Cách Trả lời các Lý do Phổ biến Từ chối các Dịch vụ Hỗ trợ Sinh hoạt (SLS) và Điều cần Hỏi các Cơ quan SLS Tiềm năng

Publications
#7133.05

Cách Trả lời các Lý do Phổ biến Từ chối các Dịch vụ Hỗ trợ Sinh hoạt (SLS) và Điều cần Hỏi các Cơ quan SLS Tiềm năng

Các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt (còn gọi là SLS) giúp người khuyết tật sống tại nhà riêng của họ. Quán rượu này cho bạn biết về các loại dịch vụ bạn có thể nhận được và ai đủ điều kiện nhận chúng. Nó giải thích những gì cần làm nếu trung tâm khu vực không cung cấp cho bạn hoặc thay đổi chúng. Nó đưa ra các câu hỏi để hỏi khi chọn ai đó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nó cho bạn biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ.

Các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt (còn gọi là SLS) hỗ trợ người khuyết tật để họ có thể sống độc lập tại nhà hoặc căn hộ riêng của họ. SLS cho phép những người khuyết tật nhận các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cần thiết của họ.

Luật đã thay đổi vào năm 2011 như một phần của Dự luật Bổ sung để Thực hiện Ngân sách. Bây giờ, có một danh sách các câu hỏi mà quý vị và nhóm Lập kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP) của quý vị phải trả lời để nhận SLS. Các câu hỏi này sẽ giúp quý vị quyết định các loại hình dịch vụ nào mà quý vị có thể cần đến. Quý vị có thể tìm thấy mẫu kèm theo các câu hỏi này trên trang web của Sở Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển (DDS) tại đây, http://www.dds.ca.gov/SLS/docs/DDS_SLS_StdAssmtQuestionnaire.pdf.

Để biết thêm thông tin về SLS và các thay đổi về luật, vui lòng xem Chương 7 của “Các quyền Theo Đạo luật Lanterman” về Sắp xếp Sinh hoạt cho Người lớn và Trẻ em tại đây, https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental-disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula.

Tôi có thể nhận được các loại hình dịch vụ nào qua SLS? Mỗi chương trình SLS thì khác nhau đối với mỗi người.

Tuy nhiên, sau đây là các ví dụ về các dịch vụ hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được qua SLS:

 • Công việc nhà điển hình để giữ cho nhà cửa sạch sẽ và an toàn;
 • Hỗ trợ chăm sóc cá nhân cho quý vị;
 • Giúp quý vị đi lại trong khu phố của quý vị và tham gia sinh hoạt cộng đồng;
 • Gặp gỡ người mới;
 • Học các kỹ năng để quý vị có thể làm việc

Luật không liệt kê tất cả các dịch vụ mà SLS có thể cung cấp. Điều này là bởi vì SLS sẽ phải thay đổi khi nhu cầu của quý vị thay đổi.

Ai có thể nhận được SLS?

Để nhận được SLS, quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, yêu cầu SLS tại cuộc họp IPP của quý vị và sống tại nhà hoặc căn hộ.1

Điều gì xảy ra nếu trung tâm khu vực từ chối?

Một số trung tâm khu vực đã gây khó dễ cho mọi người trong việc nhận SLS. Sau đây là các cách để phản hồi nếu quý vị bị trung tâm khu vực từ chối.

1.   SLS không dành cho những người cần dịch vụ 24 giờ mỗi ngày.

Không có luật nào quy định rằng quý vị không thể nhận SLS nếu quý vị cần các dịch vụ trong 24 giờ một ngày. Việc từ chối SLS vì lý do này là vi phạm mục đích của luật.2

Trong một vụ kiện, một thẩm phán đã phê duyệt yêu cầu SLS trong 24 giờ. Thẩm phán tuyên bố rằng nguyên đơn có thể nhận SLS “với mức độ thường xuyên và lâu dài cần thiết”.3

2.   Nhu cầu của quý vị quá nghiêm trọng.

Các trung tâm khu vực không thể từ chối SLS của quý vị vì mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của quý vị. SLS cần phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể của quý vị. Cũng không có giới hạn về chi phí các dịch vụ SLS của quý vị. Tuy nhiên, các dịch vụ và hỗ trợ phải “tiết kiệm chi phí”.

Để biết thêm thông tin về “tiết kiệm chi phí” là gì, vui lòng đọc Các quyền Theo Đạo luật Lanterman, Chương 7.

