Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Điều chỉnh Kiểm tra và Cấp phép

Publications
#7145.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Điều chỉnh Kiểm tra và Cấp phép

Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và các luật khác của tiểu bang và liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật bởi bất kỳ thực thể tư nhân, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nào cung cấp các kỳ thi liên quan đến đăng ký, cấp phép, hoặc chứng nhận chuyên nghiệp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật và các luật khác của tiểu bang và liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật bởi bất kỳ thực thể tư nhân, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương nào cung cấp các kỳ thi liên quan đến đăng ký, cấp phép, hoặc chứng nhận chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là các thực thể cung cấp các kỳ thi như vậy phải đảm bảo quyền truy cập bình đẳng cho người bị khuyết tật và cung cấp điều chỉnh kiểm tra thích hợp. Các quy định này áp dụng cho các bài thi tuyển sinh như SAT, MCAT, hoặc GRE, cũng như các bài thi cấp phép chuyên nghiệp như Kỳ thi cấp chứng chỉ Luật sư California. 

Các điều chỉnh kiểm tra bao gồm thay đổi vật lý về môi trường kiểm tra, cũng như các trợ giúp và dịch vụ phụ trợ như sách ôn tập bằng chữ nổi Braille hoặc chữ in khổ lớn, phần mềm đọc màn hình, hoặc thông dịch viên ASL. Các ví dụ khác về điều chỉnh kiểm tra bao gồm thêm thời gian cho bài thi, sử dụng thực phẩm hoặc thuốc trong khi thi, hoặc phòng kiểm tra chống mất tập trung. Mục tiêu là đảm bảo một người bị khuyết tật có cơ hội thể hiện năng lực hoặc thành tích thực sự trong bài thi, thay vì tình trạng khuyết tật của mình. Tuy nhiên, các nhà cung cấp kiểm tra không bắt buộc phải phê duyệt điều chỉnh kiểm tra mà sẽ thay đổi về căn bản tính chất bài thi hoặc sẽ hỗ trợ cho một kỹ năng mà bài thi được thiết kế để đo lường.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về điều chỉnh kiểm tra ở đây:

Hoa Kỳ Trang mạng của Bộ Tư pháp:

Trang mạng Mạng lưới Điều chỉnh Công việc:

Xin Điều chỉnh Kiểm tra và Cấp phép

Đây là các bước cần thực hiện để xin điều chỉnh về bài thi hoặc đăng ký kiểm tra hoặc cấp phép:

 1. Yêu cầu điều chỉnh bằng văn bản. Yêu cầu của quý vị nên giải thích những điều sau:
  • rằng quý vị là người bị khuyết tật (quý vị không cần tiết lộ loại tình trạng khuyết tật của mình);
  • tình trạng khuyết tật của quý vị ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi của quý vị như thế nào;
  • các điều chỉnh kiểm tra cụ thể (sửa đổi / trợ giúp và dịch vụ phụ trợ) quý vị cần; và
  • ngày quý vị muốn được hồi đáp.
 2. Xin tài liệu chứng minh để hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh của quý vị. Tài liệu chứng minh có thể là:
  • tài liệu cho thấy quý vị có tiền sử về các điều chỉnh trong các tình huống bài thi tương tự; hoặc
  • thư hỗ trợ của bác sĩ của quý vị hoặc chuyên gia điều trị khác. Thư này phải giải thích lý do quý vị cần sửa đổi được yêu cầu vì tình trạng khuyết tật của mình.
 3. Gửi văn bản yêu cầu và các tài liệu hỗ trợ của quý vị cho nhà cung cấp kiểm tra.

Cuối tờ thông tin này có một thư mẫu yêu cầu điều chỉnh và một thư hỗ trợ mẫu. Quý vị cũng có thể sử dụng các biểu mẫu được cung cấp bởi một cơ quan kiểm tra hoặc cấp phép.

Các cơ quan kiểm tra và cấp phép phải hồi đáp các yêu cầu điều chỉnh một cách kịp thời. Họ có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin về nhu cầu điều chỉnh của mình, nhưng các yêu cầu đó phải hợp lý và giới hạn trong nhu cầu về điều chỉnh kiểm tra được yêu cầu. Nếu một cơ quan kiểm tra hoặc cấp phép yêu cầu quý vị cung cấp nhiều thông tin hơn mức cần thiết để xác định nhu cầu về điều chỉnh được yêu cầu, quý vị không phải cung cấp thông tin đó.

 

Khiếu nại Hành chính

Thực thể Công cộng:

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị một thực thể chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp khiếu nại hành chính cho Hoa Kỳ Bộ Tư pháp (DOJ, Department of Justice) theo luật liên bang, hoặc cho Sở Việc làm và Gia cư Công bằng (DFEH)theo luật tiểu bang.  Phải nộp khiếu nại cho DOJ trong vòng 180 ngày kể từ khi có hành vi phân biệt đối xử. Phải nộp khiếu nại cho DFEH trong vòng một năm kể từ khi có hành vi phân biệt đối xử. Bên dưới là thông tin liên hệ với DOJ và DFEH.

Thực thể Tư nhân:

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị một công ty kiểm tra tư nhân phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp khiếu nại hành chính cho DOJ theo Tiêu đề III của ADA, hoặc cho DFEH theo luật tiểu bang. Phải nộp khiếu nại DFEH trong vòng một năm kể từ khi có hành vi phân biệt đối xử. Quý vị có thể kháng cáo quyết định của DFEH lên Giám đốc DFEH trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định. Xem 2 Bộ Quy chế California (C.C.R.) Mục 10033.

