Daim Ntawv Qhia Txog Kev Faib Cais: Cov Chaw Sib Tw thiab Ua Kev Tso Cai Pom Zoo

Publications
#7145.09

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Faib Cais: Cov Chaw Sib Tw thiab Ua Kev Tso Cai Pom Zoo

Tsab Cai Rau Cov Neeg Meskas Uas Xiam Oob Qhab thiab lwm cov kev cai lis choj ntawm xeev thiab tsoom fwv txwv kev faib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm txhua qhov chaw ua haujlwm ntiag tug, chaw ua haujlwm ntawm xeev, lossis koom haum tsoom fwv uas muaj cov kev sib tw ntsig txog kev tso npe thov, ntaub ntawv tso cai, lossis kev ua ntaub ntawv pom zoo rau sab haujlwm.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Tsab Cai Rau Cov Neeg Meskas Uas Xiam Oob Qhab thiab lwm cov kev cai lis choj ntawm xeev thiab tsoom fwv txwv kev faib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm txhua qhov chaw ua haujlwm ntiag tug, chaw ua haujlwm ntawm xeev, lossis koom haum tsoom fwv uas muaj cov kev sib tw ntsig txog kev tso npe thov, ntaub ntawv tso cai, lossis kev ua ntaub ntawv pom zoo rau sab haujlwm. Qhov no txhais tau hais tias cov chaw ua haujlwm uas muab tej kev sib tw yuav tsum tau xyuas kom tseeb tseeb tias muaj cov hau kev nkag txog sib luag zos rau cov neeg uas xiam oob qhab thiab muab tej chaw ua kev sib tw uas tsim nyog. Cov kev yuav tsum tau ua no siv rau cov kev sib tw nkag mus kawm ntawv xws li SAT, MCAT, lossis GRE, thiab puav leej siv rau cov kev sib tw yuav ntaub ntawv    rau kev ua haujlwm tib si xws li Kev Sib Tw Mus Kawm Kev Cai Lis Choj.

Cov chaw sib tw xam tag nrho tej kev hloov pauv khoom rau cheeb tsam puag ncig kev sib tw, los kuj ib yam li tej kev pab dawb thiab cov kev pab cuam tib si xws li Braille lossis cov ntawv sib tw uas luam tawm ua tus ntawv loj, cov cuab yeej nyeem ntawv rau cov neeg dig muag, lossis cov kws piav tes txhais lus rau cov neeg hais tsis tau lus. Lwm cov kev piv txwv rau chaw sib tw xam muaj sijhawm tshaj rau kev sib tw, nkag txog zaub mov noj lossis tshuaj nyob rau lub sijhawm sib tw, lossis cov chav uas tsis muaj kev cuam tshuam rau ntsuam xyuas peev xwm. Lub hom phiaj yog txhawm rau xyuas kom tseeb tseeb tias ib tug neeg muaj ib qho kev xiam oob qhab muaj sijhawm zoo rau nthuav tawm lawv lub peev xwm tiag lossis qib kev ua tiav txog ntawm kev sib tw, dua lawv qhov kev xiam oob qhab. Txawm li cas los xij, cov uas muab kev sib tw tsis raug tseev kom tau txais kev pom zoo rau chaw sib tw uas yuav hloov pauv yam tseem ceeb rau qhov ib txwm ntawm kev sib tw lossis kuj yuav pab ib qho tswv yim uas qhov kev sib tw tawm qauv los ntsuas.

