ការថែទាំ ដែលមានការចាត់ចែង របស់ Medi-Cal ៖ បណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខ

Publications
#5606.06

ការថែទាំ ដែលមានការចាត់ចែង របស់ Medi-Cal ៖ បណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខ

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីមួយដែលផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃ Medi-Cal របស់ខ្ញុំបានធ្វើនោះ?

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 មក រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងតែអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗរបស់សហព័ន្ធស្តីពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើការតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេច ឬវិវាទណាមួយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នានា និងអំពីរបៀបដែលអ្នកជម្រាបជូនផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនូវរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតតាមរយៈបណ្តឹងសារទុក្ខ។