សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ ការសម្រួលចំពោះការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ

Publications
#7145.06

សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ ការសម្រួលចំពោះការធ្វើតេស្ត និងការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណ

ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង និងច្បាប់រដ្ឋ ព្រមទាំងច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់សហព័ន្ធ មិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន​ការ​ប្រព្រឹត្តរើសអើង​ដោយសារ​ពិការភាព ពីអង្គភាពឯកជន រដ្ឋ ឬរដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ដែល​មាន​តួនាទីរៀបចំការប្រឡង ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​ដាក់ពាក្យសុំ ការ​ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការចេញលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈ ឡើយ ។ ត្រង់នេះ មានន័យថា​អង្គភាពដែលជា​អ្នករៀបចំការប្រឡង ត្រូវ​ធានាឲ្យបាននូវ​ភាពស្មើគ្នាចំពោះអ្នក​ដែលមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួន ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​សេវាកម្មនេះ ហើយត្រូវ​ផ្តល់ជូននូវ​ការ​សម្រួលចំពោះការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឲ្យបាន​សមរម្យ ។ ភាពតម្រូវ​ទាំងអស់នេះ គឺអនុវត្តចំពោះការ​ប្រឡងចូល​មហាវិទ្យាល័យ ដូចជាការ​ប្រឡង SAT, MCAT ឬ GRE ក៏ដូចជាការ​ប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈ ដូចជាការ​ប្រឡងចូលសមាគមមេធាវីកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ជាដើម ។

 

 

Click links below for a downloadable version.