Khích Lệ Công Việc năm 1999 (Tấm Vé), bảo hiểm Medicare được mở rộng từ 39 tháng lên 93 tháng. 

Trong suốt giai đoạn này, quý vị sẽ tiếp tục duy trì bảo hiểm Medicare Nhóm A (nằm viện), Medicare Nhóm B (thăm khám bác sĩ) và Medicare Nhóm D (thuốc theo toa) của mình.  Medicare Nhóm A sẽ tiếp tục miễn phí.  Tuy nhiên, Medicare Nhóm B và D là tùy chọn và phải trả phí bảo hiểm hàng tháng để duy trì.

Chương Trình Tích Lũy Medicaid: Luật pháp trong chương trình “Tấm Vé” cũng khuyến khích các tiểu bang thiết lập các chương trình “Tích Lũy Medicaid” cho những người nhận trợ cấp SSDI đang làm việc.  Chương trình “tích lũy” này cho phép quý vị mua bảo hiểm “MediCal” bằng cách chi trả phí bảo hiểm hàng tháng.  Chương trình “tích lũy” Medicaid tiểu bang, chương trình Người Khuyết Tật Làm Việc California 250% (CWD 250%) được thực hiện vào tháng Tư năm 2001. 

Phục Hồi Giải Quyết Nhanh: Điều khoản phục hồi giải quyết nhanh (EXR) của chương trình Tấm Vé Làm Việc giúp quý vị nhận được phúc lợi được phục hồi dễ dàng hơn.  Nếu lợi tức của quý vị dưới mức SGA, sau khi hoàn thành EPE, quý vị có thể nhận được phúc lợi được phục hồi mà không phải nộp lại đơn đăng ký nhận phúc lợi SSDI.

Điều khoản phục hồi giải quyết nhanh cho phép quý vị thông báo cho SSA rằng quý vị không còn làm việc ở mức SGA và cần được phục hồi phúc lợi.  Phúc lợi của quý vị có thể được phục hồi trong khoảng ba đến sáu tuần.

Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ việc làm/khích lệ công việc của SSA, quý vị có thể ghé thăm trang web của Sở An Sinh Xã Hội tại www.socialsecurity.gov hoặc lấy bản sao ấn bản của SSA, Sách Đỏ về Hỗ Trợ Việc Làm.  Quý vị cũng có thể liên hệ Điều Phối Viên Khích Lệ Công Việc Khu Vực cho SSA, dự án Lên Kế Hoạch và Hỗ Trợ Khích Lệ Công Việc trong khu vực của quý vị.  Quý vị cũng có thể liên hệ chương trình PABSS theo số 800-776-5746 hoặc truy cập vào trang web của Disability Rights California tại www.disabilityrightsca.org.

SSA đã xem xét ấn bản sau đây chỉ về độ chính xác kỹ thuật; tuy nhiên đây không nên được xem là tài liệu chính thức của SSA.