Yuav Teb Li Cas Rau Cov Laj Thawj Nquag Muaj Rau Denying SLS thiab Yam Uas Yuav Nug Cov Chaw Haujlwm SLS

Publications
#7133.09

Yuav Teb Li Cas Rau Cov Laj Thawj Nquag Muaj Rau Denying SLS thiab Yam Uas Yuav Nug Cov Chaw Haujlwm SLS

Kev txhawb nqa kev nyob (tseem hu ua SLS) pab cov neeg tsis taus nyob hauv lawv lub tsev. Pub no qhia koj txog yam kev pabcuam koj tuaj yeem tau txais thiab leej twg tsim nyog rau lawv. Nws piav qhia tias yuav ua li cas yog lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsis muab rau koj lossis hloov lawv. Nws muab cov lus nug los nug thaum xaiv ib tus neeg los muab kev pabcuam rau koj. Nws qhia koj tias yuav tau txais kev pab li cas.

Cov kev pab txhawb rau kev noj nyob (kuj tseem hu tias SLS) pab txhawb rau cov neeg uas muaj kev xiam oos qhab yog li lawv thiaj tuaj yeem nyob tau ntawm lawv tus kheej lub tsev lossis chav tsev.  SLS pab ua kom cov neeg uas muaj kev xiam oos qhab tau txais cov kev pab raws li qhov kev pab cuam tshwj xeeb uas lawv xav tau.

Tsab kev cai lij choj tau hloov pauv xyoo 2011 thaum yog ib feem ntawm Cov Peev Nyiaj Daim Ntawv Sau Nyiaj.  Tam sim no, muaj ib co lus nug uas koj thiab koj pab pawg IPP yuav tsum teb kom tau txais SLS.  Cov lus nug no yuav pab koj xaiv yam yam kev pab uas koj yuav xav tau.  Daim ntawv foos nrog rau cov lus nug tuaj yeem nrhiav pom nyob ntawm DDS website ntawm no, http://www.dds.ca.gov/SLS/docs/DDS_SLS_StdAssmtQuestionnaire.pdf.

Kom paub ntau ntxiv txog SLS thiab qhov kev hloov pauv hauv tsab kev cai lij choj, thov mus saib ntawm Tshooj Cai 7 ntawm “Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman” ntawm Kev Npaj Rau Kev Noj Nyob Ntawm Cov Neeg Loj thiab Cov Menyuam Yaus nrhiav pom ntawm no,
https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental-disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula.

Kuv yuav tau txais yam kev pab dab tsi los ntawm SLS?

Txhua Qhov Kev Npaj SLS muaj qhov sib txawv hauv txhua tus neeg.  Txawm li cas los xij, nov yog qee cov piv txwv ntawm cov kev pab txhawb uas koj tuaj yeem tau txais nrog SLS:

 • Cov mob tsis zoo tu qab txhawm rau ua kom lub tsev huv si thiab nyab xeeb;
 • Kev pab saib xyuas tu koj tus kheej;
 • Pab koj tawm mus cuav zos ntawm cov neeg nruab zog thiab koom nrog hauv lub zej zog;
 • Ntsib cov neeg tshiab;
 • Kawm paub cov txuj ci yog li koj tuaj yeem ua haujlwm

Tsab kev cai lij choj tsis muaj cov npe txhua yam ntawm cov kev pab uas SLS tuaj yeem muab rau.  Qhov no vim tias SLS xav hloov pauv raws li qhov kev hloov pauv uas koj xav tau. 

Leej twg tuaj yeem tau txais SLS?

Txhawm rau kom tau txais SLS, koj yuav tsum muaj hnub nyoog yam tsawg kawgg 18 xyoo, nug txog nws thaum teeb tsa koj lub rooj sib tha IPP, thiab nyob hauv tsev lossis lub chav tsev.1

Yuav ua li cas yog tias lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam hais tias tsis tau?

Qee cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam tau tsim kev nyuaj rau cov neeg kom tau txais SLS.  Nov yog qee cov hauv kev txhawm rau teb rau qee cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam qhov kev tsis kam lees.

