Medi-Cal Managed Care: Cov Ntawv Foob thiab Kev Hais Qhov Tsis Txaus Siab

Publications
#5606.09

Medi-Cal Managed Care: Cov Ntawv Foob thiab Kev Hais Qhov Tsis Txaus Siab

Kuv tuaj yeem ua li cas yog tias kuv tsis nyiam qee yam uas kuv qhov kev npaj kho mob Medi-Cal managed care tau ua?

California thaum Lub Xya Hli 1, 2017, tab tom ua raws li tsoomfwv cov cai tshiab hais txog koj yuav sau ntawv foob qhov kev txiav txim siab lossis yuav sib hais li cas txog cov nyiaj pab, thiab hais txog koj yuav ua li cas nqa lwm qhov teebmeem mus hais ntawm qhov kev npaj tuav tswj kev kho mob hla daim ntawv hais qhov tsis txaus siab.