បញ្ញត្តិបេឡាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ចាត់ជាប្រាក់ចំណូលពីឪពុកម្តាយ ចំពោះក្មេងពិការ ដើម្បីកំណត់ថាតើកុមារពិការមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ដែរឬទេ ហើយបើគេមានសិទ្ធិ តើអាចទទួលបានប៉ុន្មាន

Publications
#5017.06

បញ្ញត្តិបេឡាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ចាត់ជាប្រាក់ចំណូលពីឪពុកម្តាយ ចំពោះក្មេងពិការ ដើម្បីកំណត់ថាតើកុមារពិការមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ដែរឬទេ ហើយបើគេមានសិទ្ធិ តើអាចទទួលបានប៉ុន្មាន

1ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីច្បាប់ "ទទួលយក" ។ នេះមានន័យថាជាផ្នែកនៃប្រាក់ចំណូល និងធនធានរបស់ឪពុកម្តាយរាប់បញ្ចូលកូនរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីសិទ្ធិទទួលបាន SSI និងចំនួនអត្ថប្រយោជន៍។ ហាងស្រានេះជួយអ្នកស្វែងយល់ពីរបៀបដែល SSI រាប់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ វាផ្តល់ឧទាហរណ៍។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបរាយការណ៍ចំណូលរបស់អ្នក។

ជាទូទៅ ប្រាក់​ចំណូល​ និងធនធានរបស់​ឪពុកម្តាយត្រូវបាន “ចាត់ជាប្រាក់ចំណូល” ឬសន្មតជាប្រាក់ចំណូល ចំពោះក្មេង​ដែល​ទទួល​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ (SSI, Supplemental Security Income) ។ ត្រង់នេះ មានន័យថា ផ្នែកនៃប្រាក់​ចំណូល​របស់​ឪពុកម្តាយ គឺជាធនធានដែល​ត្រូវ​រាប់ជាប្រាក់ចំណូលចំពោះកុមារ ក្នុងការ​កំណត់ថាតើកុមារនោះមាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់​ដែរឬទេ ។ ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ ពន្យល់អំពី​បទបញ្ញតិ្តនៃការចាត់ជាប្រាក់ចំណូលចំពោះកុមារពិការ ជាពិសេស​វិធីកំណត់​ថាតើ​ប្រាក់​ចំណូលចំនួនប៉ុន្មានដែល​ត្រូវ​ចាត់​ថាជា​ប្រាក់​ពីឪពុកម្តាយមកលើ​កូនដែលជាក្មេងពិការ និងវិធី​កំណត់ថាតើកុមារពិការ​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ​ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ដែរឬទេ ។

នៅមុនពេល​ឈានចូលក្នុង​ទម្រង់ការ​ពិតប្រាកដ សម្រាប់​ការគណនាចំនួនប៉ុន្មាននៃប្រាក់​ចំណូលរបស់ឪពុកម្តាយដែល​ត្រូវ​ចាត់ជាប្រាក់ចំណូលរបស់កុមារ និងថាតើ​កុមារ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់​ចំនួន​ប៉ុន្មាន អ្នកត្រូវ​យល់ដឹងអំពី​ “គណនេយ្យប្រតិសកម្មប្រចាំខែ” (“Retrospective Monthly Accounting”)

របស់ប្រព័ន្ធប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខ​បង្គ្រប់ និងកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍របស់អ្នក ។  បេឡាសន្តិសុខសង្គម រាប់ចំពោះតែប្រាក់​ចំណូល និងធនធានរបស់ឪពុកម្តាយដែលកុមារទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់​រស់នៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ ។  ឡា​សន្តិសុខសង្គម​​(Social Security)មិន​រាប់​ប្រាក់​ចំណូល ឬធនធានរបស់​ឪពុកម្តាយដែលកុមារ​ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខ​បង្គ្រប់​មិន​បានរស់នៅជាមួយឡើយ ។  ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ឪពុក/ម្តាយ​ចុង ដែល​កុមារទទួល​បាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់​រស់នៅជាមួយគឺត្រូវរាប់បញ្ចូល ។2