Koj tuaj yeem nrhiav xov xwm ntau ntxiv txog chaw sib tw ntyob rau ntawm no:

U.S. Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Tus Vev Xaib:

Tus vev xaib Kev Pab Tswv Yim Rau Fab Kev Ua Haujlwm:

Kev Muab Cov Chaw Kev Sib Tw thiab Kev Ua Ntaub Ntawv Tso Cai Pom Zoo

Ntawm no yog cov kauj ruam ua txhawm rau muab cov chaw rau kev sib tw lossis kev sib tw yuav ntaub ntawv pom zoo tso cai lossis kev tso npe thov:

 1. Sau ib tsab ntawv thov cov chaw. Koj li kev thov yuav tau coj los piav li hauv qab no:
  • tias koj yog tus neeg uas muaj kev xiam oob qhab (koj tsis tas yuav qhia txog koj hom kev xiam oob qhab);
  • cov kev uas koj li kev xiam oob qhab cuam tshuam koj lub peev xwm ua kev sib tw;
  • cov chaw twg kiag uas koj yuav tsum tau rau kev sib tw (kev hloov kho / khoom pab dawb thiab kev pab cuam); thiab
  • hnub tim uas koj xav tau lus teb.
 2. Muab ntaub ntawv txhawm rau pab txhawb koj qhov yuav tsum tau tej chaw. Ntaub ntawv tuaj yeem yog:
  • Cov ntaub ntawv qhia tias koj muaj keeb kwm nyob tej chaw nyob rau cov zwj ceeb kev sib tw uas zoo thooj li ntawv; lossis
  • ib tsab ntawv pab txhawb los ntawm koj tus kws kho mob lossis lwm tus neeg txawj kho mob. Tsab ntawv no yuav tsum piav qhia tias vim li cas koj xav tau kev hloov kho vim yog koj li kev xiam oob qhab.
 3. Xa koj tsab ntawv sau thov thiab tej ntaub ntawv txhawb mus rau tus muab kev sib tw.

Tsab ntawv piv txwv thov kev pab cov chaw thiab tsab ntawv txhawb piv txwv yog nyob rau qhov  kawg ntawm cov ntaub ntawv qhia no. Koj kuj tseem yuav tsum tau siv cov foos uas muab los ntawm ib lub koom haum kev sib tw lossis ua ntaub ntawv tso cai pom zoo.

Cov koom haum kev sib tw thiab ua ntaub ntawv tso cai pom zoo yuav teb tej kev thov chaw raws caij nyoog uas tsis nyog. Tej zaum lawv kuj yuav nug xov xwm ntawm koj ntxiv txog cov chaw nyob uas koj yuav tsum tau, tiam sis cov kev thov yuav tsum muaj laj thawj uas siv tau thiab raug tswj ciam rau qhov kev xav tau rau cov chaw sib tw uas thov. Yog hais tias ib lub koom haum kev sib tw lossis ua ntaub ntawv tso cai pom zoo nug kom koj muab xov xwm ntxiv tshaj qhov tsim nyog rau kev txiav txim siab rau qhov chaw uas thov, ces koj tsis tas yuav tsum muab qhov xov xwm ntawv rau.

Cov Kev Tsis Txaus Siab Fab Kev Tswj Tuav Dej Num

Cov Chaw Ua Haujlwm hauv Tsoom Fwv:

Yog tias koj ntseeg tau hais tias koj raug faib cais los ntawm ib lub xeev lossis ib lub chaw ua haujlwm ntawm tsoom hwv cheeb tsam, koj tuaj yeemxa ib qho ntaub ntawv foob kev tsis txaus siab mus rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Ntawm Mekas (DOJ, Department of Justice) raws kev cai lij choj ntawm tsoom fwv, lossis xa mus rau DFEH raws kev cai lis choj ntawm xeev.  Yuav tsum xa kev tsis txaus siab rau DOJ tsis pub dhau 180 hnub tom qab kev faib cais. Yuav tsum xa kev tsis txaus siab mus rau DFEH tsis pub dhau ib xyoos tom qab kev faib cais. Cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm DOJ thiab DFEH nyob hauv qab no.

