Daim Ntawv Qhia Txog Kev Faib Cais: Cov Chaw Sib Tw thiab Ua Kev Tso Cai Pom Zoo

Publications
#7145.09

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Faib Cais: Cov Chaw Sib Tw thiab Ua Kev Tso Cai Pom Zoo

Tsab Cai Rau Cov Neeg Meskas Uas Xiam Oob Qhab thiab lwm cov kev cai lis choj ntawm xeev thiab tsoom fwv txwv kev faib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm txhua qhov chaw ua haujlwm ntiag tug, chaw ua haujlwm ntawm xeev, lossis koom haum tsoom fwv uas muaj cov kev sib tw ntsig txog kev tso npe thov, ntaub ntawv tso cai, lossis kev ua ntaub ntawv pom zoo rau sab haujlwm. Qhov no txhais tau hais tias cov chaw ua haujlwm uas muab tej kev sib tw yuav tsum tau xyuas kom tseeb tseeb tias muaj cov hau kev nkag txog sib luag zos rau cov neeg uas xiam oob qhab thiab muab tej chaw ua kev sib tw uas tsim nyog.

 

 

Click links below for a downloadable version.