Tej Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Neeg Ua Haujlwm/Cov Phiajxwm Haujlwm Ua Kom Rau Siab Ua Haujlwm Nyob Rau Hauv Title II -SSDI

Publications
#5522.09

Tej Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Neeg Ua Haujlwm/Cov Phiajxwm Haujlwm Ua Kom Rau Siab Ua Haujlwm Nyob Rau Hauv Title II -SSDI

Nov yog ib nqe lus nug ntawm cov lus uas ib txwm nug los ntawm tus neeg uas tau txais  Nyiaj Tuav Pov Hwm Kev Xiam Oob Qhab ntawm Tsoom Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSDI, Social Security Disability Insurance) uas xav ua haujlwm.  Tsoom Tswj Tuav Haujlwm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSA, Social Security Administration) muaj cov kev txhawb nqa kev ntiav neeg ua haujlwm/cov phiaj xwm haujlwm uas kom rau siab ua haujlwm uas tuaj yeem siv los pab tau rau koj li kev rau siab ua haujlwm.

Yuav Muaj Dab Tsi Tshwm Sim Rau Kuv Cov Nyiaj SSDI Thaum Kuv Mus Ua Haujlwm?

Nov yog ib nqe lus nug ntawm cov lus uas ib txwm nug los ntawm tus neeg uas tau txais  Nyiaj Tuav Pov Hwm Kev Xiam Oob Qhab ntawm Tsoom Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSDI, Social Security Disability Insurance) uas xav ua haujlwm.  Tsoom Tswj Tuav Haujlwm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSA, Social Security Administration) muaj cov kev txhawb nqa kev ntiav neeg ua haujlwm/cov phiaj xwm haujlwm uas kom rau siab ua haujlwm uas tuaj yeem siv los pab tau rau koj li kev rau siab ua haujlwm. 

Tej kev txhawb nqa kev ntiav neeg ua haujlwm/phiajxwm haujlwm ua kom rau siab ua haujlwm no tuaj yeem pab tau koj khaws koj cov nyiaj SSDI thiab nyiaj tuav pov hwm ntawm Medicare thaum lub sij hawm koj ua haujlwm.  Hauv qab no yog ib qho kev sib tham txog cov kev txhawb nqa kev ntiav neeg ua hauj lwm/phiajxwm haujlwm ua kom rau siab ua haujlwm uas muaj rau tus neeg uas tau nyiaj SSDI.

Cov Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Neeg Ua Haujlwm/Cov Phiajxwm Haujlwm Ua Kom Rau Siab Ua Haujlwm Ntawm Cov Neeg Tau Txais Nyiaj SSDI

Ncua Sijhawm Sim Ua Haujlwm:  Raws lis Tsab Kev Cai Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (Social Security Act, The Act), thaum koj tau txais SSDI thiab haujlwm, thiab kev kho mob nws tsis yog ib qho teeb meem, koj tau txais Lub Sijhawm Sim Ua Haujlwm Tag Nrho  (TWP, Trial Work Period) yog 9 hlis.  Lub shijhawm TWP yog 9 hli ua pub rau koj tau sim koj li peev xwm kev ua haujlwm.  9 hli no tsis tas yuav tsum sib txuas zws xwb, tab sis yuav tsum tshwm sim nyob rau ncua sijhawm 60 hli uas “sim kev ua haujlwm”.  Nyob rau lub sijhawm TWP, nyiaj khwv tau los tsis raug xam tuam nrog koj li nyiaj SSDI (Txoj Cai ntawm Cov Cai Qhuab hauv Tsoom Fwv 20 [CFR, Code of Federal Regulations] §404.1592).

Cov Dej Num Muaj Nuj Nqi Uas Tseem Ceeb: Cov Dej Num Muaj Nuj Nqi Uas Tseem Ceeb (SGA, Substantial Gainful Activity) yog yam haujlwm tseem ceeb uas koj ua txhawm rau them lossis qhov tau tshaj peev uas ntsig txog cov dej num uas siv hlwb ua lossis siv dag zog ua

(20 CFR §404.1572).  SGA ntsig txog tag nrho ob yam nyiaj dag zog uas koj khwv tau los ntawm koj txoj haujlwm thiab tej uas tau los ntawm kev ua haujlwm rau tus kheej.  Xyoo 2016 SGA yog $1,130.00 tauj ib hlis rau ib tug neeg uas tsis dig muag thiab $1,820.00 tauj ib hlis rau tus neeg uas dig muag.  Cov nyiaj no yog cov nyiaj uas khwv tau los txhua lub hli uas ua ntej txiav se.  Ntawv yog, qhov nyiaj uas koj tau ua ntej txiav se tawm lossis lwm yam nyiaj uas raug txiav tawm ntawm koj li nyiaj hli.

