Cov Ntaub Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Sib Cais: Tsheb Thauj Neeg Mus Los

Publications
#7143.09

Cov Ntaub Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Sib Cais: Tsheb Thauj Neeg Mus Los

Tsheb thauj neeg mus los yog kev thauj mus los rau cov tib neeg xiam oob khab uas tsis muaj peev xwm siv cov kev pab cuam thauj mus los ntawm zej tsoom. Cov chaw zej tsoom tsheb thauj neeg mus los yuav tsum yog nyob rau tsab cai hais txog Cov Neeg Asmeskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Khab (ADA), los muab cov kev pab thauj neeg mus los.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Tsheb Thauj Neeg Mus Los

Tsheb thauj neeg mus los yog kev thauj mus los rau cov tib neeg xiam oob khab uas tsis muaj peev xwm siv cov kev pab cuam thauj mus los ntawm zej tsoom. Cov chaw zej tsoom tsheb thauj neeg mus los yuav tsum yog nyob rau tsab cai hais txog Cov Neeg Asmeskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Khab (ADA), los muab cov kev pab thauj neeg mus los.

Lub koom haum tsheb khiav thauj neeg mus los yuav tsum muab kev pab cuam thauj neeg mus los tsis pub dhau 3/4 mais kev deb ntawm txoj kev tsheb npav lossis chaw nres tsheb ciav hlau. Qhov kev pab cuam no yuav tsum muaj nyob rau tib hnub thiab tib lub sij hawm uas muaj kev thauj mus los tsis tu ncua. Tej zaum koj yuav raug them tus nqi tsheb rau cov kev pab cuam caij tsheb loj thauj neeg, tab sis tus nqi no tsis siab dua ob zaug tus nqi caij tsheb.

Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Cov Kev Pab Cuam Thauj Neeg Mus Los

Koj muaj cai tau txais cov kev pab cuam thauj neeg mus los yog tias koj siv tsis tau zej tsoom kev thauj mus los vim yog koj qhov xiam oob khab. Txhawm rau txiav txim siab koj tuaj yeem siv zej tsoom kev thauj mus los, cov chaw khiav tsheb mus los xav txog ntau yam teeb meem. Cov xwm txheej no suav nrog kev muaj peev xwm taug kev los yog laub mus thiab los ntawm cov chaw tos tsheb thauj mus los, muaj peev xwm nkag tau thiab tawm ntawm qhov chaw nres tsheb, muaj peev xwm nres tau ntawm teeb liab, thiab muaj peev xwm tswj xyuas qhov xwm txheej tsis tau xav txog. Peev Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Thiab Txoj Cai Pov Thaiv Cov Neeg Xiam Oob Khab muaj cov ncauj lus qhia ntxiv: https://dredf.org/ADAtg/elig.shtml#appendix1  

Pab Cuam Tus Thov Kev Pab

Hu rau koj lub koom haum tsheb thauj neeg mus los hauv zos kom thov nkag mus rau koj lub chaw pab cuam thauj neeg mus los. Txhua lub koom haum muaj lub luag hauj lwm los tsim nws cov txheej txheem tshuaj xyuas, yog li cov cai ua daws yuav tsum sib txawv ntawm cov chaw khiav tsheb npav. Feem ntau cov koom haum thauj mus los yuav muaj lub website nrog rau daim foos thov koj yuav ua tiav thiab xa hauv online. Koj tuaj yeem xa ib tsab ntawv mus rau lub chaw hauj lwm uas thov kev pab cuam. Daim qauv piv txwv yog nyob rau nram qab kawg ntawm daim ntawv qhia no. Lub koom haum thauj neeg yuav tsum tsis txhob sau nqi ntawm koj qhov thov kev pab cuam thauj mus los.

Lub koom haum tsheb thauj neeg mus los tuaj yeem hais kom koj txhawb koj qhov kev thov rau cov kev pab cuam thauj mus los nrog ib tsab ntawv los ntawm koj tus kws kho mob. Qhov chaw khiav hauj lwm tseem yuav hais kom koj koom nrog kev sib tham tim ntsej tim muag los yog kev txheeb xyuas los txiav txim seb koj puas muaj cai tsim nyog.

Lub koom haum thauj neeg yuav tsum teb rau koj daim ntawv thov tsis pub dhau 21 hnub. Yog tias lub chaw hauj lwm tsis teb xov tooj raws sij hawm, nws yuav tsum pib cov kev pab cuam tsheb thauj neeg mus los. Cov kev pab cuam yuav nres yog thaum koj daim ntawv thov raug tsis kam lees. Lub koom haum thauj neeg mus los yuav tsum tau muab cov laj thawj tshwj xeeb rau koj qhov tsis kam lees koj daim ntawv thov. 

