សិទ្ធិនៅក្នុងមន្ទីរស្នាក់នៅសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

Publications
#7138.06

សិទ្ធិនៅក្នុងមន្ទីរស្នាក់នៅសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ មាន​គោល​បំណង​​​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​​អំពី​សិទ្ធិ​របស់​អ្ន​ក​​​នៅ​ពេល​កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​​​មន្ទីរ​ស្នាក់​នៅ​​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ ដែល​​មាន​កា​រ​​​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អង្គភាព​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ថែទាំ​សហគមន៍​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ (California Community Care Licensing)។

 

 

Click links below for a downloadable version.