1.   SLS tsis yog muab rau cov neeg uas xav tau kev pab 24 teev hauv ib hnub.  

Tsis muaj ib tsab kev cai lij choj uas hais tias koj tsis tuaj yeem tau txais SLS yog tias koj xav tau cov kev pab 24 teev hauv ib hnub.  Kev tsis kam lees SLS rau qhov laj thawj no yog ib qho txhaum rau lub hom phiaj ntawm tsab kev cai lij choj.2

Hauv ib qho, tus kws lij choj tau tso cai daim ntawv thov rau 24-teev SLS.  Tus kws lij choj hais tias tus neeg tuaj yeem tau txais SLS “uas ib txwm muaj thiab txog thaum qhov uas nws xav tau.”3

2.   Koj qhov xav tau yog ib qho loj heev.

Cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam tsis tuaj yeem tsis kam lees koj li SLS vim tias koj muaj ntau yam kev xiam oos qhab.  SLS yog ib qho kev pab uas muab rau koj raws li qhov kev pab uas koj xav tau.  Nws kuj tseem tsis muaj qhov txwv rau tus nqi ntawm SLS cov kev pab.  Txawm li cas los xij, cov kev pab thiab kev pab txhawb yuav tsum yog “tus nqi muaj txiaj ntsig zoo.”

Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog “tus nqi muaj txiaj ntsig zoo,” yog dab tsi ces nyeem Cov Cai Raws Tsab Cai Lanterman, Tshooj 7.

3.   SLS yog ib qho kim dhau rau koj. 

SLS yuav tsum yog tus nqi muaj txiaj ntsig zoo tab sis cov kev pab yuav tsum pab tau raws li qhov koj xav tau.  Tus nqi tsis tuaj yeem yog ib feem nkaus xwb.  Qhov ua tau zoo ntawm cov kev pab thiab yam uas koj xav tau kuj tseem yuav raug txiav txim siab.  Kom paub cov ntaub ntawv tseem ceeb ntau ntxiv txog yam uas yuav tau txiav txim “tus nqi muaj txiaj ntsig zoo,” nyeem cov ntaub ntawv nthuav tawm ntawm Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman, Tshooj 7.

4.   SLS tsis yog rau koj yog tias koj tsis tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej ncaj qha.

Cov neeg hauv SLS muaj cai ua cov kev xaiv ntawm lawv tus kheej thiab saib yuas tus kheej ncaj qha.  Cov cai no tsis ntxiv cov yuav tsum tau ua tshwj xeeb rau koj kom tau txais SLS.  Ib tus neeg hauv SLS tuaj yeem xaiv txhawm rau  siv qee cov cai thiab tsis siv lwm yam, xws li cov khaub ncaws twg yuav hnav lossis yuav mus ntsib cov phooj ywg twg.  Koj tuaj yeem tau txais kev pab nrog rau cov kev xaiv thiab cov cai no.

5.   Pab pawg hauv tsev yuav ua tau zoo dua rau koj.

Muaj qee zaus, vim yog qhov xav tau ntawm tus neeg, pab pawg hauv tsev yuav tsis yog qhov zoo tshaj.  SLS ua rau cov neeg muaj kev xiam oos qhab kom muaj ib lub tsev uas tau txais kev pab cuam tshwj xeeb rau lawv.  Koj tuaj yeem tau txais cov kev pab hauv pab ua pab pawg tsev, tab sis nws txawv li qhov muaj ib lub tsev nyob ntawm koj tus kheej. 

6.   Koj tsis tau npaj txhij los nyob ntawm koj tus kheej nrog SLS.

Qhov kev txiav txim siab seb koj puas tau “npaj txhij” txhawm rau nyob hauv koj tus kheej lub tsev nws tsis yog kev txiav txim siab los ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam.  Koj yog tus xaiv seb koj puas tau npaj txhij.  Yog tias koj xaiv, koj kuj tseem tuaj yeem tau txais cov tswv yim los ntawm koj tsev neeg.  Yog tias muaj cov txuj ci uas koj xav kom ua tau lossis xav tau, koj tuaj yeem kawm paub cov no thaum tau txais SLS.  Koj kuj tseem tuaj yeem ua haujlwm nrog koj tus kws kho mob txog qhov kev npaj txhawm rau pab koj npaj thiab kom npaj txhij rau kev nyob hauv koj lub tsev.