SSA txiav txim SGA rau kev ua haujlwm rau tus kheej raws li ob txoj hau kev xws:

  1. Nyiaj Khwv Tau Los Tom Qab Txiav Se Tawm los ntawm Kev Ua Haujlwm Rau Tus Kheej (NESE, Net Earnings from Self-Employment) - NESE yog qhov nyiaj txwm xyoo uas koj tau los ntawm koj txoj lag luam tom qab tso cai rau txiav tawm los ntawm Kev Pab Cuam Nyiaj Sau Tau Los Tag Nrho Hauv Teb Chaws (IRS, Internal Revenue Service).
  2. Cov Xuab Moos Ua Haujlwm Tauj Ib Hlis – uas koj tau ua SGA thaum uas koj siv 80 xuab moos lossis ntau dua rau koj txoj lag luam tauj ib hlis.

Qhov ntau tsawg ntawm SGA, rau kev ua haujlwm rau tus kheej, yog $1,130.00, rau tus neeg uas tsis dig muag, thiab $1,820.00, rau tus neeg uas dig muag, txhua hli.

*Lub Hli Uas Sim Ua Haujlwm (TWM, Trial Work Month) – Txhawm rau kev txiav txim siab koj lub sij hawm 9 lub hli uas sim ua haujlwm (TWP), SSA saib qhov nyiaj uas koj khwv tau los txhua lub hli txhawm rau kev txiav txim siab tias koj twb tau siv ib lub hli TWP lawm los tsis tau.  Nyob rau xyoo 2016, txhua lub hli uas koj khwv tau $810.00, lossis ntau dua, ces koj tau siv 1 lub hli ntawm 9 lub hli TWP lawm.

Qhov ntau tsawg ntawm SGA thiab TWP tuaj yeej hloov txhua lub xyoo.  Ib qho kev nce ntawm Tus Lej Teeb Txheeb Tus Nqi Kev Noj Haus Hauv Teb Chaws (CPI-W, Consumer Price Index) ib txwm ua rau SGA thiab TWP nce rau lub xyoo tom ntej. 

Kev Tsim Nyog Txuas Lub Sijhawm: Tom qab TWP tau xaus lawm, koj yuav nkag mus rau lub sij hawm txuas ntxiv li 36 lub hli uas tsim nyog (EPE, extended period of eligibility).  Nov yog lub sijhawm uas 36 hli sib txuas zws uas nyiaj khwv tau piv rau qib SGA txhawm rau txiav txim siab tias koj puas tseem tau txais kev pom zoo tau txais nyiaj SSDI.

Txawm hli twg los xij, nyob rau lub sij hawm EPE, koj li nyiaj khwv tau tsis tau txiav se tawm lossis tom qab txiav se tawm lawm npaum li lossis tsawg dua SGA; Koj tseem tau txais kev tso cai txais nyiaj SSDI mus ntxiv.  Yog tias koj li nyiaj khwv tau tsis tau txiav se tawm lossis tom qab txiav se lawm ntau dua SGA, ces koj tseem tau txais nyiaj SSDI (20 CFR §404.1592a).  Lub sij hawm no kuj hu tias lub sijhawm “kev rov txiav txim siab”.

Lub Sihawm Uas Xaus: Thawj lub hli, tom qab TWP tau kawg lawm, uas koj li nyiaj khwv tau ntau dua SGA koj nkag rau lub hli “ xaus” uas tuaj yeem tshem koj cov nyiaj tawm (20 CFR §404.316 & §404.325).  Koj yuav tau txais koj li nyiaj SSDI nyob rau lub hli xaus thiab ob lub hli tom ntej tom qab lub hli xaus kiag ntag.  Sijhawm peb lub hlis no kuj tseem hu ntxiv tias “shijhawm zoo nkauj” tom qab uas cov nyiaj tuaj yeem raug tshem tawm.  

