ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از اﺳﺗﺧدام/ﺗﺷوﯾﻖھﺎی اﺷﺗﻐﺎل ﺑر SSDI - 2اﺳﺎس ﻓﺻل

Publications
#5522.16

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از اﺳﺗﺧدام/ﺗﺷوﯾﻖھﺎی اﺷﺗﻐﺎل ﺑر SSDI - 2اﺳﺎس ﻓﺻل

این یکی از پرسش‌های بسیار متداول آن دسته از افراد ذینفع SSDI است که می‌خواهند شغلی را پیشه کنند. اداره سوشال سکوریتی (SSA, Social Security Administration) یک سری برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال را ارائه می‌دهد که می‌توان از آنها جهت کمک به شما در تلاش‌هایتان برای اشتغال استفاده کرد.

وقتی سر کار می‌روم، مزایای بیمه معلولیت سوشال سکوریتی (SSDI, Social Security Disability Insurance) من چطور خواهد شد؟

این یکی از پرسش‌های بسیار متداول آن دسته از افراد ذینفع SSDI است که می‌خواهند شغلی را پیشه کنند. اداره سوشال سکوریتی (SSA, Social Security Administration) یک سری برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال را ارائه می‌دهد که می‌توان از آنها جهت کمک به شما در تلاش‌هایتان برای اشتغال استفاده کرد.

این برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال می‌توانند به شما در حفظ مزایای SSDI و پوشش Medicare در حین اشتغال کمک کنند. در ذیل، برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال موجود برای افراد ذینفع SSDI شرح داده می‌شوند.

برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال ویژه افراد ذینفع SSDI

دوره کار آزمایشی: طبق قانون سوشال سکوریتی (Social Security Act, The Act)، وقتی مزایای SSDI را دریافت و همزمان با آن کار می‌کنید، و موضوع بهبود پزشکی مطرح نیست، شما حق دارید از یک دوره کار آزمایشی (TWP, Trial Work Period) به مدت ۹ ماه برخوردار شوید. TWP یک دوره ۹ ماهه است که این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که توانایی خود برای کار کردن را بسنجید. این ۹ ماه کار آزمایشی نباید الزاماً پشت سر هم باشد، اما باید ظرف یک دوره ۶۰ ماهه «حضور و غیاب» انجام شود. طی TWP، درآمد شما موجب کاهش مبلغ مزایای SSDI شما نمی‌شود ( 20 قوانین و مقررات فدرال [CFR, Code of Federal Regulations]  قسمت 404.1592).

فعالیت سودآور قابل ملاحظه: فعالیت سودآور قابل ملاحظه (SGA, Substantial Gainful Activity) عبارت است از کاری که شما در قبال دریافت دستمزد یا سود انجام می‌دهید و مستلزم انجام فعالیت‌های فکری یا جسمی قابل ملاحظه است.

(20 CFR قسمت 404.1572). SGA هم شامل دستمزد حاصل از کار شما و هم شامل عواید حاصل از شغل آزاد شما می‌گردد. SGA سال ۲۰۱۶ عبارت است از ۱۱۳۰ دلار در ماه برای یک شخص غیر نابینا و ۱۸۲۰ دلار در ماه برای یک شخص نابینا. این مبالغ جزء عواید ناخالص ماهیانه شما محسوب می‌شوند. یعنی، مقداری که قبل از کسر هر گونه مالیات یا سایر کسورات در فیش حقوق شما درج می‌گردد.

SSA به منظور تعیین SGA برای مشاغل آزاد از دو روش به شرح زیر استفاده می‌کند:

  1. NSE - عواید خالص حاصل از شغل آزاد NESE, Net Earnings from Self-Employment)) عبارت است از مبلغی که سالیانه بعد از کسر کسورات مجاز توسط اداره عواید داخلی (IRS, Internal Revenue Services)، از کسب و کار خود به دست می‌آورید.
  2. ساعات کار در هر ماه - چنانچه در هر ماه ۸۰ ساعت یا بیشتر را صرف کسب و کار خود کنید، مشمول SGA شناخته می‌شوید.

مبلغ SGA برای شغل آزاد ۱۱۳۰ دلار در ماه برای یک شخص غیر نابینا، و ۱۸۲۰ دلار در ماه برای یک شخص نابینا است.

