California’s protection & advocacy system
Tờ Thông Tin Về Phân Biệt Đối Xử: Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Publications
#7143.05

California’s protection & advocacy system
Tờ Thông Tin Về Phân Biệt Đối Xử: Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Paratransit is a transportation service for individuals with disabilities who are unable to use public transportation services. Public transportation agencies are required, under the Americans with Disabilities Act (ADA), to provide paratransit services.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Chuyên chở người khuyết tật là dịch vụ vận chuyển dành cho người bị khuyết tật không thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển công cộng. Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), các cơ quan vận chuyển công cộng bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ chuyên chở người khuyết tật.

Cơ quan vận tải phải cung cấp dịch vụ chuyên chở người khuyết tật trong bán kính 3/4 dặm từ tuyến xe buýt hoặc nhà ga. Dịch vụ này phải có vào cùng ngày và cùng giờ với các dịch vụ vận tải thông thường. Quý vị có thể phải trả cước phí cao hơn cho các dịch vụ chuyên chở người khuyết tật nhưng cước phí này không được cao hơn gấp đôi cước phí thông thường.

Điều Kiện Hưởng Dịch Vụ Chuyên Chở Người Khuyết Tật

Quý vị hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật nếu quý vị không thể sử dụng phương tiện công cộng do khuyết tật của quý vị. Để xác định liệu quý vị có thể sử dụng phương tiện công cộng không, các cơ quan vận tải phải xem xét một số yếu tố. Những yếu tố này bao gồm khả năng đi bộ hoặc đi xe lăn đến và từ bến xe, khả năng vào và ra khỏi nhà ga, khả năng báo hiệu để xe dừng lại và khả năng xử lý các tình huống bất ngờ. Quỹ Giáo Dục & Bảo Vệ Quyền Lợi Người Khuyết Tật có thêm thông tin: https://dredf.org/ADAtg/elig.shtml#appendix1 

Yêu Cầu Dịch Vụ

Liên hệ với cơ quan vận tải địa phương để yêu cầu được sử dụng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật địa phương. Mỗi cơ quan chịu trách nhiệm tạo ra quy trình đánh giá riêng nên các yêu cầu có thể khác nhau tùy theo cơ quan vận tải. Hầu hết các cơ quan vận tải sẽ có trang web đăng mẫu đơn đăng ký mà quý vị có thể điền và gửi trực tuyến. Quý vị cũng có thể gửi thư tới cơ quan đó để yêu cầu dịch vụ. Thư mẫu có ở phần cuối tờ thông tin này. Cơ quan vận tải không được thu tiền từ quý vị vì yêu cầu dịch vụ chuyên chở người khuyết tật.

Cơ quan vận tải có thể yêu cầu quý vị cung cấp thư của bác sĩ để hỗ trợ cho yêu cầu về các dịch vụ chuyên chở người khuyết tật. Cơ quan này cũng có thể đề nghị quý vị tham dự buổi phỏng vấn hay đánh giá trực tiếp để xác định liệu quý vị có hội đủ điều kiện không. 

Cơ quan vận tải phải phản hồi đơn đăng ký của quý vị trong vòng 21 ngày. Nếu cơ quan này không phản hồi kịp thời thì họ vẫn phải bắt đầu các dịch vụ chuyên chở người khuyết tật. Các dịch vụ có thể dừng lại nếu đơn đăng ký của quý vị cuối cùng bị từ chối. Cơ quan chuyên chở người khuyết tật phải cung cấp cho quý vị các lý do cụ thể về việc từ chối đơn đăng ký của quý vị. 

Nếu đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, cơ quan vận tải phải gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

  • tên quý vị;
  • tên nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
  • số điện thoại của người điều phối dịch vụ chuyên chở người khuyết tật;
  • ngày hết hạn sử dụng dịch vụ (thường từ một đến ba năm và quý vị có thể đăng ký để tiếp tục sử dụng dịch vụ sau đó); và
  • bất kỳ điều kiện hoặc hạn chế nào trong việc sử dụng dịch vụ. Ví dụ: quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật đối với một tuyến đường nhưng lại không hội đủ điều kiện đối với các tuyến đường khác.

Lên Lịch Dịch Vụ

Sau khi được phê duyệt, quý vị có thể lên lịch chuyến đi theo quy trình lên lịch của cơ quan vận tải. Các cơ quan vận tải bắt buộc phải cung cấp dịch vụ ngày kế tiếp và phải đồng ý đón quý vị trong vòng một giờ tính từ thời điểm quý vị yêu cầu.

