Bảng công việc giúp bạn Chuẩn bị cho Cuộc họp Đánh giá Xác định Tệp kê khai

Publications

Bảng công việc giúp bạn Chuẩn bị cho Cuộc họp Đánh giá Xác định Tệp kê khai

Ngay cả khi bạn đã quen thuộc với các cuộc họp IEP, các Đánh giá Xác định Biểu hiện có thể mới và khó hiểu. Sử dụng bảng công việc này để giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc họp Xem xét Xác định Tệp kê khai. Tìm hiểu thêm về các cuộc họp Xem xét Xác định Biểu hiện bằng cách đọc về các cuộc họp này trong “Con tôi bị khuyết tật tiếp tục bị đình chỉ hoặc bị đề nghị đuổi học”.