របៀបក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមូលហេតុទូទៅសម្រាប់ការបដិសេធ SLS និងអ្វីដែលត្រូវសាកសួរទីភ្នាក់ងារ SLS ដែលមានសក្តានុពល

Publications
#7133.06

របៀបក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមូលហេតុទូទៅសម្រាប់ការបដិសេធ SLS និងអ្វីដែលត្រូវសាកសួរទីភ្នាក់ងារ SLS ដែលមានសក្តានុពល

សេវា​ការ​រស់​នៅ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ (ហៅ​​ម៉្យាង​ទៀត​ថា​ SLS) គាំ​ទ្រ​​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគេ​អាច​រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ឬ​អាផាត​មិន​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់​ពួកគេ​បាន​។​  SLS អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព​​ទទួល​បាន​សេវា​នានា​ដែល​បំពេញ​បាន​តាម​តម្រូវ​ការ​ជាក់​លាក់​របស់​ពួកគេ​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.