កម្មវិធីគាំពារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារក្រោមច្បាប់ Title II -SSDI

Publications
#5522.06

កម្មវិធីគាំពារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារក្រោមច្បាប់ Title II -SSDI

នេះគឺជាសំណួរមួយដែល​អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមផ្នែកធានា​រ៉ាប់រង​ពិការ​ភាព​ (SSDI, Social Security Disability Insurance)  តែងចោទសួរ​ជាញឹក​ញាប់ នៅពេលពួកគេចង់​រកការងារធ្វើ ។  រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម (SSA, Social Security Administration) មានផ្តល់ជូនកម្មវិធី​គាំពារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការ​ងារ ដែលអ្នកអាចប្រើក្នុងការស្វែងរកការងារ ។ 

តើខ្ញុំនៅតែអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ SSDI ទេ ពេលខ្ញុំមានការងារធ្វើ?

នេះគឺជាសំណួរមួយដែល​អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមផ្នែកធានា​រ៉ាប់រង​ពិការ​ភាព​ (SSDI, Social Security Disability Insurance)  តែងចោទសួរ​ជាញឹក​ញាប់ នៅពេលពួកគេចង់​រកការងារធ្វើ ។  រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម (SSA, Social Security Administration) មានផ្តល់ជូនកម្មវិធី​គាំពារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការ​ងារ ដែលអ្នកអាចប្រើក្នុងការស្វែងរកការងារ ។ 

ជំនួយជ្រោមជ្រែងការងារ/ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារទាំងនេះ អាចជួយឲ្យអ្នកអាចរក្សា​ទុក​បាននូវអត្ថប្រយោជន៍ SSDI និងការធានារ៉ាប់រង Medicare របស់អ្នកក្នុង​ពេល​អ្នក​​ធ្វើការ ។  ខាងក្រោមគឺជា​ការពិភាក្សាគ្នាមួយស្តីអំពី​កម្មវិធី​គំាពារ/ផ្តល់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារដែលមាន​ផ្តល់ជូនចំពោះ​អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ SSDI ។

កម្មវិធីជ្រោមជ្រែងការងារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ SSDI

អំឡុងពេលសាកល្បងការងារ ៖  យោងទៅតាម​ក្រមសន្តិសុខសង្គម (Social Security Act, The Act) នៅពេលអ្នកទទួលបានជំនួយ SSDI ហើយមានការងារ ធ្វើ ហើយ​អ្នកលែងមានបញ្ហា​សុខភាព គឺមានន័យថា អ្នកមាន​សិទ្ធិទទួលបាន​អំឡុងពេលសាកល្បងការងារ (TWP, Trial Work Period) ចំនួន 9 ខែ ។  TWP គឺជា​អំឡុងពេល​ 9 ខែ ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​សាកល្បង​សមត្ថភាព​របស់អ្នក​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ ។  អំឡុងពេល 9 ខែនេះ មិនចំាបាច់​ត្រូវតែជាប់គ្នាឡើយ តែវាត្រូវ​ស្ថិត​ក្នុងថិរវេលា “រំកិល” ចំនួន 60 ខែ ។  នៅក្នុងអំឡុងពេល TWP ប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក មិនត្រូវ​រាប់បញ្ចូល ដើម្បី​កាត់បន្ថយប្រាក់ជំនួយ SSDI របស់អ្នកឡើយ (ក្រមនិយត្តកម្មសហព័ន្ធ 20 [CFR, Code of Federal Regulations] វគ្គទី §404.1592) ។

សកម្មភាពចំណេញសំខាន់ ៖ សកម្មភាពចំណេញសំខាន់ (SGA, Substantial Gainful Activity) គឺជា​ការងារដែលអ្នកធ្វើ សម្រាប់​យកប្រាក់មកចំណាយ ឬផល​ចំណេញ​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសកម្មភាព​សំខាន់​ចំពោះ​ខួរក្បាល ឬរាង​កាយ

