بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: امکانات برگزاری آزمون‌ها و امتحانات

Publications
#7145.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: امکانات برگزاری آزمون‌ها و امتحانات

طبق «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» و سایر قوانین ایالتی و فدرال ارتکاب هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت توسط کلیه مؤسسات خصوصی، ایالتی، یا محلی مسئول برگزاری آزمون‌های مربوط به درخواست‌ها، صدور مجوز، یا گواهی‌های حرفه‌ای اکیداً ممنوع است. این بدان معنا است که مؤسسات مسئول برگزاری این گونه آزمون‌ها باید دسترسی برابر افراد دچار معلولیت را تضمین و امکانات شرکت در آزمون‌ها را برای آنها فراهم کنند. این الزامات شامل آزمون‌های دانشگاهی مثل SAT، MCAT، یا GRE، و نیز آزمون‌های صدور مجوز حرفه‌ای مثل امتحان کانون وکلای کالیفرنیا می‌گردد.

 

 

Click links below for a downloadable version.