គណនេយ្យ​ប្រតិសកម្ម​ប្រចាំខែ

បេឡាសន្តិសុខ​សង្គមប្រើគណនេយ្យប្រតិសកម្មប្រចាំខែក្នុងអំឡុងពេលដែលកូនអ្នក​មានសិទ្ធិទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ។  ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ (C.F.R.,​ Code of Federal Regulations) វគ្គទី 416.420 ។  គឺមានន័យថា ប្រាក់​ចំណូល​ដែល​អ្នកបានទទួលក្នុងមួយខែ កំណត់នូវចំនួនប្រាក់ជំនួយពីប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់សម្រាប់​ពីរខែក្រោយ ។  ឧទាហរណ៍ ប្រាក់ចំណូល​ដែល​អ្នក​បានទទួលក្នុងខែមករា មានការប៉ះពាល់​ចំពោះសែកប្រាក់​ជំនួយពីចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ក្នុងខែមីនា ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើប្រាក់​ចំណូល​របស់​អ្នក​មានចំនួន​ច្រើនពេកក្នុងខែណាមួយ​ដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នក​មិនមាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ជំនួយនៃចំណូលសន្តិសុខ​បង្គ្រប់ នោះចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ត្រូវ​ព្យួរសម្រាប់ខែនោះ ។ ដូច្នោះ បើប្រាក់ចំណូលក្នុងខែមករា របស់អ្នកមានចំនួនច្រើនពេក ដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន​ជំនួយចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់ នោះចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់សង្គមរបស់កូនអ្នកក្នុងខែមករា ត្រូវព្យួរទុកសិន ។  កូនរបស់អ្នក​មាន​សិទ្ធិទទួលបានជំនួយឡើងវិញជាស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនបាច់​មានការ​ដាក់ពាក្យសុំថ្មី បើប្រាក់ចំណូល​របស់អ្នក​មានចំនួនតិចល្មមឲ្យកូនអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ក្នុងខែណាមួយនៃខែ3 ចំនួន ១១ ជាបន្តបន្ទាប់ ។  ក្រម 20 នៃ បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1323(b) ។  បើអ្នក​មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ចំនួន ១២ខែ ដោយក្នុងពេលនេះប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​មិន​ចុះថយមកក្នុង​បរិមាណទាបសមរម្យ ដើម្បីឲ្យកូនអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន​ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ទេនោះ ការព្យួរជំនួយរបស់កូនអ្នក​នឹងត្រូវ​ប្តូរទៅជាការបញ្ចប់ភាពមាន​សិទ្ធិទទួលជំនួយតែម្តង ។  ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1335 ។  នៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកត្រូវបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលជំនួយ ហើយ អ្នកត្រូវ​ដាក់ពាក្យសុំសារជាថ្មី ទើបកូនអ្នកមានសិទ្ធិទទួល​ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ម្តងទៀត ។

កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល​របស់ឪពុកម្តាយ

ដើម្បីឲ្យ “ប្រតិសកម្មគណនេយ្យប្រចាំខែ​” មានដំណើរការទៅបាន បេឡាសន្តិសុខសង្គម មានបទបញ្ញត្តិមួយដែល​សរសេរថា អ្នកត្រូវ​ប្រាប់បេឡាសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានដឹងត្រឹមថ្ងៃទី១0 នៃខែ បន្ទាប់ពី ខែដែល​ប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ ។  ក្រម 20 នៃបទបញ្ញតិ្តសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.708(c) 416.7144  ។ បើប្រាក់ចំណូល​ក្នុងខែមករារបស់អ្នក​មានចំនួនច្រើន ឬតិចជាងប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នកក្នុងខែធ្នូ អ្នកត្រូវ​រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរនេះ ឲ្យបេឡាសន្តិសុខសង្គមបានដឹងត្រឹមថ្ងៃទី ១0 នៃខែកុម្ភៈ – តែជារឿងល្អ បើអ្នក​រាយការណ៍បានត្រឹមថ្ងៃទី ៥ កុម្ភៈ ។  អ្នក​មិនចំាបាច់​រាយការណ៍អ្វីឡើយ បើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកក្នុងខែមករា មានចំនួនដូចគ្នានឹងប្រាក់ចំណូលក្នុងខែ​ធ្នូ ។  នៅពេលដែល​បេឡាសន្តិសុខសង្គម​ទទួលបាន​របាយការណ៍អំពី​ការ​ប្រែប្រួល​ប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​សម្រាប់​ខែមករា បេឡាសន្តិសុខសង្គម ត្រូវ​បញ្ចូលព័ត៌មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរនេះទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ដើម្បីកែសម្រួលដោយតម្លើង ឬបន្ថយជំនួយប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់របស់កូនអ្នកសម្រាប់ខែមីនា ឲ្យ​ស្របជាមួយ​នឹងការផ្លាស់ប្តូរចំណូល​របស់អ្នកក្នុងខែមករា ។