Kev Siv Nyiaj Rau Kev Raug Mob Uas Ntsig Txog Haujlwm: Kev Siv Nyiaj Rau Kev Raug Mob Uas Ntsig Txog Haujlwm (IRWE, Impairment Related Work Expense) yog ib qho kev siv nyiaj  uas koj raug mob vim yog koj li kev pab tsis taus tus kheej ua tej khoom lag luam lossis tej kev pab cuam uas koj tau txais kev pom zoo ua.  Tej kev siv nyiaj no yuav tsum raug them los ntawm koj tus kheej thiab tsis tauj yeem yuav rov thov tau rov qab los ntawm leej twg li (Phau Ntawv Liab hais txog Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Ua Haujlwm [Redbook on Employment Supports])

Nyiaj Pab Dawb: Ib qho nyiaj pab dawb yog ib qho kev siv nyiaj rau tej khoom lag luam lossis kev pab cuam uas them  los ntawm koj tus tswv haujlwm uas pom zoo koj ua hauj lwm thiab ua koj tej luag haujlwm ntawm koj txoj haujlwm (Phau Ntawv Liab hais txog Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Ua Haujlwm).

Zwj Ceeb Uas Tshwj Xeeb: Ib qho zwj ceeb uas tshwj xeeb yog ib qho kev siv nyiaj, rau tej khoom lag luam lossis tej kev pab cuam uas raug them los ntawm lwm tus neeg uas  pom zoo koj ua haujlwm thiab/lossis uas koj tej luag haujlwm ntawm koj txoj haujlwm (Phau Ntawv Liab  hais txog Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Ua Haujlwm).

Nyiaj Pab Dawb Rau Lag Luam: Nyiaj pab dawb rau lag luam yog kev pab txhawb nqa uas muab pub yam tsis xam nuj nqi los ntawm koj li lag luam.  Tus nqi kev pab txhawb nqa uas muab pub rau koj (tus tswv lag luam) raug coj mus txiav txim seb koj li nyiaj khwv taus los puas tshaj SGA (Kev Tsim Haujllwm Uas Ua Rau Tus Kheej Rau Cov Neeg Uas Xiam Oob Qhab [Making Self-Employment Work for People with Disabilities]).

Kev Pab Dawb: Kev pab dawb yog ib qho kev pab uas muab pub rau yam tsis xam nqi los ntawm koj tus uas yog tswv lag luam, ib tug neeg pab tsis taus tus kheej, tus uas tau txais nyiaj SSDI uas txhua txhau lwm yam lag luam xav yuav ua ib qho lag luam/ siv nyiaj ua dag zog.  Tus nqi pab dag zog uas ncaj nruab nrab uas muab pub rau koj uas yog tus tswv lag luam, raug txiav tawm los ntawm nyiaj khwv tau uas tom qab txiav se lawm los mus txiav txim siab SGA (Kev Tsim Haujllwm Fab Kev Ntiav Haujlwm Rau Cov Neeg Uas Xiam Oob Qhab).

Raws li cov cai qhuab ntawm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom, cov nqi no (IRWE, nyiaj pab dawb, zwj ceeb uas tshwj xeeb, kev siv nyiaj pab dawb rau lag luam thiab kev pab dawb) tsim nyog yuav tsum tsis muab los xam thaum xam koj li nyiaj khwv tau los txwm hli (CI, countable income).  Tom qab ntawv koj li nyiaj tau txwm hli raug coj mus piv rau SGA txhawm rau txiav txim siab tias koj puas tseem tau txais kev tso cai txais nyiaj SSDI.  Qhov no hu ua “Kev Sim SGA.”

Nyiaj Tuav Pov Hwm Medicare Txuas Mus Ntxiv: Nrog rau qhov tab tom qhib ntawm Daim Yuaj Tam Tso Cai Txhawm Rau Ua Haujlwm thiab Haujlwm Kev Txhim Kho Kom Rau Siab Ua Haujlwm xyoo 1999 (Ticket to Work and Work Incentive Improvement Act of 1999, The Ticket), Kev duav kev kho mob rau txuas ntxiv txij li 39 lub hlis mus txog rau 93 lub hlis. 

