ប័ណ្ណ​ព័ត៌មានស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិ​ការ​ភាព៖ សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ពិសេស​សម្រាប់​ជនពិការ​

Publications
#7143.06

ប័ណ្ណ​ព័ត៌មានស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិ​ការ​ភាព៖ សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ពិសេស​សម្រាប់​ជនពិការ​

សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ពិសេស​សម្រាប់​ជនពិការ​ គឺ​ជា​សេវាដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​​មួយ​សម្រាប់​បុគ្គល​​ដែល​មាន​ពិការភាព​ ដែល​មិន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​សាធា​រ​ណៈ​បាន​។​ ភ្នាក់​ងារ​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​ ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​​ដោយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដែល​មាន​ពិការភាព​ (Americans with Disabilities Act, ADA) ឲ្យ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ពិសេស​សម្រាប់​ជនពិការ​​នេះ​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.