*ماه کار آزمایشی  (TWM, Trial Work Month) - برای تعیین دوره کار آزمایشی (TWP) ۹ ماهه شما، SSA مبلغی را بررسی می‌کند که شما هر ماه کسب می‌کنید تا مشخص گردد که آیا شما از یک ماه TWP استفاده کرده‌اید. در سال ۲۰۱۶، هر ماهی که طی آن ۸۱۰ دلار یا بیشتر کسب کرده باشید، به عنوان ۱ ماه استفاده از TWP نه ماهه شما محسوب خواهد شد.

مبلغ SGA و TWP ممکن است در هر سال تغییر کنند. هر گونه افزایش در شاخص ملی قیمت کالاهای مصرفی (CPI-W, Consumer Price Index) معمولاً موجب افزایش در SGA و TWP سال بعد می‌گردد.

دوره تمدید شده صلاحیت: بعد از خاتمه TWP، وارد یک دوره تمدید شده صلاحیت (EPE, extended period of eligibility) به مدت ۳۶ ماه می‌شوید. این دوره شامل ۳۶ ماه پی در پی است که طی آن عواید با میزان SGA مقایسه می‌شود تا تعیین گردد که آیا شما همچنان واجد صلاحیت دریافت مزایای SSDI هستید یا خیر.

هر ماهی، طی EPE، که درآمد ناخالص یا خالص شما برابر یا کمتر از SGA نباشد، شما حق دارید به دریافت مزایای SSDI خود ادامه دهید. اگر عواید ناخالص یا خالص شما از SGA بیشتر شود، شما دیگر واجد صلاحیت دریافت مزایای نقدی SSDI نخواهید بود (20 CFR قسمت 404.1592a). این دوره اصطلاحاً «دوره تعیین مجدد» نیز نامیده می‌شود.

دوره توقف: اولین ماه، بعد از خاتمه TWP، که عواید شما از SGA بیشتر می‌شود، شما وارد ماه «توقف» خود می‌شوید که طی آن، ممکن است مزایای شما قطع شود (20 CFR §404.316 &

قسمت 404.325). شما مزایای نقدی SSDI خود را طی ماه توقف و دو ماه بعد از ماه توقف دریافت خواهید کرد. این دوره سه ماهه به عنوان «دوره لطف» محسوب می‌شود، و بعد از آن ممکن است مزایا قطع گردد.  

هزینه‌های اشتغال مرتبط با معلولیت: هزینه‌های اشتغال مرتبط با معلولیت (IRWE, Impairment Related Work Expense) هزینه‌هایی است که شما به دلیل معلویت خود، برای خرید کالاها و خدماتی متحمل می‌شوید که امکان اشتغال را برای شما فراهم می‌سازند. این هزینه‌ها باید توسط خود شما پرداخت شوند و هیچ کس دیگری نمی‌تواند آنها را به شما بازپرداخت نماید (کتاب قرمز درباره پشتیبانی‌های استخدام [Redbook on Employment Supports]).

سوبسید: سوبسید عبارت است از هزینه‌ کالاها یا خدماتی که توسط کارفرمای شما برای شما پرداخت می‌شود تا شما بتوانید کار کنید و وظایف شغلی خود را انجام دهید (کتاب قرمز درباره پشتیبانی‌های استخدام).

تسهیلات خاص: تسهیلات خاص عبارت از هزینه‌ کالاها یا خدماتی که توسط یک شخص ثالث برای شما پرداخت می‌شود تا شما بتوانید کار کنید و/یا وظایف شغلی خود را انجام دهید (کتاب قرمز درباره پشتیبانی‌های استخدام).

هزینه‌های کسب و کار متحمل نشده: هزینه‌های کسب و کار متحمل نشده عبارت است از پشتیبانی‌هایی که به صورت رایگان برای حمایت از کسب و کار شما ارائه می‌گردد. هزینه این پشتیبانی‌ها که به شما (مالک کسب و کار) داده می‌شود به منظور تعیین اینکه آیا عواید شما از SGA بیشتر است، کسر می‌گردد (کارآمد ساختن شغل آزاد برای افراد معلول ([Making Self-Employment Work for People with Disabilities]).

