گزارش برگ تبعیض: پاراترانزیت

Publications
#7143.16

گزارش برگ تبعیض: پاراترانزیت

پاراترانزیت، یک سرویس حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت است که قادر به استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی نیستند. موسسه های حمل و نقل عمومی ملزم هستند که تحت قانون آمریکایی های دارای معلولیت ADA))، خدمات حمل و نقل پاراترانزیت ارائه دهند.

 

 

Click links below for a downloadable version.