Mga Karapatan sa Mga Pasilidad naTirahan ng Matatanda

Publications
#7138.08

Mga Karapatan sa Mga Pasilidad naTirahan ng Matatanda

Ang publikasyon na ito ay inilaan upang ituro sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan habang naninirahan sa isang Adult Residential Facility, na kinokontrol ng California Community Care Licensing.

 

 

Click links below for a downloadable version.