3.   SLS quá tốn kém đối với quý vị.

SLS phải tiết kiệm chi phí nhưng các dịch vụ vẫn phải đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Chi phí không phải là yếu tố duy nhất. Chất lượng dịch vụ và ưu tiên của quý vị cũng phải được cân nhắc. Để biết thêm thông tin quan trọng về “tiết kiệm chi phí” là gì, vui lòng đọc ấn phẩm của chúng tôi về Các quyền Theo Đạo luật Lanterman, Chương 7.

4.   SLS không dành cho quý vị nếu quý vị không thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc dành cho quý vị.

Những người nhận SLS có quyền đưa ra lựa chọn của họ và chọn dịch vụ chăm sóc của họ. Các quyền này không đặt ra thêm các yêu cầu đối với quý vị để nhận được SLS. Một người đang nhận SLS có thể chọn sử dụng một số quyền của họ và không sử dụng các quyền khác, chẳng hạn như mặc áo quần gì hay gặp những bạn bè nào. Quý vị có thể nhận trợ giúp về các lựa chọn và các quyền này.

5.   Một ngôi nhà chung sẽ tốt hơn cho quý vị.

Đối với một số người, vì các nhu cầu cá nhân, một ngôi nhà chung không phải là lựa chọn phù hợp nhất. SLS cho phép những người khuyết tật có một ngôi nhà cung cấp các dịch vụ cụ thể cho họ. Quý vị có thể nhận các dịch vụ trong một ngôi nhà chung nhưng điều này khác với có một ngôi nhà của riêng quý vị.

6.   Quý vị không sẵn sàng sống độc lập khi nhận SLS.

Quyết định về việc liệu quý vị có “sẵn sàng” sống độc lập trong ngôi nhà riêng của quý vị hay không lại không phải là việc của trung tâm khu vực. Quý vị quyết định liệu quý vị có sẵn sàng không. Quý vị cũng có thể hỏi ý kiến gia đình khi đưa ra lựa chọn. Nếu có các kỹ năng mà quý vị muốn hay cần, quý vị có thể học các kỹ năng đó trong khi nhận SLS. Quý vị cũng có thể làm việc với nhà cung cấp của quý vị để lập một kế hoạch giúp quý vị chuẩn bị và sẵn sàng sống trong ngôi nhà của quý vị.

7.   Phụ huynh hoặc người giám hộ yêu cầu SLS, chứ không phải là khách hàng.

Quý vị không phải là người duy nhất có thể yêu cầu SLS. Người khác có thể yêu cầu thay cho quý vị. Một khách hàng có thể yêu cầu SLS trực tiếp hoặc thông qua một người khác.

8.   Quý vị không thể nhận được SLS nếu quý vị sống cùng một thành viên gia đình.

Đúng vậy, quý vị chỉ có thể nhận được SLS nếu quý vị sống tại một ngôi nhà do quý vị sở hữu hay cho thuê. If you live with a family member, you cannot get services that are có tên là “SLS.” Tuy nhiên, trung tâm khu vực vẫn phải cung cấp loại hình hỗ trợ tương tự sẵn có thông qua SLS.4 Trung tâm khu vực phải sử dụng một tên khác cho các dịch vụ đó. Các dịch vụ đó có thể có tên là dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ sinh hoạt độc lập hoặc các loại hình dịch vụ khác, tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị.

9.   Quý vị cần phải có một bạn cùng phòng.

Quý vị không cần phải có một bạn cùng phòng để nhận SLS. Để biết thêm thông tin về việc có một bạn cùng phòng, vui lòng đọc ấn phẩm của chúng tôi về Các quyền Theo Đạo luật Lanterman, Chương 7.

10.   SLS không sẵn có trong khu vực.

Luật tuyên bố các khu vực trung tâm phải cung cấp các dịch vụ như SLS trong cộng đồng của quý vị.5 Các trung tâm khu vực cũng phải cung cấp các dịch vụ quý vị cần. Nếu trung tâm khu vực từ chối hoặc không thể cung cấp dịch vụ, quý vị có thể kháng cáo quyết định. Để biết thêm thông tin về kháng cáo một quyết định của trung tâm khu vực, vui lòng đọc Các quyền Theo Đạo luật Lanterman, Chương 12: Không đồng ý với Trung tâm Khu vực và Trung tâm Phát triển, có trong tại đây, https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental-disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula.

11.   Trung tâm khu vực muốn thay đổi SLS của quý vị.

Nếu trung tâm khu vực của quý vị muốn thay đổi SLS, họ phải thực hiện hai điều sau:

 1. Tổ chức cuộc họp IPP nhưng quý vị phải đồng ý với sự thay đổi; hoặc
 2. Thông báo cho quý vị bằng văn bản.

Trung tâm khu vực phải thông báo cho quý vị 30 ngày trước khi bắt đầu có thay đổi. Thông báo cũng phải cung cấp cho quý vị các thông tin sau:

 1. Hành động đang được trung tâm khu vực thực hiện;
 2. Lý do thực hiện hành động đó;
 3. Khi nào thay đổi sẽ bắt đầu; và
 4. Luật ủng hộ hành động đó.

