Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal: Kháng Cáo và Khiếu Nại

Publications
#5606.05

Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal: Kháng Cáo và Khiếu Nại

Tôi có thể làm gì nếu chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal làm điều gì đó khiến tôi không thích?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, California tuân thủ các quy định mới của liên bang về cách quý vị kháng cáo một quyết định hoặc tranh chấp về quyền lợi, và về cách quý vị nêu ra các vấn đề khác với chương trình chăm sóc có kiểm soát thông qua khiếu nại.