(20 CFR §404.1572) ។  SGA មានការ​ទាក់ទងទាំងប្រាក់ពលកម្មដែលអ្នក​បានទទួលពីការងារ និងប្រាក់កម្រៃរកបានពី​មុខរបរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់អ្នក ។  SGA ឆ្នាំ2016 មានចំនួន $1,130.00 ក្នុងមួយខែ ចំពោះ​មនុស្សមិនពិការភ្នែក និងចំនួន $1,820.00 ក្នុងមួយខែ ចំពោះ​មនុស្ស​ពិការភ្នែក ។  ទាំងនេះគឺជា​ចំនួន​ប្រាក់​សរុប​ដុល​ដែលអ្នក​រកបាន​ក្នុង​មួយខែ ។ គឺមានន័យថាវាជា​ចំនួនដែលអ្នក​រក​បាន​​មុន​ការ​កាត់ថ្លៃពន្ធ ឬការកាត់​កង​ផ្សេងៗទៀតចេញពី​សែក​របស់អ្នក ។

SSA កំណត់ SGA សម្រាប់មុខរបរ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជាពីរ​យ៉ាង ៖

  1. ប្រាក់ចំណូលសរុបពីមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន (NESE, Net Earnings from Self-Employment) - NESE គឺជា​ចំនួនប្រាក់​ប្រចាំឆ្នាំដែលអ្នក​រក​បានពី​មុខរបររបស់អ្នក ក្រោយពេលកាត់កងរួចរាល់​ទៅតាមការ​អនុញ្ញាតពីការិយាល័យសេវាកម្ម​​ចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS, Internal Revenue Service) ។
  2. ចំនួនម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយខែ – អ្នកបានធ្វើ SGA នៅពេលអ្នក​ចំណាយ​ពេលចំនួន 80 ម៉ោង ឬច្រើនជាង​នេះចំពោះមុខរបរ​របស់​អ្នកក្នុងមួយខែ ។

ចំនួន SGA​សម្រាប់មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនគឺ $1,130.00 សម្រាប់​មនុស្សមិន​ពិការភ្នែក និង $1,820.00 សម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក ក្នុងមួយខែ ។

*ខែសាកល្បងការងារ (TWM, Trial Work Month) - ដើម្បី​កំណត់អំពី​ថិរ​វេលាសាកល្បងការងារ (TWP) ចំនួន 9ខែរបស់អ្នក SSA ពិនិត្យមើល​ចំនួន​ប្រាក់​ដែលអ្នករកបានក្នុងមួយខែ ដើម្បី​កំណត់​ថាតើ​អ្នក​បានប្រើ​ថិរវេលាមួយខែនៃ TWP ដែរឬទេ ។  ក្នុងឆ្នាំ 2016 ចំពោះខែណាដែលអ្នក​រក​ចំណូលបានចំនួន $810.00 ឬច្រើនជាងនេះ គឺមានន័យថាអ្នកបាន​ប្រើ​ថិរវេលា 1 ខែនៃ​ TWP 9 ខែ ។

ចំនួនប្រាក់នៃ SGA និង TWP អាច​ប្តូររាល់ឆ្នាំ ។  ការកើនឡើងនៃ​សន្ទស្សន៍​អ្នកប្រើប្រាស់ (CPI-W, Consumer Price Index) ជាធម្មតា វានាំឲ្យមានការកើន​ឡើងនូវ SGA និង TWP នាឆ្នាំបន្ទាប់ ។ 

ការពន្យារថិរវេលាអំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ ៖  ក្រោយពេលដែល TWP ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ គឺអ្នក​ចាប់ផ្តើម​ចូលក្នុង​ការពន្យារពេលអំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ (EPE, extended period of eligibility) ដែលមាន​រយៈពេល​ចំនួន 36 ខែ ។  នេះ​ជា​ថិរវេលា​​ចំនួន 36 ខែជាប់គ្នា ដែល​ក្នុងពេលនេះប្រាក់​ចំណូល​ទាំងអស់ត្រូវ​ប្រៀប​ធៀបជាមួយនឹងកម្រិត SGA ដើម្បី​កំណត់ថាតើ​អ្នក​នៅមាន​សិទ្ធិទទួល​ប្រាក់​​ជំនួយ SSDI ដែរឬទេ ។

