Cov Ntaub Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Sib Cais: Tsheb Thauj Neeg Mus Los

Publications
#7143.09

Cov Ntaub Ntawv Qhia Qhov Tseeb Txog Kev Sib Cais: Tsheb Thauj Neeg Mus Los

Tsheb thauj neeg mus los yog kev thauj mus los rau cov tib neeg xiam oob khab uas tsis muaj peev xwm siv cov kev pab cuam thauj mus los ntawm zej tsoom. Cov chaw zej tsoom tsheb thauj neeg mus los yuav tsum yog nyob rau tsab cai hais txog Cov Neeg Asmeskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Khab (ADA), los muab cov kev pab thauj neeg mus los.

 

 

Click links below for a downloadable version.