សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ ការសម្រួលចំពោះការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ

Publications
#7145.06

សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ ការសម្រួលចំពោះការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ

ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង និងច្បាប់រដ្ឋ ព្រមទាំងច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់សហព័ន្ធ មិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន​ការ​ប្រព្រឹត្តរើសអើង​ដោយសារ​ពិការភាព ពីអង្គភាពឯកជន រដ្ឋ ឬរដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ដែល​មាន​តួនាទីរៀបចំការប្រឡង ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​ដាក់ពាក្យសុំ ការ​ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការចេញលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈ ឡើយ ។

ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ2019 ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយលេខ #7145.06

ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង និងច្បាប់រដ្ឋ ព្រមទាំងច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់សហព័ន្ធ មិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន​ការ​ប្រព្រឹត្តរើសអើង​ដោយសារ​ពិការភាព ពីអង្គភាពឯកជន រដ្ឋ ឬរដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ដែល​មាន​តួនាទីរៀបចំការប្រឡង ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​ដាក់ពាក្យសុំ ការ​ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការចេញលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈ ឡើយ ។ ត្រង់នេះ មានន័យថា​អង្គភាពដែលជា​អ្នករៀបចំការប្រឡង ត្រូវ​ធានាឲ្យបាននូវ​ភាពស្មើគ្នាចំពោះអ្នក​ដែលមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្មនេះ ហើយត្រូវ​ផ្តល់ជូននូវ​ការ​សម្រួលចំពោះការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឲ្យបាន​សមរម្យ ។ ភាពតម្រូវ​ទាំងអស់នេះ គឺអនុវត្តចំពោះការ​ប្រឡងចូល​មហាវិទ្យាល័យ ដូចជាការ​ប្រឡង SAT, MCAT ឬ GRE ក៏ដូចជាការ​ប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈ ដូចជាការ​ប្រឡងចូលសមាគមមេធាវីកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ជាដើម ។ 

ការសម្រួលចំពោះការ ធ្វើតេស្ត មានរួមបញ្ចូលទាំងការ​កែប្រែផ្នែករូបវន្ត ចំពោះបរិយាកាស​ការ​ធ្វើ​តេស្ត ក៏ដូចជាការ​ផ្តល់​ឧបករណ៍ និងសេវាកម្ម​ជំនួយ ដូចជាសៀវភៅអក្សរ​សម្រាប់​មនុស្ស​ពិការភ្នែក និងសៀវភៅបោះពុម្ពជាអាក្សរធំៗ កម្មវិធី (software)សម្រាប់ជំនួយក្នុងការអានអក្សរនៅលើអេក្រង់ ឬអ្នកបកប្រែ ASL ។ ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត អំពីការ​សម្រួលចំពោះការប្រឡង មានដូចជា ការផ្តល់​ម៉ោងបន្ថែម អាច​ទទួលទានអាហារ និងលេបថ្នាំបានក្នុងពេលកំពុងប្រឡង ឬរៀបចំឲ្យមាន​បន្ទប់ប្រឡងដែលមិន​មាន​ការ​រំខាន​នានា ។ គោលបំណងនៃការ​ធ្វើ​បែបនេះ គឺដើម្បីធានាបានថា ជនដែល​មានពិការ​ភាព​ជាប់ខ្លួន មានឱកាស​ក្នុង​ការ​បង្ហាញប្រាជ្ញា និងកម្រិតសមិទ្ធផលពិតរបស់ខ្លួនចំពោះការ​ប្រឡង ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ពិការភាព មិនមែនជាឧបសគ្គឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នក​រៀបចំប្រឡង មិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យ​ធ្វើការ​សម្រួល ដែលត្រូវកែប្រែលក្ខណៈមូលដ្ឋាននៃការ​ប្រឡង ឬដែលត្រូវ​ជួយចំពោះជំនាញដែល​ត្រូវវាស់វែងដោយ​ការ​ប្រឡងឡើយ ។

លោកអ្នក អាច​ទទួល​បានព័ត៌មាន​បន្ថែម អំពី​ការ​សម្រួលក្នុង​ការ​ប្រឡង នៅទីនេះ ៖

វ៉ិបសៃត៍របស់ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Department of Justice) ៖

