Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon Mga Kaluwagan sa Pagsusulit at Paglilisensya

Publications
#7145.08

Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon Mga Kaluwagan sa Pagsusulit at Paglilisensya

Ipinagbabawal ng Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan at ang ibang pang-estado at pederal na mga batas ang diskriminasyon batay sa kapansanan ng anumang pribado, pang-estado, o lokal na entidad ng pamahalaan na nag-aalok ng mga pagsusulit kaugnay sa mga aplikasyon, paglilisensya, o propesyunal na sertipikasyon. Nangangahulugan ito na ang mga entidad na nag-aalok ng naturang mga pagsusulit ay dapat tiyakin ang pantay na akses sa mga taong may mga kapansanan at magbigay ng naaangkop na mga kaluwagan sa pagsusulit.

 

 

Click links below for a downloadable version.