ខែណាមួយ ក្នុងអំឡុងពេល EPE ដែល​ប្រាក់​ចំណូលដុល ឬប្រាក់​ចំណូល​សរុប​របស់អ្នកមានបរិមាណស្មើនឹង ឬក្រោម SGA គឺអ្នកនៅបន្តទទួលបានប្រាក់​ជំនួយ SSDI ដដែល ។  ប្រសិនបើ​ប្រាក់​ចំណូលដុល ឬប្រាក់​ចំណូល​សរុបរបស់​អ្នក​មាន​ចំនួន​លើសពីចំនួន SGA គឺមានន័យថាអ្នកមិន​មាន​សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់​ជំនួយ SSDI ឡើយ (20 CFR §404.1592a) ។  អំឡុងពេលនេះ ក៏ត្រូវ​បាន​គេហៅ​ផង​ដែរថាជាអំឡុងពេល “ការកំណត់ភាពមានសិទ្ធិទទួល​ជំនួយឡើង​វិញ” ។

អំឡុងពេល​ការ​ផ្អាក ៖ ក្នុងខែដំបូង បន្ទាប់ពី TWP ត្រូវ​បានបញ្ចប់ ដោយប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​មាន​ចំនួនលើសពី​ SGA នោះ​អ្នក​ត្រូវចូល​ទៅក្នុងខែនៃ “ការ​ផ្អាក” របស់អ្នក ដែល​ពេលនោះ អត្ថប្រយោជន៍​អាច​ត្រូវ​បញ្ចប់ (20 CFR §404.316 & §404.325) ។  អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ជំនួយ SSDI របស់អ្នក​ក្នុង​ខែ​នៃការ​ផ្អាក និងចំនួនពីរខែបន្ទាប់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីខែ​នៃការ​ផ្អាក ។  អំឡុង​ពេលបី​ខែ​នេះ ក៏ត្រូវ​បានគេ​ហៅផងដែរថាជា “អំឡុងពេលអនុគ្រោះ” ​ ដែលបន្ទាប់ពីនោះមក អត្ថប្រយោជន៍​នឹងត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់ ។

ចំណាយចំពោះពិការភាព​ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ​ ៖  ការចំណាយ​ចំពោះពិការភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការងារ (IRWE,​ Impairment Related Work Expense) គឺជាការចំណាយរបស់អ្នក​ចំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្ម ​ដែលអាចជួយឲ្យអ្នក​មានសមត្ថភាព​ធ្វើការ ។ ការ​ចំណាយ​ទាំងនេះ ត្រូវ​តែចេញដោយរូបអ្នក ហើយមិនអាច​មាននរណាម្នាក់បើកយក​ប្រាក់​សំណង​ចំពោះការ​ចំណាយ​ទាំងនេះបានឡើយ (សៀវភៅក្រហម​ស្តីអំពី​ការជ្រោមជ្រែងការងារ, [Redbook on Employment Supports])

ជំនួយជាប្រាក់ ៖ ជំនួយជាប្រាក់គឺជាការ​ចំណាយចំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្មដែល​និយោជក​របស់អ្នក​ជាអ្នកចេញ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នក​អាច​មានសមត្ថភាព​ធ្វើការ និង​បំពេញភារកិច្ចបាន (សៀវភៅក្រហម​ស្តីអំពី​ការជ្រោមជ្រែងការងារ) ។

ស្ថានភាពពិសេស ៖ ស្ថានភាពពិសេសគឺជា ការចំណាយលើទំនិញ ឬសេវាកម្ម ដែលភាគីទីបីជាអ្នកចេញ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចធ្វើការ និង/ឬបំពេញ​តួនាទីរបស់​ខ្លួនបាន  (សៀវភៅក្រហម​ស្តីអំពី​ការជ្រោមជ្រែងការងារ) ។

