Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon Mga Kaluwagan sa Pagsusulit at Paglilisensya

Publications
#7145.08

Ipinagbabawal ng Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan at ang ibang pang-estado at pederal na mga batas ang diskriminasyon batay sa kapansanan ng anumang pribado, pang-estado, o lokal na entidad ng pamahalaan na nag-aalok ng mga pagsusulit kaugnay sa mga aplikasyon, paglilisensya, o propesyunal na sertipikasyon. Nangangahulugan ito na ang mga entidad na nag-aalok ng naturang mga pagsusulit ay dapat tiyakin ang pantay na akses sa mga taong may mga kapansanan at magbigay ng naaangkop na mga kaluwagan sa pagsusulit.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.