Mga Karapatan sa Mga Pasilidad naTirahan ng Matatanda

Publications
#7138.08

Ang publikasyon na ito ay inilaan upang ituro sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan habang naninirahan sa isang Adult Residential Facility, na kinokontrol ng California Community Care Licensing.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.