Daim ntawv ua haujlwm los Pab Koj Npaj rau Lub Rooj Sib Tham Txiav Txim Siab Tshaj Tawm

Publications

Daim ntawv ua haujlwm los Pab Koj Npaj rau Lub Rooj Sib Tham Txiav Txim Siab Tshaj Tawm

Txawm hais tias koj paub nrog IEP cov rooj sib tham, Kev Tshawb Fawb Kev Txiav Txim Siab tuaj yeem yog qhov tshiab thiab tsis meej pem. Siv daim ntawv ua haujlwm no los pab koj npaj rau Lub Rooj Sib Tham Qhia Txog Kev Txiav Txim Siab. Kawm paub ntau ntxiv txog Kev Txheeb Xyuas Kev Pom Zoo Kev Sib Tham los ntawm kev nyeem txog lawv hauv "Kuv Tus Menyuam Xiam Oob Qhab Tau Txais Kev Raug Ncua lossis Pom Zoo Rau Kev Raug Rho Tawm."