Các khiếu nại Tiêu đề III có thể được nộp cho DOJ vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nộp sớm nhất có thể, vì để càng lâu thì càng khó chứng minh hành vi phân biệt đối xử. Bên dưới là thông tin liên hệ với DOJ và DFEH.

Thông tin Liên hệ của DOJ và DFEH:

 • Khiếu nại DOJ:
  U.S. Department of Justice
  Civil Rights Division
  950 Pennsylvania Avenue, N.W.
  Disability Rights Section – 1425 NYAV
  Washington, D.C. 20530

  Nộp Trực tuyến: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
  Điện thoại: (800) 514-0301
  TTY: (800) 514-0383

  Khiếu nại DFEH:
  Nộp Trực tuyến: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
  Điện thoại: (800) 884-1684
  TTY: (800) 700-2320
  Gửi qua bưu điện: Gọi (800) 884-1684 và yêu cầu biểu mẫu khiếu nại thích hợp để in và gửi lại. Vui lòng chờ thêm thời gian để gửi thư và xử lý.

Kiện tụng

Hành vi vi phạm các luật được thảo luận ở trên cũng có thể được thực thi thông qua các vụ kiện tư nhân. Xin lưu ý rằng các thời hạn hiệu lực hạn chế khung thời gian để nộp đơn kiện, và quý vị có thể bị bác yêu cầu bồi thường nếu quý vị không hành động trong thời hạn hiệu lực áp dụng. Các thời hạn này có thể chỉ là hai năm kể từ ngày bị phân biệt đối xử.

Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường dưới $10.000, một cách khác là nộp đơn kiện phân biệt đối xử lên Tòa Tiểu Hình. Các thời hạn hiệu lực được thảo luận ở trên sẽ áp dụng. Quý vị không được sử dụng luật sư nếu quý vị nộp đơn kiện lên tòa tiểu hình. Đây là liên kết đến ấn phẩm Disability Rights California giải thích quy trình sử dụng Tòa Tiểu Hình cho các trường hợp phân biệt đối xử: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

Ngoài ra, Đạo luật Yêu cầu bồi thường do Sai lầm của Chính phủ quy định phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm của chính phủ trong vòng sáu tháng sau vụ việc phân biệt đối xử trước khi đệ đơn kiện đòi tiền bồi thường chống lại một thực thể chính quyền tiểu bang hoặc địa phương. Có thể tìm thêm thông tin về yêu cầu bồi thường do sai lầm tại https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act. Lưu ý rằng trang mạng này liên kết đến biểu mẫu để yêu cầu bồi thường chống lại tiểu bang hoặc cơ quan hoặc nhân viên tiểu bang, vốn có thể không áp dụng trong trường hợp của quý vị. Các thực thể công cộng khác có thể cung cấp biểu mẫu yêu cầu bồi thường do sai lầm riêng trên trang mạng của họ. Nếu quý vị muốn theo đuổi kiện tụng, quý vị nên tham vấn ​​luật sư càng sớm càng tốt.

 

 

Thư Mẫu Yêu cầu Điều chỉnh

[Ngày]

Gửi [Công ty Kiểm tra/Thực thể Cấp phép]:

Tôi viết thư này để yêu cầu [điều chỉnh] cho [tình trạng khuyết tật] của tôi.

Tôi dự định làm [tên bài thi/kiểm tra] [ngày làm bài thi/kiểm tra]. Do tình trạng khuyết tật của tôi, tôi cần các điều chỉnh sau đây: [liệt kê các điều chỉnh].

[Bác sĩ / bác sĩ tâm thần / nhà tâm lý / nhà trị liệu / nhân viên xã hội / nhà trị liệu phục hồi / cá nhân khác (mô tả)] của tôi đã coi những sửa đổi này là cần thiết trong trường hợp khuyết tật của tôi. Vui lòng xem [thư của bác sĩ hoặc chuyên gia / tài liệu chứng minh về điều chỉnh kiểm tra] đính kèm.

Luật liên bang và tiểu bang quy định các thực thể kiểm tra và cấp phép phải cung cấp cho người bị khuyết tật các điều chỉnh sao cho bài kiểm tra hoặc bài thi phản ánh chính xác kỹ năng hoặc khả năng của người đó. Vui lòng hồi đáp yêu cầu này muộn nhất vào [ngày]. Xin đừng ngại liên hệ với tôi theo [số điện thoại và / hoặc địa chỉ email của quý vị] nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Xin cảm ơn.

Trân trọng,

 

[Tên của quý vị]
[Địa chỉ của quý vị]

 

 

Thư Hỗ trợ Mẫu

[Ngày]

Gửi [Công ty Kiểm tra/Thực thể Cấp phép]:

Tôi là [bác sĩ / bác sĩ tâm thần / nhà tâm lý / nhà trị liệu / nhân viên xã hội / nhà trị liệu phục hồi] cho [Tên], và am hiểu tình trạng của họ. [Người này] có một tình trạng khuyết tật gây ra các hạn chế chức năng nhất định. Các hạn chế này bao gồm [liệt kê các hạn chế chức năng cần điều chỉnh được yêu cầu].

[Điều chỉnh được yêu cầu] là cần thiết để [Kiểm tra hoặc Bài thi] của [Tên] phản ánh chính xác năng lực và kỹ năng của [Tên]. [Mô tả điều chỉnh sẽ trợ giúp hoặc hỗ trợ người đó như thế nào].

Cảm ơn quý vị đã cung cấp [điều chỉnh] này cho [Tên].

 

Trân trọng,

[Tên và Chức danh]