យើង​បាន​ដាក់បញ្ចូល​បែបបទ​របាយការណ៍គំរូអំពីការ​ប្រែប្រួល​ប្រាក់​ចំណូល ដើម្បី​ជួយអ្នកក្នុង​ការ​រាយការណ៍អំពី​ការប្រែប្រួល​ប្រាក់​ចំណូល ។  យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នក​បំពេញរបាយការណ៍នេះមួយផ្នែកសិន ដោយការ​សរសេរអាសយដ្ឋានរបស់​ការិយាល័យសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក ព្រមទាំងព័ត៌មានទាំងអស់បន្ទាប់ពីពាក្យ “កម្មវត្ថុ” ។  រួចហើយ​សូម​ថតចម្លងឲ្យបានច្រើន​ចំពោះបែបបទដែល​បានបំពេញ​ព័ត៌មាន​ខ្លះៗ​រួចហើយ ។ 

ក្នុងខែនីមួយៗដែល​ប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​ប្រែប្រួល សូមសរសេរកាលបរិច្ឆេទចូល​ នៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាចំពោះខែដែលអ្នក​រាយការណ៍ និងព័ត៌មាន​អំពី​ប្រាក់​ចំណូល​នៅខាងក្រោម​នៃ​បែបបទនោះ ។ រួចហើយ​ចុះហត្ថលេខា ។  គឺត្រូវការតែឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការចុះហត្ថលេខា​លើបែបបទនេះ ។  អ្នកអាច​ថតចម្លង ឬបំពេញព័ត៌មានក្នុងបែបបទទីពីរ ដើម្បី​ជាសំណៅ​សម្រាប់​អ្នក​រក្សាទុក ។  ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបែបបទរបាយការណ៍ដែលអ្នកត្រូវផ្ញើមកកាន់បេឡាសន្តិសុខសង្គម នូវសន្លឹក ឬសែកប្រាក់ចំណូល ។  ត្រូវភ្ជាប់សំណៅដើមនៃសន្លឹក ឬសែកប្រាក់ចំណូល​ទៅនឹង​សំណៅ​របាយការណ៍ដែល​អ្នករក្សាទុកជាឯកសារ ។  ហាមផ្ញើមកឲ្យបេឡាសន្តិសុខសង្គមនូវ​សន្លឹកទទួល​ប្រាក់​ចំណូល​ច្បាប់ដើម

គឺសូមផ្ញើមកតែសំណៅថតចម្លង5 សំណៅថតចម្លងបានហើយ ។ របស់ដែលផ្ញើមកឲ្យបេឡាសន្តិសុខសង្គម តាមប្រៃសនីរមែងបាត់បង់ ។  សូមរក្សាទុកច្បាប់ដើមនៃសន្លឹក ឬសែកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹង​សំណៅរបាយការណ៍ដែល​អ្នក​ទុកជាឯកសារ ដើម្បីឲ្យ​បេឡាសន្តិសុខសង្គមអាច​ពិនិត្យឡើងវិញ នូវសំណៅច្បាប់ដើម នៅពេលយើងខ្ញុំពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់អ្នក​ប្រចាំឆ្នាំ ។  នៅក្នុងសំណៅរបាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល​ដែលអ្នករក្សាទុក សូមសរសេរចូលនូវកាលបរិច្ឆេទដែល​អ្នកបានផ្ញើសំបុត្រតាមប្រអប់សំបុត្រ6  ។ សូមរក្សាសំណៅមួយច្បាប់ទុកនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ញើមកឲ្យ​បេឡាសន្តិសុខសង្គម ។

