مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: درخواست های تجدیدنظر و شکایات

Publications
#5606.14

مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: درخواست های تجدیدنظر و شکایات

گر از اقدامات طرح مراقبت مدیریت شده Medi-Cal خود ناراضی باشم، چه کاری می توانم انجام دهم؟

از تاریخ 1 ژوئیه 2017، ایالت کالیفرنیا قوانین فدرال جدیدی را درباره نحوه درخواست تجدیدنظر برای تصمیم ها یا منازعات مربوط به مزایا و نحوه جلب توجه طرح مراقبت مدیریت شده به سایر مسائل از طریق شکایت دنبال می کند.