Yog tias koj daim ntawv thov raug pom zoo, lub koom haum tsheb thauj neeg mus los yuav tsum sau ntawv ceeb toom rau koj uas muaj yam tsawg li hauv qab no:

  • koj lub npe;
  • lub npe ntawm cov chaw muab kev pab thauj mus los;
  • tus xov tooj ntawm tus khiav hauj lwm hauv lub koom haum thauj neeg mus los;
  • hnub tas sij hawm rau kev muaj cai tsim nyog (feem ntau yog siv sij hawm li ib-txog-peb xyoos, thiab koj tuaj yeem thov txuas ntxiv koj cov kev pab cuam tom qab ntawd); thiab
  • ib qho xwm txheej lossis kev txwv twg txwv txog koj cov cai. Piv txwv li, koj yuav muaj cai rau kev thauj mus los ib txoj kev tab sis tsis yog rau lwm txoj kev.

Cov Kev Pab Cuam Teem Lub Sij Hawm

Thaum pom zoo lawm, koj tuaj yeem teem caij mus ncig ua si los ntawm kev ua raws li txheej txheem kev hloov chaw ntawm lub koom haum tsheb thauj neeg mus los. Cov chaw khiav tsheb mus los yuav tsum muaj kev pab lwm hnub, thiab yuav tsum pom zoo tuaj tos koj li ntawm ib xuab moos ntawm lub sij hawm uas koj thov.

Cov koom haum tsheb thauj neeg mus los yuav tsum tso cai rau koj taug kev nrog tus neeg muab kev pab cuam koj tus kheej. Tus neeg pab yog tus neeg uas pab koj ua hauj lwm thaum caij tsheb lossis ntawm koj qhov chaw nyob. Cov koom haum thauj neeg mus los yuav tsis sau tus nqi tsheb ntawm koj. Yog tias koj xav tau tus neeg saib xyuas koj lossis ntseeg tias qee zaum koj xav tau tus neeg pab cuam, koj yuav tsum sau rau cov ntaub ntawv ntawm koj daim ntawv thov.

Cov koom haum khiav tsheb mus los yuav tsum cia koj muaj tsawg kawg ib tus khub nrog koj caij tseb taug kev. Tus khub yog ib tug neeg uas nrog koj taug kev mus kom koj tau nyob ua kev los sis ua phooj ywg. Koj tus neeg pab saib xyuas tsis suav nrog ua khub. Cov koom haum khiav tsheb thauj mus los muaj txoj cai los sau tus nqi tsheb ntawm koj tus khub, tab sis tus nqi caij tsheb tsis ntau dua ob npaug ntawm cov nqi tsheb txhua zaus.

Kev Tsis Kam Lees Thiab Poob Kev Pab Cuam

Koj tuaj yeem rov hais dua qhov tsis kam lees muab kev pab cuam tsheb thauj mus los. Cov ntawv thov rov hais dua yuav tsum lees txais mus txog 60 hnub tom qab koj qho kev tsis kam lees. Qee lub koom haum yuav muab sij hawm rau koj ntau dua. Koj tuaj yeem foob los ntawm koj tus kheej lossis sau ntawv foob.

Lub koom haum khiav tseb thauj mus los muaj 30 hnub los teb koj cov lus thov. Cov lus teb yuav tsum yog sau ua ntaub ntawv. Yog tias lub koom haum tsis teb raws sij hawm, nws yuav tsum muab cov kev pab cuam tshwj tsis yog thiab txog thaum nws tsis pom zoo qhov kev thov rov hais dua.

Lub koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los tuaj yeem nres lossis ncua cov kev pab cuam koj yog tias koj koom nrog kev tsim txom hnyav, cuam tshuam loj heev, lossis kev coj ua tsis raug cai, lossis yog koj tus qauv tsis ncav sij hawm. Kev ua yuam kev lossis ib qho xwm txheej ib zaug tsis yog ua qauv. Tsuas yog kev txhob txwm, rov ua dua, lossis ib txwm ua yuav tsum raug txiav txim siab yog qhov qauv ntawm qhov tsis mus ncig.