Các cơ quan vận tải phải cho phép quý vị đi cùng với một người phục vụ riêng. Người phục vụ riêng là người giúp quý vị thực hiện các công việc trong chuyến đi hoặc tại điểm đến. Các cơ quan vận tải không được thu cước phí của người phục vụ. Nếu quý vị cần người phục vụ hoặc tin rằng quý vị đôi khi có thể cần người phục vụ thì quý vị nên đưa thông tin đó vào đơn đăng ký.

Các cơ quan vận tải cũng phải cho phép quý vị có ít nhất một người đồng hành. Người đồng hành là người đi cùng với quý vị nhằm ở bên quý vị hoặc bầu bạn với quý vị. Người phục vụ không được tính là người đồng hành. Cơ quan vận tải có quyền thu cước phí của người đồng hành nhưng cước phí đó không được cao hơn gấp đôi cước phí dịch vụ thông thường.

Từ Chối và Mất Dịch Vụ

Quý vị có thể kháng cáo quyết định từ chối cung cấp dịch vụ chuyên chở người khuyết tật. Quý vị phải nộp kháng cáo trong tối đa 60 ngày sau khi bị từ chối. Một số cơ quan có thể cho quý vị thêm thời gian để kháng cáo. Quý vị có thể kháng cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Cơ quan vận tải phải phản hồi kháng cáo của quý vị trong vòng 30 ngày. Phản hồi phải ở dạng văn bản. Nếu cơ quan này không phản hồi kịp thời thì họ vẫn phải cung cấp dịch vụ cho tới khi từ chối kháng cáo.

Cơ quan vận tải có thể dừng hoặc ngừng dịch vụ của quý vị nếu quý vị tham gia vào hành vi bạo lực, gây rối nghiêm trọng hoặc bất hợp pháp hoặc quý vị có thói quen bỏ lỡ chuyến đi được lên lịch. Tai nạn hoặc sự cố xảy ra một lần không được coi là thói quen bỏ lỡ chuyến đi. Chỉ những hành động có chủ ý, lặp đi lặp lại hoặc thường xuyên mới được coi là thói quen bỏ lỡ chuyến đi.

Cơ quan vận tải phải thông báo cho quý vị bằng văn bản nếu dự định dừng hoặc ngừng dịch vụ. Thông báo phải nêu rõ các dịch vụ cụ thể mà họ sắp ngừng và cung cấp lý do về việc ngừng dịch vụ. Thông báo cũng phải cung cấp ngày tiếp tục dịch vụ. Cơ quan vận tải phải cho quý vị cơ hội kháng cáo việc ngừng dịch vụ. Dịch vụ cần phải tiếp tục trong quá trình kháng cáo.

Cơ quan vận tải có thể cần tái chứng nhận khả năng hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật. Quý vị có thể mất dịch vụ chuyên chở người khuyết tật nếu cơ quan này xác định quý vị không còn hội đủ điều kiện.

Nguồn Lực Bổ Sung

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về dịch vụ chuyên chở người khuyết tật, tiêu chí hội đủ điều kiện và cách đăng ký dịch vụ ở đây:

Khiếu Nại Hành Chính

Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền của Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang (FTA) chịu trách nhiệm giám sát các quy định của liên bang về chuyên chở người khuyết tật. Nếu quý vị tin rằng cơ quan vận tải không tuân thủ các quy định này, đã từ chối cung cấp dịch vụ cho quý vị một cách phi lý hoặc đã không cho quý vị cơ hội kháng cáo quyết định của họ, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên FTA. FTA sẽ điều tra khiếu nại và tìm kiếm bất kỳ hành vi nào vi phạm ADA của cơ quan vận tải. Sau đó, FTA sẽ thông báo cho cơ quan vận tải về những hành vi vi phạm này và đưa ra hạn chót để cơ quan này giải quyết.

Khiếu Nại Lên FTA:

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

Mẫu Đơn Khiếu Nại:

https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/fta-civil-rights-complaint-form

Điện thoại: 1-888-446-4511

Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California (DFEH) thực thi luật dân quyền tiểu bang. Bất kỳ hành vi nào vi phạm ADA cũng là hành vi vi phạm luật tiểu bang.  Nếu quý vị tin rằng cơ quan vận tải đã phân biệt đối xử chống lại quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên DFEH. Quý vị phải gửi khiếu nại lên DFEH trong vòng một năm kể từ khi xảy ra hành vi phân biệt đối xử. Quý vị có thể kháng cáo quyết định của DFEH lên Giám Đốc DFEH trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định. Xem 2 C.C.R. Mục 10033.