U.S. Department of Justice website:

 • សន្លឹកការពិតអំពីការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡង​យកអាជ្ញាប័ណ្ណ ៖ https://www.ada.gov/regs2014/testing_accommodations.html
 • ព័ត៌មាន​អំពីសិទ្ធិ​របស់​បុគ្គលមាន​ផ្ទុក​មេរោគហ៊ីវ/ជំងឺអេដស៍ ដើម្បី​ទទួលបាន​ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងអាជ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ ៖ https://www.ada.gov/qahivaids_license.pdf

វ៉ិបសៃត៍​បណ្តាញការសម្រួលការងារ ៖

ការទទួលបាន​ការសម្រួលចំពោះការ​ធ្វើតេស្ត និងការ​ប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ

ទាំងអស់នេះ គឺជាជំហានដែល​ត្រូវ​ធ្វើ ដើម្បី​ទទួលបានការសម្រួលចំពោះការ​ធ្វើតេស្ត ឬការ​ប្រឡង ឬការ​ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ៖

 1. សរសេរពាក្យសុំការ​សម្រួល ។ នៅក្នុង​ពាក្យ​សុំ របស់អ្នក ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ចំណុច​ដូច​ខាងក្រោម ៖
  • អ្នក​ជាមនុស្សមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន (អ្នកមិន​ចាំបាច់​​រៀបរាប់​អំពី​ប្រភេទនៃ​ពិការភាព​របស់អ្នក​ឡើយ)
  • ស្ថានភាពដែល​ពិការភាពក្នុងខ្លួនអ្នក បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នក ក្នុងការប្រឡង
  • ការសម្រួលជាក់លាក់ចំពោះការប្រឡង (ការកែសម្រួល / ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មជំនួយ) ដែលអ្នក​ត្រូវការ និង
  • កាលបរិច្ឆេទដែល​អ្នក​រំពឹងថា នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយតប ចំពោះការ​ស្នើសុំនេះ ។
 2. រក​សំណុំឯកសារ​មកសម្រាប់​គាំទ្រការសម្រួលដែលអ្នក​ស្នើសុំ ។ សំណុំឯកសារទាំងនោះអាចជា ៖
  • ឯកសារ​បង្ហាញពីប្រវត្តិដែលអ្នក​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ការ​សម្រួលនានា ក្នុងស្ថានភាពការ​ប្រឡង ស្រដៀងនេះ ឬ
  • លិខិតគាំទ្រពីគ្រូពេទ្យ ឬពីអ្នក​ឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលព្យាបាល​ពិការភាពរបស់អ្នក ។ នៅក្នុង​លិខិតនេះ ត្រូវ​​ពន្យល់ពីមូលហេតុ​ដែលអ្នក​ត្រូវការ ​ការសម្រួល/ការកែតម្រូវដែលបានស្នើសុំ ដោយសារតែពិការភាព​របស់អ្នក ។
 3. ផ្ញើលិខិតស្នើសុំការ​សម្រួល និងឯកសារ​គាំទ្រទៅកាន់​អ្នក​រៀបចំធ្វើ​តេស្ត ។

លិខិតគំរូ ដើម្បីស្នើសុំការសម្រួល/ការកែសម្រួល​សមហេតុផល និងលិខិតគាំទ្រគំរូ មានបង្ហាញនៅផ្នែក​ខាងចុងនៃ​សន្លឹក​ការពិតនេះ ។ អ្នកក៏អាច​ប្រើ​សំណុំបែបបទ ដែល​មានផ្តល់ជូនដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​រៀបចំការធ្វើតេស្ត ឬការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ ផងដែរ ។

ទីភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្មធ្វើតេស្ត និងការ​ប្រឡង​យកអាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រូវ​ឆ្លើយតបចំពោះការ​ស្នើសុំ ឲ្យបាន​ទាន់ពេល​វេលា ។ ពួកគេអាច​សុំព័ត៌មាន​បន្ថែមពីអ្នក អំពី​មូលហេតុដែលអ្នក​ត្រូវការ​ការ​សម្រួល តែការស្នើសុំបែបនេះ ត្រូវតែសមហេតុផល ហើយត្រូវកំណត់តែចំពោះតម្រូវការសំណើសុំការសម្រួល​លើការ​ធ្វើតេស្ត ។ ប្រសិនបើទីភ្នាក់ងាររៀបចំការ​ធ្វើតេស្ត ឬការប្រឡង​យកអាជ្ញាប័ណ្ណ សុំព័ត៌មាន​ពីអ្នកលើសពីអ្វី ដែលមាន​ភាពចាំបាច់ដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការ ចំពោះសំណើសុំការសម្រួល គឺអ្នក​មិន​ត្រូវ​ផ្តល់ព័ត៌មាន​បែបនេះ ដល់ពួកគេឡើយ ។

បណ្តឹង​រដ្ឋ​បាល

អង្គភាពរដ្ឋ ៖

បើអ្នក​ជឿថា អង្គភាពរដ្ឋ ឬអង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ប្រព្រឹត្តរើសអើងមកលើរូបអ្នក អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យប្តឹង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល មកកាន់ ក្រសួង​យុត្តិធម៌​សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ, Department of Justice) ក្រោម​ច្បាប់​សហព័ន្ធ ឬប្តឹងទៅកាន់ DFEH ក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ ។  បណ្តឹងទាំងនោះ​ត្រូវប្តឹងទៅកាន់ DOJ ឲ្យបានក្នុង​រវាង 180 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេលដែល​អំពើប្រព្រឹត្តរើសអើង បានកើតឡើង ។ បណ្តឹងដែលប្តឹងទៅកាន់ DFEH ត្រូវប្តឹងឲ្យបានក្នុង​រវាងមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេលដែលអំពើរើសអើងនោះបានកើតឡើង ។ ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយនឹង DOJ និង DFEH មាននៅ​ខាងក្រោម ។

អង្គភាពឯកជន ៖

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា ក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្នែករៀបចំការប្រឡង ប្រព្រឹត្តរើសអើងមកលើរូបអ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋបាល ទៅកាន់ DOJ ក្រោមផ្នែក Title III នៃ ADA ឬប្តឹងទៅកាន់ DFEH ក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ ។ បណ្តឹងមកកាន់ DFEH ត្រូវ​ប្តឹង​ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាងមួយឆ្នាំ នៃការ​ប្រព្រឹត្ត​រើសអើង​ដែល​បានកើតឡើង ។ អ្នកក៏អាច​ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេច​របស់ DFEH មកកាន់នាយក DFEH ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 10 គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេច ។ សូមអាន 2 2 C.C.R. ផ្នែកទីn 10033 ។

បណ្តឹង Title III អាចដាក់ប្តឹងទៅកាន់ DOJ បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្តឹងបានកាន់តែលឿន គឺកាន់តែល្អ ពីព្រោះថានៅពេលដែលពេលវេលា​ចេះតែកន្លងផុតទៅ វាអាចនាំឲ្យមាន​ភាពពិបាក​ក្នុងការ​រកភស្តុតាង​បញ្ជាក់ពីការ​ប្រប្រឹត្តរើសអើង ។ ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយនឹង DOJ និង DFEH មាននៅ​ខាងក្រោម ។

ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​របស់ DOJ និង DFEH ៖

 • បណ្តឹង​មកកាន់ DOJ ៖
  U.S. Department of Justice
  Civil Rights Division
  950 Pennsylvania Avenue, N.W.
  Disability Rights Section – 1425 NYAV
  Washington, D.C. 20530

  បណ្តឹងអនឡាញ ៖ https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
  ទូរស័ព្ទ ៖ (800) 514-0301
  សម្រាប់ TTY ៖ (800) 514-0383

  បណ្តឹង​មកកាន់ DFEH ៖
  បណ្តឹងអនឡាញ ៖ https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
  ទូរស័ព្ទ ៖ (800) 884-1684
  សម្រាប់ TTY ៖ (800) 700-2320
  ប្រៃសនីយ ៖ សូមហៅមកលេខ (800) 884-1684 ដើម្បី​ស្នើសុំ​បែបបទបណ្តឹងដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បី បំពេញព័ត៌មាន រួច​បញ្ជូន​ត្រឡប់​មកវិញ ។ សូ​មទុកពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការ​បញ្ជូន​សំបុត្រតាមប្រៃសនីយ និងការដំណើរ​ការ​ឯកសារ​ ។