Lub koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los yuav tsum sau ntawv qhia koj yog tias nws npaj yuav nres lossis ncua kev pab cuam. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum hais meej cov kev pab tshwj xeeb uas lawv tau muab ncua tseg thiab muab cov laj thawj rau kev ncua. Tsab ntawv ceeb toom yuav tsum tau muab cov kev pab cuam hnub tim uas yuav tau rov ua hauj lwm. Lub koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los yuav tsum muab sij hawm rau koj foob qhov kev ncua ntawv. Cov kev pab cuam yuav tsum ua mus ntxiv thaum lub sij hawm sib hais.

Cov koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los yuav tsum muaj kev rov ua ntaub ntawv dua ntawm kev caij tsheb thauj neeg. Koj tuaj yeem poob cov kev pab cuam thauj neeg mus los yog lub koom haum txiav txim tias koj tsis muaj feem tau txais kev pab ntxiv lawm.

Nrhiav Lwm Cov Kev Pab Ntxiv tau

Koj tuaj yeem nrhiav tau ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv ntsig txog cov kev pab cuam tsheb thauj mus los sab nrauv, cov qauv tsim nyog tau txais kev pab, thiab kev thov rau cov kev pab cuam tau ntawm no:

Cov Kev Tsis Txaus Siab Txog Kev Tswj Hwm

Tsoom Fwv Qib Siab Tswj Xyuas kev Khiav Tsheb Thauj Mus Los(FTA) Lub Chaw Hauj lwm Saib Xyuas Txoj Cai ntawm Pej Xeem muaj lub luag hauj lwm los saib xyuas tsoom fwv qib siab txoj cai hais txog cov tsheb khiav thauj neeg mus los. Yog koj ntseeg tias koj lub koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los tsis ua raws li cov cai no, muab kev pab cuam koj tsis zoo, lossis tsis kam muab txoj hauv kev rau koj rov hais dua qhov kev txiav txim siab, koj tuaj yeem sau ntawv foob mus rau FTA. FTA yuav tshawb xyuas cov lus tsis txaus siab thiab nrhiav ib qho kev ua txhaum txoj cai ADA los ntawm lub koom haum thauj neeg mus los. FTA mam li hais qhia rau cov koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los ntawm cov kev ua txhaum no thiab teem lub sij hawm tsis pub dhau rau lub koom haum los hais raws li qhov chaw nyob.

Xav Cov Lus Tsis Txaus Siab Txog Rau FTA

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

Daim Qauv Ntawv Tsis Txaus Siab:

https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/fta-civil-rights-complaint-form

Xov Tooj: 1-888-446-4511

Lub Tuam Tsev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Rau Kev Ua Hauj Lwm thiab Vaj Tsev (DFEH) ua raws lub xeev txoj cai lij choj ntawm txoj cai pej xeem. Ib qho kev ua txhaum ntawm txoj cai ADA kuj yog ua txhaum txoj cai lij choj ntawm lub xeev. Yog koj ntseeg tias lub koom haum khiav tsheb thauj neeg mus los txawv txav muaj kev ntxub ntxaug koj, koj tuaj yeem foob hais qhov kev tsis txaus siab nrog DFEH. Xa cov lus tsis txaus siab mus rau DFEH yuav tsum ua tsis pub dhau ib xyoos ntawm kev coj ua kev ntxub ntxaug. Koj tuaj yeem rov hais dua DFEH qhov kev txiav txim siab rau DFEH Tus Thawj Coj hauv 10 hnub txij li kev txiav txim siab. Saib 2 C.C.R. Tshooj lus 10033.

Xa Cov Kev Tsis Txaus Siab Mus Rau DFEH:

Kev Xa Hauv online: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

Xov tooj: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
Xav ntawv hauv xov tooj: Hu (800) 884-1684 thiab thov cov foos tsis txaus siab sau thiab xa rov qab tuaj. Thov siv sij hawm ntxiv rau kev xa ntawv thiab kev ua hauj lwm.

Kev hais plaub

Kev ua txhaum cov kev cai lij choj uas tau sib tham saum toj saud tuaj yeem siv tau los ntawm kev foob los ntawm tus kheej. Thov nco ntsoov tias cov cai ntawm cov kev txwv tsis pub tshaj lub sij hawm rau kev foob tus hais plaub thiab koj yuav muaj feem ua tsis tau cov ntawv foob yog tias koj tsis ua raws li txoj cai txwv cov kev txwv. Cov sij hawm no tuaj yeem ua txog luv luv ob xyoos txij li hnub muaj kev ntxub ntxaug. Yog tias koj xav ua kev hais plaub ntug, koj yuav tsum sab laj nrog kws lij choj sai li sai tau.