7.   Niam txiv lossis tus neeg nrog saib xyuas thov qhov SLS, tsis yog tus neeg mob.

Tsis yog koj ib leeg xwb thiaj tuaj yeem thov qhov SLS.  Lwm tus neeg tuaj yeem thov rau koj.  Tus neeg mob tuaj yeem thov SLS ncaj qha lossis hla lwm tus neeg.

8.   Koj tsis tuaj yeem tau txais SLS yog tias koj nyob nrog tus neeg hauv tsev neeg. 

Yog, koj tsuas yog tuaj yeem tau txais SLS yog tias koj nyob hauv lub tsev uas koj yog tus tswv lossis yog tus xaum.  Yog tias koj nyob nrog ib tus neeg hauv tsev neeg, koj tsis tuaj yeem tau txais cov kev pab uas yog hu tias “SLS.”  Txawm li cas los xij, lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam kuj yuav tsum tau muab tib hom kev pab txhawb uas muaj los ntawm SLS.4  Lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuav tsum tau siv lub npe sib txawv rau cov kev pab no.  Cov no kuj tuaj yeem hu tias cov kev pab koom nrog, cov kev pab nyob ib leeg, lossis lwm hom kev pab, raws li yam uas koj xav tau. 

9.   Koj yuav tsum muaj ib tus neeg koom nyob ua ke.

Koj tsis tas yuav tsum muaj tus neeg nyob nrog thiaj tau txais SLS.  Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog kev muaj tus neeg nyob nrog, thov nyeem peb tsab ntawv nthuav tawm ntawm Cov Caw Raws Li Tsab Cai Lanterman, Tshooj 7.

10.   SLS tsis muaj nyob hauv thaj chaw.

Tsab kev cai lij choj hais tias cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuav tsum ua cov kev pab cuam zoo ib yam li SLS uas muaj hauv koj lub zej zog.[5]  Cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam kuj tseem yuav tsum tau muab cov kev uas koj xav tau.  Yog tias lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam hais tias tsis tau lossis lawv tsis tuaj yeem muab cov kev pab, koj tuaj yeem sau ntawv foob qhov kev txiav txim.  Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog kev sau ntawv foob lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam qhov kev txiav txim siab, saib hauv Cov Cai Raws Tsab Cai Lanterman, Tshooj 12: Kev Tsis Pom Zoo Nrog Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam thiab Cov Chaw Txhim Kho, nrhiav pom ntawm no, https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental-disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula.

11.   Lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam xav hloov pauv koj li SLS.

Yog tias koj lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam xav hloov pauv koj li SLS, nws yuav tsum tau ua ob yam:

 1. Muaj ib lub rooj sib tham IPP tab sis koj yuav tsum pom zoo hloov pauv; lossis
 2. Sau ib tsab ntawv ceebtoom rau koj.

Lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuav tsum tau muab ib tsab ntawv ceebtoom rau koj hauv sij hawm 30 hnub ua ntej pib hloov.  Tsab ntawv ceebtoom kuj tseem yuav tsum tau muab cov ntsiab lus txuas ntxiv no rau koj: 

 1. Qhov kev txiav txim uas lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tab tom muab;
 2. Qhov laj thawj rau kev txiav txim;
 3. Thaum qhov kev hloov pauv yuav pib; thiab
 4. Tsab kev cai lij choj uas txhawb rau qhov kev txiav txim.

Yog tias koj tsis pom zoo nrog lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam thiab xav kom koj cov kev pab tseem nyob li qub mus txog thaum lub sij hawm saib xyuas kev ncaj ncees, koj yuav tsum thov saib xyuas kev ncaj ncees hauv sij hawm 10 hnub ua ntej tau txais tsab ntawv ceebtoom.  Tsis yog li ntawv, koj yuav tsum tau sau ntawv foob hauv sij hawm 30 hnub.

Kev Xaiv lub chaw haujlwm sawv cev SLS – Cov Lus Nug txhawm rau Nug Thaum Xaiv Lub Chaw Haujlwm Sawv Cev SLS.

(Kev hloov pauv nrog rau kev pom zoo los ntawm Pab Pawg Thawj Tswjhwm Hauv Xeev Txog Kev Txhim Kho Cov Neeg Xiam Oos Qhab, pab pawg ua haujlwm Hauv Pawg Thawj Coj 4)

Xov xwm zoo, koj lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tau tso cai rau koj cov lus thov txog SLS!  Tam sim no, nov yog cov lus nug uas koj tuaj yeem nug thaum xaiv lub chaw pab cuam kev noj nyob.  Cov lus nug no tuaj yeem pab koj xaiv se blub chaw haujlwm twg yuav muab hom kev pab txhawb uas koj xav tau.

