Cách Trả lời các Lý do Phổ biến Từ chối các Dịch vụ Hỗ trợ Sinh hoạt (SLS) và Điều cần Hỏi các Cơ quan SLS Tiềm năng

Publications
#7133.05

Các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt (còn gọi là SLS) hỗ trợ người khuyết tật để họ có thể sống độc lập tại nhà hoặc căn hộ riêng của họ. SLS cho phép những người khuyết tật nhận các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cần thiết của họ.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.