ថ្លៃមុខរបរដែលខូចខាត ៖ ថ្លៃមុខរបរដែលខូចខាត គឺជាការជួយ​ជ្រោមជ្រែង​ដោយ​មិនគិតថ្លៃចំពោះ​មុខរបររបស់អ្នក ។  ថ្លៃចំណាយលើការជ្រោមជ្រែង​ចំពោះរូបអ្នក (ជាម្ចាស់​មុខរបរ) ត្រូវ​បាន​កាត់ចេញ ដើម្បី​កំណត់ថាតើ​ប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​មានចំនួន​លើសពី SGA ដែរឬទេ (ការធ្វើឲ្យមុខរបរ​ផ្ទាល់ខ្លួន​មានដំណើរការ​សម្រាប់​មនុស្សពិការ, [Making Employment Work for People with Disabilities]) ។

ជំនួយដែល​មិន​បង់ជាសាច់ប្រាក់ ៖ ជំនួយដែល​មិន​បង់ជាសាច់ប្រាក់ (Unpaid help) គឺជាជំនួយដែល​ផ្តល់​ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលជាម្ចាស់​មុខរបរ ដែលជាមនុស្សពិការ ដែលទទួលបានជំនួយ SSDI ដែល​អ្នកប្រកបមុខរបរផ្សេង​មានបំណង​ចង់​ចៀវ ក្នុងនាមជា​ការចំណាយលើមុខរបរ/ពលកម្ម ។  ថ្លៃពលកម្ម​ដែល​សមរម្យ នៃជំនួយដែល​ផ្តល់ឲ្យអ្នក ដែលជា​ម្ចាស់​មុខរបរ ត្រូវបានកាត់​កង​ចេញពី​ប្រាក់​ចំណូល​សរុប ដើម្បីកំណត់ SGA (ការធ្វើឲ្យមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន​មាន​ដំណើរការ​សម្រាប់​មនុស្សពិការ, [Making Employment Work for People with Disabilities]) ។

ស្ថិតក្រោម​បទបញ្ញត្តិសន្តិសុខសង្គម ថ្លៃចំណាយទាំងនេះ (IRWE ប្រាក់ជំនួយ ស្ថានភាពពិសេស ការចំណាយលើការ​ខូចខាត​មុខរបរ និងជំនួយមិនបង់​ជា​សាច់​ប្រាក់) មិនត្រូវ​គិតចូលទេ នៅពេលគណនា​ប្រាក់​ចំណូល​រាប់បានប្រចាំខែ  (CI, countable income) របស់អ្នក ។  នៅពេលនោះ ប្រាក់ចំណូល​រាប់បានរបស់​អ្នក ត្រូវ​យកទៅ​ប្រៀបធៀប​ជាមួយនឹង SGA ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិបន្ត​ទទួលបានប្រាក់ជំនួយ SSDI ដែរឬទេ ។  ត្រង់នេះត្រូវបានគេហៅថា “ការសាក​ល្បង SGA” ។

ធានារ៉ាប់​រង Medicare ជាបន្ត ៖ ជាមួយនឹងច្រក​ផ្លូវរបស់ក្រមសំបុត្រ​សម្រាប់ធ្វើ​ការ និងការលើកកំពស់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភការងារ ឆ្នាំ 1999 ដែលហៅថា សំបុត្រ (Ticket to Work and Work Incentive Improvement Act of 1999, The Ticket) ការធានារ៉ាប់រង​ Medicare ត្រូវ​បានពន្យារពី 39 ទៅ 93 ខែ ។ 

នៅក្នុង​អំឡុងពេលនេះ អ្នក​នឹង​នៅ​បន្តរក្សាបានការធានារ៉ាប់​រងមេឌីឃែរផ្នែក ក (Medicare Part A) (ការសម្រាកពេទ្យ) មេឌីឃែរផ្នែកខ (Medicare Part B) (ការទៅជួបពេទ្យ) និងមេឌីឃែរផ្នែកឃ (Medicare Part D) (ថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា) របស់អ្នក ។ ការធានារ៉ាប់​រង Medicare Part A នឹង​នៅបន្ត​ទទួល​បាន​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធានារ៉ាប់​រង Medicare Part B និង D គឺជាជម្រើស ហើយអ្នកត្រូវ​បង់​ថ្លៃបុព្វលាភរ៉ាប់​រង​ប្រចាំខែ ដើម្បីរក្សាការធានា​រ៉ាប់​រង​​ទាំងនេះទុក ។