Nyob rau lub sijhawm no, koj yuav tau txais koj li nyiaj tuav pov hwm ntawm Medicare Feem A (Medicare Part A) (pw kho mob hauv tsev kho mob) txuas mus ntxiv, Medicare feem B (Medicare Part B)(mus cuag kws kho mob) thiab Medicare Feem D (Medicare Part D)( tshuaj noj raws qhia).  Medicare Feem A yuav muaj pub dawb txuas mus ntxiv.  Txawm licas los xij, Medicare Feem B thiab D tuaj yeem xaiv tau thiab yuav tsum tau them nyiaj txwm hli kom zoo txhawm rau tuav tseg.

Phiaj Xwm Medicaid Uas Muas Tau: “Yuaj Tam Tso Cai” kev cai lij choj los kuj txhawb kom cov xeev tsim cov phiajxwm “Medicaid Uas Muas Tau” (“Medicaid Buy-in”) txhawm rau cov neeg uas tau txais nyiaj SSDI tus uas ua haujlwm.  Tus phiajxwm “kev pab cuam kho mob uas tuaj yeem yuav tau” no yuav ua rau koj muas tau nyiaj tuav pov hem “MediCal” los ntawm kev them nqi tuav pov hwm txwm hli kom zoo.  Phiajxwm kev pab cuam kho mob “yuav tau” ntawm xeev, phiajxwm 250% Kev Ua Haujlwm Rau Cov Neeg Pab Tsis Taus Tus Kheej Ntawm (250% California Working Disabled, 250% CWD) tau raug nqis tes ua thaum lub Plaub Hlis Ntuj xyoo 2001 lawm. 

Kev Nqis Tes Ua Ceev Kom Rov Tau Dua: Lub zaim muag kev nqis tes ua ceev kom rov tau dua (EXR, expedited reinstatement), ntawm phiajxwm Yuaj Tam Tso Cai Ua Haujlwm ua kom yooj yim rau koj kom rov tau txais cov nyiaj pab.  Yog hais tias koj li nyiaj khwv tau los poob qis dua SGA, tom qab kev ua tiav ntawm EPE, koj tuaj yeem rov tau txais koj li nyiaj pab yam tsis tas yuav rov tso npe thov nyiaj SSDI dua.

Qhov kev pab ceev kom rov tau dua ua rau koj tuaj yeem ceeb toom rau SSA tias koj tsis ua haujlwm nyob rau ntawm qib SGA lawm thiab xav tau koj li nyiaj rov qab.  Koj tuaj yeem tau koj li nyiaj rov qab li thaj tsam peb mus txog rau rau lub hli.

Thxawm rau kom paub xov xwm ntau dua txog SSA kev txhawb nqa kev ntiav neeg ua haujlwm/cov phiajxwm haujlwm ua kom rau siab ua haujlwm, koj tuaj yeem mus saib tau ntawm tus vev-xaib Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom www.socialsecurity.gov lossis mus muab ib daim ntawv SSA luam tawm rau sawv daws pom, Phau Ntawv Liab Hais Txog Kev Txhawb Nqa Kev Ntiav Ua Haujlwm.  Koj tuaj yeem tiv tauj rau tus Neeg Txuas Lus Cheeb Tsam Haujlwm Ua Kom Neeg Rau Siab Ua Haujlwm rau SSA (Area Work Incentive Coordinator for SSA), cov haujlwm Kev Tsim thiab Kev Pab Phiajxwm Ua Kom Neeg Rau Siab Ua Haujlwm (Work Incentive Planning and Assistance Project) nyob rau ntawm koj thaj chaw.  Koj tuaj yeem tiv tauj tau rau phiajxwm Kev Pov Thaiv thiab Kev Pab Txhawb Nqa rau Cov Neeg Uas Tau Txais Nyiaj Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security) ntawm 800-776-5746 lossis mus saib tus vev-xaib  ntawm Disability Rights California www.disabilityrightsca.org.

SSA twb tau rov xyuas dua  cov ntaub ntawv luam tawm nram qab no lawm, tsuas yog xyuas fab tev-niv-khauj (technical) xwb ; Txawm li cas los xij, qhov no tsis tsim nyog yuav muab xam tias yog SSA li ntaub ntawv.