លើសពីនេះ ត្រូវ​រក្សាកំណត់ត្រាទុក​រាល់ពេលដែលអ្នក​និយាយជាមួយនឹង​បេឡាសន្តិសុខសង្គម ។  សូមសរសេរចូលកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នក​បាននិយាយ  និយាយជាមួយនរណា និងអ្វីដែលអ្នក​បាននិយាយ ។  យើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នករក្សាទុកនូវអ្វីដែលអ្នក​បានទទួលពីបេឡាសន្តិសុខសង្គម ហើយថតទុកជាសំណៅអ្វីដែលអ្នកបានផ្ញើមកឲ្យយើងខ្ញុំដោយចោះជាបីរន្ធ ។  យករបស់ទាំងនេះ​ទុកក្នុង​សៀវភៅសរសេរ ឬក្នុងសឺមី ។

ធនធាន និងប្រាក់ចំណូលដែលមិនបានចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូលរបស់កុមារ

បេឡាសន្តិសុខសង្គម មិនរាប់បញ្ចូលអ្វីៗខាងក្រោមថាជាប្រាក់ចំណូលរបស់កុមារ សម្រាប់​គោលបំណង​កំណត់អំពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់របស់កូនអ្នកទេ ៖

 • ប្រាក់បំណាច់ ឬប្រាក់​ចូលនិវត្តន៍​របស់ឪពុកម្តាយ (ដូចជា​គណនីចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គល, KEOGH ឬប្រាក់ពន្យារពេលបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ) បើទោះបីជាប្រាក់ទាំងនោះ ត្រូវ​ប្រគល់​ឲ្យអ្នក​វិញក៏ដោយ ។ ក្រម 20 នៃបញ្ញត្តិសហគមន៍ វគ្គទី 416.1202(b) ។
 • ធនធានដែល​ត្រូវ​បានប្រើ​សម្រាប់​ការ​ជ្រោមជ្រែង​ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា​បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃមុខរបរខ្នាតតូច និងគណនី ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការធនាគារ សម្ភារៈ ឬយានយន្តទីពីរដែលត្រូវប្រើ​នៅពេលធ្វើការ ឬដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើ​ដើម្បី​ចេញទៅធ្វើការ ។ ក្រម 42 សហរដ្ឋអាមេ​  រិក (U.S.C.,​ United States Code) វគ្គទី 1382b(a)(3) ។

បេឡាសន្តិសុខសង្គមមិន​រាប់បញ្ចូល​អ្វីៗខាងក្រោម​ថាជា​ប្រាក់ចំណូល សម្រាប់គោលបំណង​កំណត់អំពី​សិទ្ធិទទួល​ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់របស់កូនអ្នកទេ ៖
 

 • ប្រាក់ចំណូល​ដែល​ឪពុកម្តាយ​ទទួលបានក្នុងការ​ផ្តល់សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះ (IHSS, In-Home Supportive Services) ដល់កុមារពិការ ។  ប្រាក់ចំណូលពីការងារផ្តល់សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះ គឺជាប្រាក់ចំណូលដែលបេឡាសន្តិសុខសង្គមលើកលែង ។ ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1161(a)(16) ។
 • តាមរយៈអំណាចជ្រើសរើសទីមួយរបស់សហគមន៍ (CFCO, Community First Choice Option) កិច្ចការផ្តល់សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះដែល​ឪពុកម្តាយផ្តល់ឲ្យកុមារមានការ​ធានារ៉ាប់​រងពី Medi-Cal ហើយ​ប្រាក់​ចំណូលដែលឪពុកម្តាយ​ទទួលបាននេះ គឺជាប្រាក់ចំណូលដែលលើកលែងដោយ Medi-Cal ។  លើសពីនេះ ប្រាក់ចំណូល​ និងធនធាន​ដែលត្រូវ​បានរាប់​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃការ​កំណត់​សិទ្ធិទទួល​ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ និងបរិមាណ​ជំនួយប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់របស់កុមារ មិនអាច​រាប់បញ្ចូលសារជាថ្មី ដើម្បី​កំណត់សិទ្ធិទទួល​ជំនួយ Medi-Cal របស់សមាជិកដទៃក្នុងគ្រួសារ7 បានឡើយ ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះ សូមអាន​សំណុំឯកសារ​របស់យើងខ្ញុំ ស្តីអំពីសវនាការ​យុត្តិធម៌ IHSS និងការវាយតម្លៃខ្លួនឯង (IHSS Fair Hearing and Self-Assessment) ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/501301.htm

