California’s protection & advocacy system
Tờ Thông Tin Về Phân Biệt Đối Xử: Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Publications
#7143.05

California’s protection & advocacy system
Tờ Thông Tin Về Phân Biệt Đối Xử: Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Chuyên chở người khuyết tật là dịch vụ vận chuyển dành cho người bị khuyết tật không thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển công cộng. Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), các cơ quan vận chuyển công cộng bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ chuyên chở người khuyết tật.

 

 

Click links below for a downloadable version.