កម្មវិធី​ទិញយក Medicaid  ៖ នីតិកម្ម “The Ticket” ក៏ជម្រុញឲ្យ​រដ្ឋ ត្រូវបង្កើត​កម្ម​វិធី “ទិញយក Medicaid” (Medicaid Buy-in) សម្រាប់អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ SSDI ដែល​មាន​ការ​ងារធ្វើផងដែរ ។  កម្មវិធី “ទិញយក”  នេះ អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​អាច​ជាវការ​ធានារ៉ាប់​រង “MediCal” ដោយការ​បង់​ថ្លៃ​បុព្វលាភ​រ៉ាប់​រង​ប្រចាំខែ ។  កម្មវិធី “ទិញយក”  Medicaid របស់រដ្ឋ​ កម្មវិធី 250% ជនពិការកាលីហ្វ័រ​នីញ៉ា​ដែល​ធ្វើការ (250% California Working Disabled-250% CWD) ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2001 ។ 

ការទទួលបានមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ៖  លក្ខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តឡើងវិញជាបន្ទាន់ (EXR, expedited reinstatement) នៃកម្មវិធី​លិខិត​ទៅធ្វើការ អាចជួយអ្នក​ឲ្យកាន់​តែងាយស្រួល​ក្នុងការ​ទទួល​បានមកវិញនូវអត្ថប្រយោជន៍ ។  បើប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅក្រោម SGA ក្រោយពេលបញ្ចប់ EPE​ អ្នកអាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ឡើងវិញ ដោយមិនចំាបាច់​ដាក់ពាក្យ​សុំអត្ថប្រយោជន៍ SSDI របស់អ្នកឡើងវិញឡើយ ។

លក្ខ័ណ្ឌនៃការ​អនុវត្តឡើងវិញជាបន្ទាន់ អាចជួយឲ្យអ្នក​ផ្តល់​ដំណឹងទៅកាន់ SSA ថា អ្នកឈប់ធ្វើការនៅកម្រិត SGA ទៀតហើយ ហើយត្រូវការទទួល​អត្ថប្រយោជន៍ឡើងវិញ ។  អត្ថប្រយោជន៍​របស់អ្នក​អាច​ចាប់​ផ្តើម​ឡើងវិញ ក្នុង​រយៈពេល​ប្រហែលពីបី ទៅ​ប្រាំមួយសប្តាហ៍ ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ស្តីអំពីកម្មវិធី​ជ្រោមជ្រែងការងារ/ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ SSA អ្នកអាច​ចូលទស្សនា​វ៉ិបសៃត៍សន្តិសុខសង្គម តាមអាសយដ្ឋាន www.socialsecurity.gov ឬស្នើសុំ​សំណៅមួយច្បាប់នៃអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ SSA សៀវភៅក្រហម​ស្តីអំពី​ការគំាពារការងារ ។  អ្នកក៏អាច​ទាក់ទងជាមួយនឹង​អ្នកសម្រប​សម្រួល​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភការងារប្រចាំតំបន់សម្រាប់ SSA (Area Work Incentive Coordinator for SSA) គម្រោងផែនការ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ និងជំនួយការងារ (Work Incentive Planning and Assistance project) ក្នុងមូលដ្ឋាន​របស់អ្នក ។  អ្នកក៏អាច​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​កម្មវិធីការការពារ និងការតស៊ូមតិចំពោះអ្នកទទួល​ជំនួយសន្តិសុខសង្គម (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 800-776-5746 ឬទស្សនា​វ៉ិប​សៃត៍របស់អង្គការ Disability Rights California តាមអាស័យដ្ឋាន www.disabilityrightsca.org ផងដែរ ។

SSA បានពិនិត្យឡើងវិញនូវ​អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយខាងក្រោម ដើម្បីធានាបាន​ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​តែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើង​មិន​ត្រូវ​ចាត់ទុកថា​វាគឺជា​ឯកសារ​ផ្លូវការ​របស់ SSA ឡើយ ។