Yuav Teb Li Cas Rau Cov Laj Thawj Nquag Muaj Rau Denying SLS thiab Yam Uas Yuav Nug Cov Chaw Haujlwm SLS

Publications
#7133.09

Yuav Teb Li Cas Rau Cov Laj Thawj Nquag Muaj Rau Denying SLS thiab Yam Uas Yuav Nug Cov Chaw Haujlwm SLS

Cov kev pab txhawb rau kev noj nyob (kuj tseem hu tias SLS) pab txhawb rau cov neeg uas muaj kev xiam oos qhab yog li lawv thiaj tuaj yeem nyob tau ntawm lawv tus kheej lub tsev lossis chav tsev.  SLS pab ua kom cov neeg uas muaj kev xiam oos qhab tau txais cov kev pab raws li qhov kev pab cuam tshwj xeeb uas lawv xav tau.

 

 

Click links below for a downloadable version.