کمک پرداخت نشده: کمک پرداخت نشده عبارت است از کمکی که به صورت رایگان به شما، یک مالک کسب و کار دچار معلولیت و دریافت کننده مزایای SSDI داده می‌شود، در حالی که سایر مالکان کسب و کار باید آن را به عنوان یکی از ملزومات کسب و کار خود خریداری نمایند. هزینه منصفانه کمکی که به شما، به عنوان مالک کسب و کار، داده می‌شود به منظور تعیین اینکه آیا عواید شما از SGA بیشتر است، از عواید خالص شما کسر می‌گردد (کارآمد ساختن اشتغال برای افراد معلول).

بر اساس مقررات سوشال سکوریتی، این هزینه‌ها (IRWE، سوبسید، تسهیلات خاص، هزینه‌های متحمل نشده کسب و کار، و کمک رایگان) باید هنگام محاسبه درآمد قابل احتساب
(CI, countable income) شما نادیده گرفته شوند. سپس درآمد قابل احتساب شما با SGA مقایسه می‌گردد تا تعیین شود که آیا شما همچنان واجد صلاحیت دریافت مزایای نقدی SSDI هستید. این را اصطلاحاً «آزمون SGA» می‌نامند.

ادامه پوشش Medicare با تصویب قانون «بلیط کار و بهبود بسته تشویقی کار مصوب سال 1999 (Ticket to Work and Work Incentive Improvement Act of 1999, The Ticket)، پوشش Medicare از ۳۹ ماه به ۹۳ ما افزایش یافت.

طی این مدت، شما همچنان پوشش Medicare قسمت A (Medicare Part A) (بستری شدن در بیمارستان)، Medicare قسمت B (Medicare Part B) (ویزیت توسط پزشک) و Medicare قسمت D (Medicare Part D) (داروهای نسخه‌ای) خود را حفظ خواهید کرد. Medicare قسمت A همچنان رایگان خواهد بود. اما Medicare قسمت B و Medicare قسمت D اختیاری هستند و برای حفظ آنها، باید ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه بپردازید.

برنامه خرید Medicaid: همچنین مقررات «بلیط» ایالت‌ها را تشویق کرد که برای آن دسته از دریافت کنندگان مزایای SSDI که کار می‌کنند، برنامه‌های خرید Medicaid (“Medicaid Buy-in”) را ایجاد نمایند. این برنامه «خرید» به شما این امکان را می‌دهد که با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه ماهیانه، پوشش «MediCal» را خریداری کنید. برنامه ایالتی «خرید» Medicaid، موسوم به ۲۵۰% معلولین شاغل کالفرنیا (California Working Disabled, 250% CWD)، در آوریل سال ۲۰۰۱ اجرا شد.

ابقای تسریع شده: ماده ابقای تسریع شده (EXR, expedited reinstatement)، که یکی از مفاد برنامه بلیط برای اشتغال است، ابقای مزایای شما را برایتان آسان‌تر می‌سازد. اگر عواید شما کمتر از SGA باشد، بعد از تکمیل EPE، می‌توانید بدون درخواست مجدد برای مزایای SSDI خود، آنها را ابقاء کنید.

ماده ابقای تسریع شده این امکان را به شما می‌دهد که به SSA اطلاع دهید که دیگر در سطح SGA کار نمی‌کنید و لازم است مزایای شما ابقا گردد. مزایای شما می‌تواند ظرف تقریباً سه تا شش هفته مجدداً برقرار شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال SSA، می‌توانید از وب‌سایت سوشال سکوریتی به نشانی www.socialsecurity.gov دیدن کنید، یا یک نسخه از نشریه SSA، یعنی کتاب قرمز درباره پشتیبانی‌های استخدام، را دریافت کنید. همچنین، می‌توانید به هماهنگ کننده تشویق‌های اشتغال ویژهSSA  (Area Work Incentive Coordinator for SSA)، پروژه برنامه‌ریزی تشویق‌های اشتغال و کمک (Work Incentive Planning and Assistance)، در ناحیه خود مراجعه کنید. به علاوه، می‌توانید از طریق شماره 800-776-5746 با محافظت و حمایت از ذینفع‌های سوشال سکوریتی (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) تماس بگیرید با از وب‌سایت Disability Rights California به نشانی www.disabilityrightsca.org دیدن کنید.

SSA این نشریه را فقط از حیث دقت فنی بررسی کرده است؛ به هر حال، این نشریه نباید به عنوان یک سند رسمی SSA تلقی گردد.