Nếu quý vị không đồng ý với trung tâm khu vực và muốn giữ nguyên các dịch vụ của quý vị cho đến phiên điều trần, quý vị phải yêu cầu phiên điều trần công bằng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu không, quý vị phải kháng cáo trong vòng 30 ngày.

Chọn một cơ quan SLS – Thắc mắc cần Hỏi khi Chọn một Cơ quan SLS.

(Được điều chỉnh cho phù hợp với giấy phép của Hội đồng Khuyết tật Phát triển Tiểu bang, trước đó có tên là Hội đồng Khu vực 4)

Tin tốt là trung tâm khu vực của quý vị đã phê duyệt yêu cầu SLS của quý vị! Sau đây là các câu hỏi mà quý vị có thể đưa ra khi chọn một cơ quan hỗ trợ sinh hoạt. Các câu hỏi này có thể giúp quý vị quyết định cơ quan nào sẽ cung cấp cho quý vị loại hình hỗ trợ mà quý vị cần.

Giới thiệu về Cơ quan:

 1. Cơ quan sẽ giúp tôi sống độc lập tại nhà riêng của tôi như thế nào?
 2. Cơ quan cung cấp cho tôi những dịch vụ nào?
 3. Cơ quan sẽ cần bao lâu để bắt đầu làm việc với tôi?

Giới thiệu về Nhân viên:

 1. Những người sẽ giúp tôi là ai?
 2. Tôi có thể chọn người tôi muốn làm việc cùng không?
 3. Nếu tôi cần giúp đỡ vào ban đêm hoặc vào cuối tuần, tôi sẽ gọi cho ai?

Tham gia Sinh hoạt Cộng đồng:

 1. Cơ quan có thể giúp tôi tham gia sinh hoạt cộng đồng như thế nào?
 2. Tôi muốn làm những điều khác như (ví dụ như khiêu vũ, nuôi thú cưng). Cơ quan có thể giúp tôi làm điều đó như thế nào?

Kỳ vọng:

 1. Cơ quan đã từng ngừng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho ai đó chưa? Tại sao?
 2. Cơ quan kỳ vọng điều gì ở tôi?

Kết nối với Người khác:

 1. Cơ quan giúp đỡ bao nhiêu người?
 2. Cơ quan có thể cho tôi tên và số điện thoại của những người khác mà Cơ quan đã từng giúp đỡ để tôi có thể nói chuyện với họ không?

Kết luận:

 1. Có bất cứ điều gì khác mà tôi cần biết về cơ quan không?
 2. Có bất cứ điều gì khác mà cơ quan cần biết về tôi không?
 3. Cơ quan sẽ cần bao lâu để quyết định liệu có thể làm việc với tôi không?

Sau Cuộc họp:

 1. Quý vị thích cơ quan ở điểm nào?
 2. Quý vị không thích cơ quan ở điểm nào?
 3. Quý vị có thích những người quý vị đã nói chuyện không?
 4. Quý vị có muốn hỏi họ các câu hỏi khác không?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Bộ luật Quy chế California, tiêu đề 17, § 58613(a)(1).
 • 2. Bộ luật Phúc lợi & Định chế California § 4689(a)(8); Bộ luật Quy chế California, tiêu đề 17 § 58613(b).
 • 3. Trong Vụ kiện giữa Karl B., với Trung tâm Khu vực Alta California, Số Hồ sơ của Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH) 2012040640, ngày 20 tháng 2 năm 2013.
 • 4. Trong vụ kiện giữa J.K. với OAH, Tòa Phúc thẩm California phán quyết rằng trung tâm khu vực có thể từ chối yêu cầu về SLS vì khách hàng đang sống cùng cha mẹ. Tuy nhiên, Tòa án cũng quyết định rằng khách hàng có thể nhận các dịch vụ và hỗ trợ tương tự như SLS mặc dù khách hàng sống tại nhà cùng cha mẹ. Xin lưu ý rằng quyết định của Tòa không được công bố, có nghĩa là các tòa án khác không phải đưa ra quyết định như vậy trong các trường hợp tương tự. J.K. v. Văn phòng điều trần hành chính (Cal. Ct. App., ngày 30 tháng 11 năm 2004, số E034431) 2004 WL 2713269, tại *1, như đã sửa đổi khi từ chối reh'g (27 tháng 12 năm 2004).
 • 5. § 4648(a)(1).