Pinapangasiwaang Pangangalaga (Managed Care) ng Medi-Cal: Mga apela at Hinaing

Publications
#5606.08

Pinapangasiwaang Pangangalaga (Managed Care) ng Medi-Cal: Mga apela at Hinaing

Ano ang maaari kong gawin kung hindi ko gusto ang isang bagay na ginawa ng aking plan na pinapangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal?

Ang California mula noong Hulyo 1, 2017, ay sinusunod ang bagong mga regulasyon ng pederal tungkol sa kung paano mong iaapela ang isang desisyon o hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga benepisyo, at tungkol sa kung paano mo idulog ang ibang bagay sa atensyon ng plan na pinapangsiwaang pangangalaga sa pamamagitan ng hinaing.