ការគណនាចំនួនចាត់ជាប្រាក់​ចំណូល​របស់កុមារ

បញ្ញត្តិចំពោះការចាត់ប្រាក់​ចំណូលរបស់​ឪពុកម្តាយ ជាប្រាក់​ចំណូលរបស់កូន មានសរសេរនៅក្នុង ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1160, 416.1161 និងវគ្គទី 416.1165 ។  “ប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរ” គឺរួមបញ្ចូលនូវប្រាក់ពលកម្ម និងប្រាក់ខែ ឬប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន8 ។ អ្វីៗក្រៅពីនេះ ត្រូវចាត់ជា​ “ប្រាក់ចំណូលក្រៅមុខរបរ” ៖ អំណោយ អត្ថប្រយោជន៍ពីភាពគ្មានការងារធ្វើ អត្ថប្រយោជន៍ពិការភាព​របស់​រដ្ឋ និងអត្ថប្រយោជន៍​បេឡាសន្តិសុខសង្គម ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជា​ឧទាហរណ៍នៃប្រាក់ចំណូលក្រៅមុខរបរ ។  អ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលគ្នានូវប្រាក់ចំណូលក្រៅមុខរបររួមគ្នារបស់ឪពុកម្តាយ ។ អ្នកក៏ត្រូវ​ដាក់បញ្ចូលគ្នានូវ​ប្រាក់​ចំណូលពីមុខរបររបស់​ឪពុកម្តាយផងដែរ ។ ចំពោះ​ប្រាក់​ចំណូល​

ពីមុខរបរ អ្នកត្រូវ​រាប់​ចំនួន​ប្រាក់​ចំណូល​ដុល គឺមិនមែនចំនួនដែលនៅសល់នោះទេ ។  ប្រាក់ចំណូលដុល គឺជាចំនួនប្រាក់ចំណូលសរុបដែលអ្នកទទួលបានមុនកាត់កង9

បេឡាសន្តិសុខសង្គម ចាប់ផ្តើមគណនា ដោយការកាត់កងប្រាក់ដែលលៃសម្រាប់កូនមិនពិការនៅក្នុងគ្រួសារ ចេញពីកូនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ឬកុមារពិការ ។  ដំបូងអ្នក​ត្រូវកាត់កងចេញពីប្រាក់ចំណូលមិនបាន​ពីមុខរបរ រួចហើយ គិតអំពីប្រាក់ដែលមិនបាន​ប្រើ ដែលត្រូវកាត់ចេញពី​ប្រាក់​ចំណូលបានពីមុខរបរ (សូមមើលឧទាហរណ៍) ។  “កុមារ” សម្រាប់គោលបំណងនៃការ​កាត់​កង គឺរួមបញ្ចូលកុមារ​ដែលមាន​អាយុក្រោម២១ឆ្នាំ ដែលរស់នៅក្នុង​ផ្ទះតែមួយ  និងកុមារអាយុ២១ឆ្នាំ ដែលជាសិស្សពេញម៉ោង ក្រោមបទដ្ឋានក្នុង ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិ​សហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1861 ។  ការលៃប្រាក់សម្រាប់​កូនមិនពិការ​ម្នាក់ៗ គឺជាភាពខុសគ្នា​រវាង អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធរបស់បុគ្គល (FBR, Federal Benefit Rate) និង ​អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍​សហព័ន្ធរបស់ប្តីប្រពន្ធ ។ (អត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធ គឺជាផ្នែកនៃសែកប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ដែលចេញពី​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ចំណែកប្រាក់ដែលនៅសល់ក្នុងសែកប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ គឺជាប្រាក់10   របស់រដ្ឋ ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់កុមារដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន​បេឡាសន្តិសុខបង្គ្រប់ នឹងកាត់បន្ថយនៃ​ការ​លៃប្រាក់​ចំណែកនេះ ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើកុមារដែលមិនមាន​សិទ្ធិទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ គឺជាសិស្សពេញម៉ោង ប្រាក់ចំណូលដែលរកបាន នឹងត្រូវលើកលែង ទៅតាមកម្រិតដែលត្រូវលើកលែងចំពោះកុមារដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់ ឬយុវវ័យដែលមានអាយុក្រោម ២២ ឆ្នាំ ។​  ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1112(c)(3),416.1160(d), 416.1161(c), 416.1163(b), 416.1165, 416.1861 ។