បណ្តឹងវិវាទ

ការប្រព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់ទាំងអស់ដែល​បាន​រៀបរាប់​ពីខាងលើ ក៏អាចអនុវត្តបាន​តាមរយៈ​បណ្តឹងលក្ខណៈឯកជនផងដែរ ។ សូមមេត្តាជ្រាបថា អាជ្ញាយុកាលនៃដែនកំណត់ មានភាពរឹតបន្តឹងចំពោះ​ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​នៃការ​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងវិវាទ ហើយអ្នក​អាច​បាត់​បង់​អ្វី​ដែល​អ្នក​ទាមទារប្រសិន​បើអ្នក​មិន​ចាត់​សកម្មភាពឲ្យបានក្នុង​អំឡុងពេលនៃដែនកំណត់អាជ្ញាយុកាល​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទេនោះ ។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់​ទាំងអស់នេះ អាចខ្លីត្រឹម​ពីរឆ្នាំគិត​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ដែល​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​បានកើតឡើង ។

បើ​អ្នកទាមទារសំណង​ខូចខាត​ជាទឹកប្រាក់​មានចំនួន​តិចជាង $10,000 គឺអ្នក​មាន​ជម្រើស​មួយទៀត ក្នុង​ការ​ប្តឹងពីបទ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​​ទៅកាន់​តុលាការទទួល​បណ្តឹងលើសំណង​តូចតាច (Small Claims Court)។ អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ដែន​កំណត់​ចំពោះការដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង ដូចដែលបានបង្ហាញពីខាងលើ នឹងត្រូវអនុវត្ត ។ អ្នក​មិន​អាច​មានមេធាវីឡើយ បើអ្នក​សម្រេច​ដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ទៅកាន់តុលាការទទួលបណ្តឹងលើសំណង​តូចតាច ។ នេះជា​តំណភ្ជាប់ទៅកាន់​ឯក​សារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការ Disability Rights California ដែល​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ប្រើបណ្តឹង​ទាមទារសំណង​តិចតួច ចំពោះ​សំណុំរឿង​ការប្រព្រឹត្តរើស​អើង ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

លើសពីនេះ ច្បាប់ទាមទារ​សំណង​ខូច​ខាតរដ្ឋប្បវេណី របស់រដ្ឋា​ភិបាល​តម្រូវ​ឲ្យ​ការទាមទារ​សំណង​ខូចខាត​ស៊ីវិល​ពីរដ្ឋាភិបាល ត្រូវ​ដាក់ប្តឹង​ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាងប្រាំមួយខែគិតពីពេល​ដែល​ហេតុការណ៍​ប្រព្រឹត្តរើស​អើង​បានកើតឡើង នៅមុនពេល​ធ្វើបណ្តឹង​តាមច្បាប់ទាមទារ​ការ​ខូចខាត​ជាទឹកប្រាក់ពី​រដ្ឋ ឬអង្គភាព​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្តឹង​ទារសំណងខូចខាត​រដ្ឋប្បវេណី មាននៅឯ https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act ។ សូមកត់ចំណាំថា វ៉ិបសៃត៍នេះ ភ្ជាប់ទៅកាន់សំណុំបែបបទ សម្រាប់​ប្តឹង​រដ្ឋ ឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬនិយោជិករដ្ឋ ដែលពេលខ្លះ អាចប្រើ​មិនបាន​ចំពោះ​សំណុំរឿង​របស់អ្នក ។ អង្គភាពរដ្ឋ​ដទៃទៀត អាចមាន​សំណុំ​បែបបទ​ទាមទារ​សំណង​ខូច​ខាតរដ្ឋប្បវេណីនៅតាម​វ៉ិប​សៃត៍ របស់​ពួកគេផ្ទាល់ ។ បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ធ្វើ​ការ​ប្តឹងវិវាទ សូម​ពិភាក្សា​ជាមួយមេធាវីជា​បន្ទាន់ ។

 

 

លិខិតគំរូ សម្រាប់​ស្នើសុំ​ការ​សម្រួល ចំពោះការ​ប្រឡង

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ក្រុមហ៊ុនរៀបចំការ​ប្រឡង/អង្គភាពចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ] ៖

