کاربرگ که به شما کمک می کند تا برای یک جلسه بازبینی تعیین تجلی آماده شوید

Publications

کاربرگ که به شما کمک می کند تا برای یک جلسه بازبینی تعیین تجلی آماده شوید

حتی اگر با جلسات IEP آشنا هستید ، بازبینی های تعیین تجلی می تواند جدید و گیج کننده باشد. از این برگه کاری برای کمک به شما در آماده سازی برای جلسه بازبینی تعیین تجلی استفاده کنید. درباره جلسات مرور مانیفست بیشتر با مطالعه درباره آنها در "فرزند من با معلولیت به حالت تعلیق در می آید یا برای اخراج توصیه می شود" بیشتر بیاموزید.