Cov Chaw Ua Haujlwm Ntiag Tug:

Yog koj ntseeg hais tias koj raug faib cais los ntawm ib lub tuam txhab kev sib tw ntiag tug, koj tuaj yeem xa ntawv foob kev tsis txaus siab mus rau DOJ raws li Title III ntawm ADA, lossis xa mus rau DFEH raws kev cai lis choj ntawm xeev. Cov kev tsis txaus siab ntsig txog DFEH yuav tsum muab foob tsis dhau ib xyoos tom qab uas muaj qhov kev faib cais. Koj tuaj yeem thov rov hais dua kev txiav txim siab DFEH mus rau Tus Thawj Coj Loj DFEH Director tsis pub dhau 10 hnub tom qab kev txiav txim siab. Mus saib 2 C.F.R. Tshooj 10033.

Cov kev tsis txaus siab uas ntsig txog Title III yuav tsum muab foob rau DOJ tau nyob rau txhua lub sij hawm. Li cas los xij, zoo tshaj plaws mas foob kom sai npaum li sai tau, vim kev dhau mus ntawm lub sij hawm tuaj yeem ua rau qhov kev faib cais nrhiav tau pov thawj nyuaj ntxiv tuaj. Cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm DOJ thiab DFEH nyob hauv qab no.

 

Xov Xwm Chaw Nyob ntawm DOJ thiab DFEH:

 • Cov Kev Tsis Txaus Siab Ntsig Txog DOJ:
  U.S. Department of Justice
  Civil Rights Division
  950 Pennsylvania Avenue, N.W.
  Disability Rights Section – 1425 NYAV
  Washington, D.C. 20530

  Kev Xa Ntawv Foob raws Online: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
  Xov Tooj: (800) 514-0301
  TTY: (800) 514-0383

  Cov Kev Tsis Txaus Siab Ntsig Txog DFEH:
  Kev Xa Ntawv Foob raws Online: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
  Xov Tooj: (800) 884-1684
  TTY: (800) 700-2320
  Xa Ntawv: Hu rau (800) 884-1684 thiab thov daim foos kev tsis txaus siab uas tsim nyog los mus luam tawm thiab xa rov qab. Thov caw pub lub sij hawm ntxiv rau kev xa ntawv thiab lis haujlwm.

Kev Sib Foob

Cov kev ua txhaum cov kev cai lij choj uas sib tham saum toj no kuj tseem yuav raug siv raws cov kev sib foob ntawm haujlwm ntiag tug thiab. Thov caw paub txog hais tias cov kev cai lijchoj ntawm cov tswj ciam tuav nruj rau lub sij hawm rau kev xa ntawv sib foob, thiab hais tias koj tuaj yeem poob kev hais cai tau yog hais tias koj tsis ua nyob rau hauv txoj cai lijchoj uas siv tau ntawm cov tswj ciam. Cov tswj ciam sij hawm tag no tuaj yeem luv txog ob lub xyoos suav txij hnub uas muaj kev faib cais tshwm sim.

Yog hais tias koj tab tom tshawb nrhiav txog kev puas tsuaj fab nyiaj txiag uas tsawg dua $10,000, lwm txoj hau kev xaiv yog foob qhov teeb meem kev ntxub cais rau hauv Tsev Tu Plaub Hais Cai Me. Cov cai lijchoj txog ntawm cov tswj ciam uas sib tham saum toj no yuav siv tau. Koj yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug kws lijchoj yog hais tias koj mus rau lub tsev tu plaub hais cai me. Ntawm no yog qhov chaw txuas mus rau kev tshaj tawm ntawm Disability Rights California uas piav qhia txog tus txheej txheem ntawm kev siv Kev Hais Cai Me rau cov teeb meem kev sib cais: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

