Fact Sheet ng Diskriminasyon: Paratransit

Publications
#7143.08

Ang Paratransit ay isang serbisyo ng transportasyon para sa mga indibidwal na hindi kayang gumamit ng mga serbisyo ng pampublikong transportasyon. Ang mga ahensya ng pampublikong transportasyon ay inuutusan, sa ilalim ng Americans with Disabilities Act (ADA), na magbigay ng mga serbisyo ng paratransit.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.