Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Điều chỉnh Kiểm tra và Cấp phép

Publications
#7145.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Điều chỉnh Kiểm tra và Cấp phép

Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và các luật khác của tiểu bang và liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật bởi bất kỳ thực thể tư nhân, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nào cung cấp các kỳ thi liên quan đến đăng ký, cấp phép, hoặc chứng nhận chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là các thực thể cung cấp các kỳ thi như vậy phải đảm bảo quyền truy cập bình đẳng cho người bị khuyết tật và cung cấp điều chỉnh kiểm tra thích hợp. Các quy định này áp dụng cho các bài thi tuyển sinh như SAT, MCAT, hoặc GRE, cũng như các bài thi cấp phép chuyên nghiệp như Kỳ thi cấp chứng chỉ Luật sư California.

 

 

Click links below for a downloadable version.