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សរសេរលិខិតនេះ ដើម្បីស្នើសុំ​ [ការសម្រួល​សមហេតុផល ចំពោះពិការភាពក្នុងខ្លួនខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ] ។

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ មានបំណងចូលប្រឡង [កាលបរិច្ឆេទការប្រឡង /ធ្វើតេស្ត] [ឈ្មោះការប្រឡង/ធ្វើតេស្ត] ។ ដោយ​សារ​តែបញ្ហា​ពិការភាព​របស់ខ្ញុំ​បាទ/នាងខ្ញុំ ធ្វើ​ឲ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ត្រូវការ​ការកែសម្រួលមួយចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម ៖ [រាយមុខ​សំណើសុំ​ការ​កែសម្រួល] ។

គ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត/ពេទ្យផ្តល់ការព្យាបាលដោយចលនា/បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច/ពេទ្យព្យាបាលសកម្មភាពរាងកាយ/ពេទ្យផ្សេងទៀត [សូមរៀបរាប់] បានទទួល​ស្គាល់ថា ការសម្រួលនេះ គឺពិតជាចាំបាច់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​ពិការភាពនៅក្នុង​ខ្លួនខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។ សូមអានឯកសារ​ភ្ជាប់ [លិខិតពីគ្រូពេទ្យ ឬពីអ្នកឯកទេស / សំណុំឯកសារអំពីការ​សម្រួលចំពោះការ​ធ្វើតេស្ត] ។

ច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ តម្រូវឲ្យអង្គភាពរៀបចំការប្រឡង និងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្តល់ដល់អ្នកមាន​ពិការភាពជាប់ខ្លួននូវការសម្រួល​ ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះ អាច​បញ្ចេញសមត្ថភាព និងជំនាញបានពេញលេញ ចំពោះការ​ប្រឡង ។ សូម​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះការ​ស្នើសុំនេះឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី [កាលបរិច្ឆេទ] ។ សូម​កុំ​ស្ទាក់​ស្ទើ​រ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​មកកាន់​ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ តាម [លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល] បើលោកអ្នក​មាន​សំណួរ​អ្វីមួយ ។ សូមអរគុណ ។

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

 

[ឈ្មោះ​របស់អ្នក]
[អាសយដ្ឋាន​របស់អ្នក]

 

 

លិខិត​គំាំទ្រគំរូ

[កាលបរិច្ឆេទ]

ជូនចំពោះ [ក្រុមហ៊ុនរៀបចំការប្រឡង /អង្គភាពចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ]:

ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យ/ពេទ្យវិកលចរិក/អ្នកឯកទេសចិត្តសាស្រ្ត/អ្នក​ធ្វើ​ការ​សង្គមកិច្ច/អ្នកឯកទេសព្យាបាល​ពិការភាពរាងកាយ ដល់ [ឈ្មោះ​របស់អ្នក] ហើយខ្ញុំមាន​ការ​ដឹងច្បាស់​ពីស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​របស់គាត់ ។ [រូបគាត់] មានពិការភាព​ដែល​បណ្តាលឲ្យ​ការ​បំពេញ​មុខងាររបស់​រាងកាយ​មានដែនកំណត់ ។ ដែនកំណត់នេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ [រាយមុខ​ដែនកំណត់​មុខងារ​រាង​កាយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ការស្នើសុំការ​កែសម្រួល] ។

[ការសម្រួលដែលបាន​ស្នើសុំ] គឺ​មានភាពចាំបាច់ចំពោះ ការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ [ឈ្មោះ] ទៅលើ [ការធ្វើតេស្ត ឬការ​ប្រឡង] ដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រាជ្ញា និងជំនាញរបស់ [ឈ្មោះ] ។ [រៀបរាប់ថាតើការ​សម្រួលអាចជួយ ឬគាំទ្រដល់បុគ្គលនោះយ៉ាងដូចម្តេច] ។

សូមអរគុណ ចំពោះការផ្តល់កិច្ច [សម្រួល] ដល់ [ឈ្មោះ] ។

 

ដោយក្តី​គោរព​ដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

[ឈ្មោះ និងមុខ​តំណែង]

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។