បន្ទាប់ពីការកាត់កងរួចរាល់ សម្រាប់​កូនមិនពិការនៅក្នុងគ្រួសារ អ្នកត្រូវកាត់ប្រាក់ចំនួន $២0.00 ចំពោះ​ប្រាក់​ចំណូល​ណាមួយ ដែលមិនសំដៅលើ​ប្រាក់​ចំណូល​ក្រៅមុខរបរ (បើមាន ឬបើមាននៅសល់) រួចហើយកាត់​កង​ចេញពី​ប្រាក់​ចំណូលពីការងារ ក្រៅពីការ​កាត់​កងដែល​មិន​បានប្រើ​សម្រាប់​ប្រាក់​ចំណូល​ក្រៅមុខរបរ ។  បន្ទាប់មកគឺជា​ការ​កាត់​កង​ពិសេសចំពោះប្រាក់​ចំណូល​ពីមុខរបរ – ដំបូងត្រូវ​កាត់​ចំនួន $៦៥.00 បន្ទាប់មកគឺកាត់ចំនួន ៥0% នៃសមតុល្យ ។  បន្ទាប់មក​អ្នកត្រូវបូកបន្ថែមចំនួនប្រាក់​ចំណូល​ក្រៅមុខរបរ និងចំនួន​ប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរ​ដែល​នៅសល់ ។  ចេញពីចំនួនសរុបនេះ អ្នកត្រូវ​កាត់​

កងចំពោះអត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់បុគ្គល (បើអ្នកជា​ឪពុក ឬម្តាយទោល) ឬអត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់ប្តី/ប្រពន្ធ (បើឪពុកម្តាយទាំងពីរ ឬឪពុក/ម្តាយ និងឪពុក/ម្តាយចុងរស់នៅក្នុងផ្ទះ​ជាមួយគ្នា) ។  សមតុល្យ​ត្រូវ​ចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូលរបស់កូនដែលជាក្មេងពិការ គឺជាប្រាក់​ចំណូល​ក្រៅមុខរបររបស់កុមារ ។  បើក្នុងគ្រួសារអ្នក​មាន​ក្មេងពិការ​ច្រើន​ជាងមួយនាក់ ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ចាត់ជាប្រាក់ចំណូល ​គឺត្រូវ​បែងចែកក្នុង​ចំណោម​ពួកគេទាំងអស់ ។

ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភពីចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់របស់កុមារ ត្រូវ​បានកំណត់តាមរបៀបដូចគ្នា ទៅនឹង​បុគ្គលទូទៅដែល​ទទួល​បាន​ចំណូល​​សន្តិសុខបង្គ្រប់ ដោយមាន​ការ​លើកលែងចំនួនពីរ ។  ដំបូង គឺយើងរាប់យកតែពីរភាគបីនៃប្រាក់​ឧបត្ថម្ភណាមួយចំពោះ​ក្មេង ។  ក្រម​ 20 នៃ​បទបញ្ញត្តិ​សហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1124(c)(11) ។  ទីពីរ បើ​ក្មេងជា​សិស្ស ហើយមានអាយុក្រោម ២២ ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ បេឡាសន្តិសុខសង្គម មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំនួន $១,៧៨0.00 ដំបូងនៃចំណូលពីការងារ ក្នុងខែនីមួយៗ រហូតដល់ទៅចំនួនជាអតិបរមា $៧,១៨0.00 ប្រចាំឆ្នាំ ។  ក្រម ២0 នៃ​បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1112(c)(3)[x] ។ នេះជាអ្វីដែល​បន្ថែមពីលើការកាត់​កងដែល​អនុវត្តបាន​ជាទូទៅចំពោះ​ប្រាក់​ចំណូល​ពីការងារ ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើបទបញ្ញតិ្តការ​ចាត់​ប្រាក់​ចំណូលជាប្រាក់​ចំណូល​របស់ក្មេង