Hais Txog Lub Chaw Haujlwm Sawv Cev:

 1. Koj yuav pab kuv li cas kom kuv nyob tau hauv kuv tus kheej lub tsev?
 2. Yam kev pab twg uas koj muab rau?
 3. Yuav siv sij hawm ntev npaum cas koj thiaj tau pib ua haujlwm nrog nrog kuv?

Txog Cov Neeg Ua Haujlwm:

 1. Leej twg yog cov neeg uas yuav los muab kev pab rau kuv?
 2. Puas yog kuv tuaj yeem xaiv tus neeg uas kuv xav kom los ua haujlwm rau kuv?
 3. Yog tias kuv xav tau kev pab yav hmo ntuj lossis hnub so haujlwm, kuv yuav hu tau rau leej twg?

Kev Koom Nrog Hauv Zej Zog:

 1. Koj yuav pab kuv li cas kom kuv tau koom nrog hauv lub zej zog?
 2. Kuv xav ua yam sib txawv xws li (piv txwv li, kev seev cev, muaj tsiaj).  Koj yuav pab kuv ua cov no tau li cas?

Cov kev cia siab:

 1. Puas yog koj tau tso tseg cov kev pab txhawb rau ib tus neeg yav dhau los?  Vim li cas?
 2. Yam twg uas koj xav tau ntawm kuv?

Kev Sib Txuas Nrog Lwm Tus:

 1. Muaj lwm tus neeg coob npaum cas uas koj lub chaw haujlwm muab kev pab rau?
 2. Puas yog koj tuaj yeem muab cov npe thiab cov npawb xovtooj ntawm lwm cov neeg uas koj muab kev pab rau ntawd rau kuv yog li kuv tuaj yeem hu nrog lawv tham?

Cov ntsiab lus suav sau:

 1. Puas muaj lwm yam ntxiv uas kuv yuav tsum tau paub txog koj lub chaw haujlwm?
 2. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav paub txog kuv? 
 3. Yuav siv sij hawm ntev npaum cas rau koj xaiv seeb koj puas tuaj yeem ua haujlwm nrog kuv?

Tom Qab Lub Rooj Sib Tham:

 1. Yam twg koj nyiam hauv lub chaw haujlwm?
 2. Yam twg koj tsis nyiam txog hauv lub chaw haujlwm? 
 3. Puas yog koj nyiam cov neeg uas koj tau tham nrog? 
 4. Puas yog koj muaj lwm cov lus nug uas koj xav nug lawv?

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Cal. Code Regs., tit. 17, § 58613(a)(1).
 • 2. Cal. Welf. & Inst. Code § 4689(a)(8); Cal. Code Regs., tit. 17 § 58613(b).
 • 3. Hauv Cov Ntaub Ntawv Ntawm Karl B., v. Alta California Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam, OAH No. 2012040640, Lub Ob Hlis 20, 2013.
 • 4. Hauv J.K. v. OAH, hauv Xeev California Lub Tsev Hais Plaub cov cai Sau Ntawv Foob uas lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tuaj yeem tsis kam lees daim ntawv thov txog SLS vim yog tus neeg mob nyob nrog niam txiv. Txawm li cas los xij, Lub Tsev Hais Plaub kuj tseem txiav txim tias tus neeg mob tuaj yeem tau txais cov kev pab thiab cov kev pab txhawb uas zoo ib yam rau SLS txawm tias nws nyob hauv lub tsev nrog niam txiv los xij.  Nws yuav tsum teev tseg tias Lub Tsev Hais Plaub Qhov kev txiav txim siab tsis tau nthuav tawm, txhais tau tias lwm lub tsev hais plaub tsis tas yuav tsum txiav txim siab txog tib qho hauv tib qho teebmeem zoo sib xws.  J.K. v. Lub Chaw Haujlwm Tswjhwm. Tsab Ntawv Thov Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, No. E038673, 2006 WL 763675, ntawm *1 (Cal. Ct. App. Lub Peb Hlis 24, 2006).