Ntxiv ntawd, Tsab Cai Hais Txog Cov Kev Hais Cai Txog Kev Ua Txhaum Cai Tsoom Fwv tseev kom ib qhov kev hais cai txog kev ua txhaum cai tsoom fwv yuav tsum foob tsis dhau rau lub hli tom qab uas muaj kev sib cais ua ntej yuav muaj kev sib foob txog kev puas tsuaj fab nyiaj txiag rau lub xeev lossis chaw ua haujlwm tsoom fwv hauv cheeb tsam ze. Xov xwm ntau ntxiv hais txog cov kev hais cai txog kev ua txhaum cai tsoom fwv tuaj yeem nrhiav tau nyob rau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/publications/tort-claims-filing-claims-against-public-entities-under-the-california-tort-claims-act. Thov nco tseg tias tus vev xaib txuas mus rau daim foos hais kev tsis txaus siab nrog lub xeev lossis ib lub koom haum xeev lossis neeg ua haujlwm, uas tej zaum yuav tsis siv rau hauv koj case. Lwm cov chaw ua haujlwm hauv tsoom fwv tej zaum lawv kuj yuav muaj lawv ib daim foos uas siv rau tej kev hais cai fab kev ua txhaum cai nyob rau hauv lawv lub website. Yog hais tias koj tseem xav ua qhov kev sib foob mus ntxiv ces koj yuav tsum sab laj nrog ib tug kws lijchoj kom sai npaum li sai tau.

 

 

Tsab Ntawv Piv Txwv Txog Kev Thov Chaw

[Hnub Tim]

Hawm txog [Lub Tuam Txhab Kev Sib Tw/Chaw Ua Haujlwm Ntaub Ntawv Pom Zoo Tso Cai]:

Kuv sau tsab ntawv no tuaj thov [cov chaw] rau kuv qhov [kev xiam oob qhab / cov kev xiam oob qhab].

Kuv npaj ua [hnub tim kev sib tw/sib tw] [lub npe qhov kev sib tw]. Vim kuv qhov kev xiam oob qhab, kuv xav tau cov kev pab li txuas ntxiv mus no: [teev cov npe kev pab ua kom yooj yim].

Kuv tus kws kho mob/kws kho puas siab puas ntsws/kws npliag siab/kws kho mo therapy/tus neeg ua haujlwm pab neeg txom nyem/kws kho mob kom rov zoo los dua /lwm tus [piav qhia] pom tau tias cov kev hloov pauv no tseem ceeb qhov zoo rau kuv qhov kev xiam oob qhab. Thov caw saib [tsab ntawv uas tuaj ntawm kws kho mob lossis tus kws txawj lub npe/ ntaub ntawv chaw cov chaw ua kev sib tw].

Kev cai lis choj ntawm tsoom fwv thiab xeev tseev kom cov chaw ua haujlwm kev sib tw thiab ntaub ntawv tso cai  muab chaw rau cov neeg uas xiam oob qhab ntawv yog li mas qhov kev sib tw uas raug qhia tau ib tug zuj zus qhov kev txawj lossis cov peev xwm. Thov caw teb rov qab rau qhov kev thov no tsis dhau [hnub tim]. Yeej meem tiv tauj tau rau kuv ntawm [koj tus najnpawb xov tooj thiab/lossis chaw nyob e-mail] yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi. Ua tsaug.

Nrog kev saib siab,

 

[Koj lub npe]
[Koj qhov chaw nyob]

 

 

Tsab Ntawv Txhawb Nqa Piv Txwv

[Hnub Tim]

Dear [Testing Company/Licensing Entity]:

Kuv yog [tus kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws phais mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kwv kho mob haujlwm rau [Koj lub npe], thiab kuv swm nrog nws tus mob. [Nws] muaj ib qho kev xiam oob qhab uas ua rau muaj cov tswj ciam kev ua tau haujlwm muaj meej. Cov tswj ciam no xam muaj [teev cov tswj ciam kev ua tau haujlwm uas yuav tseev kom muaj qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov ntawd].

[Qhov chaw uas thov] tseem ceeb rau [Lub npe] qhov kev ua [Kev Sib Tw] kom raug raws li [Lub Npe]qhov peev xwm lossis kev txawj. [Piav qhia txog cov chaw yuav pab lossis txhawb ib tug zuj zus li cas].

Ua tsaug rau qhov kev muab chaw uas tsim nyog ntawm no rau [Npe].

 

Nrog kev saib siab,

[Npe thiab Qib Haujlwm]