نحوه پاسخ به دلایل رایج عدم پذیرش SLS و آنچه باید از آژانس‌های SLS احتمالی خود در آینده پرسید.

Publications
#7133.16

نحوه پاسخ به دلایل رایج عدم پذیرش SLS و آنچه باید از آژانس‌های SLS احتمالی خود در آینده پرسید.

خدمات زندگی پشتیبانی‌شده (که SLS نیز نامیده می‌شود) از افراد دارای ناتوانی حمایت می‌کند تا آنها نیز بتوانند در خانه یا آپارتمان خود زندگی کنند.  SLS به افراد دارای ناتوانی اجازه می‌دهد خدماتی را دریافت کنند که نیازهای خاص آنان را برآورده می‌کند.

 

 

Click links below for a downloadable version.