Yog tias koj tab tom nrhiav kev tsim txom cov nyiaj tsawg dua $ 10,000, lwm txoj kev xaiv yog sau cov ntaub ntawv kev ntxub ntxaug hauv Chaw Hais Plaub Me. Cov cai ntawm cov kev txwv tsis pub dhau sab saud yuav siv tau. Koj tsis tuaj yeem siv tus kws hais plaub yog tias koj mus tom tsev tu plaub ntug me. Nov yog qhov txuas rau Disability Rights California cov ntawv tshaj tawm uas piav qhia tus txheej txheem ntawm Kev Siv Cov Tsev Tu Plaub Ntug Me rau cov teeb meem kev ntxub ntxaug: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

 

 

Piv Txwv Daim Qauv Ntawv Thov Cov Kev Pab cuam Tsheb Thauj Mus Los

[Hnub Tim]

 

Hawm txog [Lub Koom Haum Khiav Tsheb Thauj Neeg Mus Los]:

Kuv sau ntawv tuaj thov cov kev pab cuam tsheb thauj mus los vim yog lub sij hawm no kuv [Tsis taus/ xiam oob khab]/ Kuv tsis muaj peev xwm siv cov kev hloov kho chaw vim [piav qhia cov kev txom nyem mus siv zej tsoom tsheb thauj neeg mus los xws li. nres yuav mus tsis tau].

Kuv [kws kho mob/tus kws kho hlwb/tus kws npliag siab/tus kws zuaj leeg/tus ua hauj lwm xoom khaub/tus kws tshaj lij ua haujlwm/lwm tus neeg (piav qhia)] tau suav tias yog kev pab cuam tsheb thauj mus los tsim nyog rau hauv qhov pom ntawm kuv txoj kev tsis taus. Thov saib tsab ntawv sau tuaj ntawm [kws kho mob lossis kws kho mob tshaj lij lub npe].

Kuv xav siv cov kev pab cuam tsheb thauj mus los rau kev mus ncig ua si li qhov hauv qab no txhua zaug: [sau cov hnub/ cov sij hawm ntoj ncig tuaj tos thiab xa mus rau txhua thaj chaw].

[Kuv xav tau kev pab ntawm tus neeg pab cuam rau (qee zaum / txhua zaum) txhawm rau pab kuv (thaum caij tsheb npav / ntawm kuv qhov chaw nyob). (Piav qhia qhov xav tau rau tus neeg pab).]

Tsoom fwv thiab lub xeev txoj cai tseev kom cov koom haum khiav tsheb thauj mus los muab kev pab cuam thauj neeg mus los rau cov neeg xiam oob khab uas tsis tuaj yeem siv txoj kev hloov tsheb mus los. Thov teb rau cov lus thov no nyob hauv sij hawm 21 hnub, raws li txoj cai. Thov hu rau kuv ntawm [koj tus xov tooj thiab / lossis qhov chaw nyob e-mail] yog koj muaj lus nug ntau ntxiv. Ua tsaug.

Saib siab txog koj,

[Koj lub npe]
[Koj qhov chaw nyob]

 

 

Piv Txwv Daim Dauv Ntawv Txhawb Nqa

[Hnub Tim]

 

Hawm txog[lag luam]:

Kuv yog tus [kws kho mob/tus kws kho hlwb/tus kws npliag siab/tus kws zuaj leeg/tus ua hauj lwm xoom khaub/tus kws tshaj lij ua haujlwm]  rau [ Lub Npe], thiab kuv paub zoo nrog [nws / nws]  tus mob. [Nws / nws] muaj qhov tsis taus uas ua rau muaj kev txwv qee yam kev ua hauj lwm. Cov kev txwv no suav nrog [sau cov kev ua hauj lwm uas xav tau kev pab cuam tsheb thauj mus los].

[Lub Npe] tsis tuaj yeem siv cov kab ke ruaj khov. [Piav qhia qhov kev cov nyom uas tiv thaiv zej tsoom kev thauj mus los. Yog tias xav tau tus neeg pab saib xyuas thov piav qhia txog qhov xav tau ntawm tus neeg pab saib xyuas].

Ua tsaug rau qhov muab kev pab cuam tsheb thauj mus los rau [Lub Npe].

 

Saib siab txog koj,

[Lub Npe thiab Theem hauj lwm]