Khiếu Nại Lên DFEH:

Nộp Đơn Trực Tuyến: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

Điện thoại: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320 Thư: Gọi (800) 884-1684 và yêu cầu mẫu đơn khiếu nại phù hợp để in và gửi lại. Vui lòng tính thêm thời gian cho quá trình gửi thư và xử lý.

Kiện Tụng

Hành vi vi phạm pháp luật được thảo luận bên trên cũng có thể được xử lý thông qua vụ kiện riêng. Xin lưu ý rằng các pháp quy về thời hiệu hạn chế khung thời gian nộp đơn kiện và quý vị có khả năng bị mất quyền khiếu nại nếu không hành động trong phạm vi pháp quy về thời hiệu áp dụng. Những hạn chót này có thể là chỉ trong hai năm kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử. Nếu quý vị muốn theo đuổi việc kiện tụng, quý vị nên thảo luận với luật sư trong thời gian sớm nhất.

Nếu quý vị sẽ yêu cầu khoản tiền bồi thường thiệt hại dưới $10.000, quý vị có một lựa chọn khác là nộp vụ kiện phân biệt đối xử tại Tòa Án Xử Các Vụ Kiện Nhỏ. Quy chế về thời hiệu được thảo luận bên trên sẽ áp dụng. Quý vị không được sử dụng luật sư nếu quý vị kiện ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ. Đây là liên kết đến ấn phẩm của Disability Rights California giải thích quy trình sử dụng Tòa Án Xử Các Vụ Kiện Nhỏ cho các vụ kiện phân biệt đối xử. https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

 

Thư Mẫu để Yêu Cầu Dịch Vụ Chuyên Chở Người Khuyết Tật

[Ngày]

 

Kính gửi [Cơ Quan Vận Tải]:

Tôi viết thư này để yêu cầu dịch vụ chuyên chở người khuyết tật do [khuyết tật/các khuyết tật] của tôi/ Tôi không thể sử dụng hệ thống tuyến đường cố định vì [mô tả các trở ngại đối với việc sử dụng phương tiện công cộng, ví dụ, không thể đến bến xe].

[Bác sĩ / bác sĩ tâm thần / nhà tâm lý học / nhà trị liệu / nhân viên xã hội / nhà trị liệu nghề nghiệp / cá nhân khác (mô tả)] của tôi cho rằng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật là cần thiết do khuyết tật của tôi. Vui lòng xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia].

Tôi muốn thường xuyên sử dụng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật cho các chuyến đi sau đây: [Liệt kê ngày/giờ đi lại, địa điểm đưa và đón].

[Tôi sẽ cần sự hỗ trợ của người phục vụ trong (một số/tất cả) chuyến đi để hỗ trợ tôi (trong chuyến đi/tại điểm đến). (Mô tả nhu cầu về người phục vụ).]

Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu các cơ quan vận tải cung cấp dịch vụ chuyên chở người khuyết tật cho những người bị khuyết tật không thể sử dụng hệ thống tuyến đường cố định. Vui lòng phản hồi yêu cầu này trong vòng 21 ngày, theo yêu cầu của pháp luật. Vui lòng liên lạc với tôi tại [số điện thoại và / hoặc địa chỉ email của quý vị] nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Xin cảm ơn.

Trân trọng,

[Tên của quý vị]
[Địa chỉ của quý vị]

 

 

Mẫu Thư Hỗ Trợ

[Ngày]

 

Kính gửi [Doanh Nghiệp]:

Tôi là [bác sĩ / bác sĩ tâm thần / nhà tâm lý học / nhà trị liệu / nhân viên xã hội / nhà trị liệu nghề nghiệp / người khác] của [Tên] và biết rõ tình trạng [của ông ấy / bà ấy]. [Ông ấy/ bà ấy] bị khuyết tật gây ra một số hạn chế về khả năng hoạt động. Những hạn chế này bao gồm [liệt kê các hạn chế về khả năng hoạt động cần có dịch vụ chuyên chở người khuyết tật được yêu cầu].

[Tên] không thể sử dụng hệ thống tuyến đường cố định. [Mô tả các tác động của những trở ngại đến việc sử dụng phương tiện công cộng. Nếu cần người phục vụ, vui lòng mô tả nhu cầu về người phục vụ].

Xin cảm ơn quý vị đã cung cấp dịch vụ chuyên chở người khuyết tật này cho [Tên].

 

Trân trọng,

[Tên và Chức Danh]