សន្លឹកកិច្ចការដើម្បីជួយអ្នករៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញអំពីការកំណត់ការបង្ហាញ

Publications

សន្លឹកកិច្ចការដើម្បីជួយអ្នករៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញអំពីការកំណត់ការបង្ហាញ

ទោះបីជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ពីកិច្ចប្រជុំ IEP ក៏ដោយក៏ការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការកំណត់ការបង្ហាញអាចជារឿងថ្មីនិងច្រលំ។ ប្រើសន្លឹកកិច្ចការនេះដើម្បីជួយអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំការប្រជុំកំណត់ការបង្ហាញ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រជុំកំណត់ការសម្តែងដោយការអានអំពីពួកគេនៅក្នុង“ កូនខ្ញុំដែលមានពិការភាពត្រូវបានព្យួរឬណែនាំសម្រាប់ការបណ្តេញចេញ” ។