អ្វីដែល​បានរួមបញ្ចូលក្នុង​អនុស្សារណៈនេះ គឺជា​តារាង​ទទេ (សូមមើល​ខាងក្រោម) ។  អ្នកអាច​ត្រូវ​ថតចម្លង​ទុកឲ្យបាន​ច្រើន​ច្បាប់នៃតារាងនេះ ដើម្បីធ្វើ​ការគណនា ចំនួននៃចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់​របស់កូនអ្នក ។  លើសពីនេះ យើងខ្ញុំ​បានដាក់ភ្ជាប់តារាងចំនួនពីរ ដែលត្រូវ​បានបំពេញដោយប្រើឧទាហរណ៍ “ក” និង “ខ” ។  ការគណនា គឺផ្អែកលើចំនួនអត្ថប្រយោជន៍ឆ្នាំ ២០១៦ ។  តួលេខ និងអក្សរខាងក្រោម គឺឆ្លើយគ្នា​ចំពោះតួលេខ និងអក្សរ នៅក្នុងតារាងការចាត់​ប្រាក់​ចំណូល ថាជាប្រាក់​ចំណូល​របស់កុមារ ។

អត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់​បុគ្គលក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ $៧៣៣.00

អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍​សហព័ន្ធសម្រាប់​បុគ្គល ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ គឺ $៧២១.00

អត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់បុគ្គលក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ គឺ $៧៣៣.00

អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់​ប្តីប្រពន្ធ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦​ គឺ $១,១00.00  

អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់​ប្តីប្រពន្ធ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ គឺ $១,0៨២.00

អត្រា​អត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ គឺ $១,១00.00

ការកាត់​កង​ប្រាក់​ចំណូលសម្រាប់​កុមារមិនពិការក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ $៣៦៧.00

ការកាត់កងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កុមារមិនពិការក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ គឺ $៣៦១.00

ការកាត់កង​ប្រាក់​ចំណូលសម្រាប់​កុមារមិនពិការក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ គឺ $៣៦៧.00

អត្រា​ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ម្រាប់​កុមារពិការ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ $៧៩៦.៤0

អត្រា​ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ សម្រាប់កុមារពិការ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ គឺ $៧៨៤.៤0

អត្រាចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ សម្រាប់​កុមារ​ពិការ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ គឺ $៧៩៦.៤0

អត្រាចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់ សម្រាប់កុមារងងឹតភ្នែក ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ គឺ $៩៤៤.៤0

អត្រាចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ សម្រាប់កុមារងងឹតភ្នែក ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦គឺ $៩៣២.៤0

អត្រាចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ សម្រាប់កុមារងងឹតភ្នែក ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ គឺ $៧៩៦.៤0

ឧទាហរណ៍ ក៖ លោក និងលោកស្រី ប៉ោម មានកូនចំនួនបីនាក់ បូករួមទាំងអាដាំ ដែលជាក្មេងពិការ ។  ប្រាក់ចំណូលដុល ពីការងាររបស់លោកប៉ោម មានចំនួន $២,000.00 ក្នុងមួយខែ ។  លោកស្រី ប៉ោម ជាបុគ្គលិកធ្វើការ​ក្រៅម៉ោង ហើយ​ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​របស់គាត់មានចំនួន $១000.00 ក្នុងមួយខែ ។  ពួកគេក៏ទទួលបានចំណូលចំនួន $៣0 ក្នុងមួយខែ ពីការ​ជួលប្រេងឲ្យគេ ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. ប្រាក់ចំណូលអតិបរមាប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំខែ មានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ដោយសារអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការចំណាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ។ ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.112(c)(3)(B) ។ បទបញ្ញត្តនេះ ផ្តល់ជូននូវភាពបត់បែន និងការសម្រួល ចំពោះពិការភាព នៅពេលយើងធ្វើការកំណត់ចំពោះពេលដែលកុមារ ឬមនុស្សជំទង់គឺជាសិស្ស សម្រាប់គោលបំណងការកាត់កងប្រាក់ចំណូលពីការងារ ។ ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1861 ។ បទបញ្ញត្តិ និងលក្ខន្តិកៈនេះ មានដាក់ឲ្យអាននៅឯបណ្ណាល័យសាធារណៈ ។ ឯកសារទាំងនេះ ក៏មាននៅឯវ៉ិបសៃត៍របស់បេឡាសន្តិសុខសង្គមផងដែរ តាមអាសយដ្ឋាន ៖ www.ssa.gov ។ នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់បេឡាសន្តិសុខសង្គម សូមចុចលើពាក្យ “បទបញ្ញត្តិកម្មវិធីរបស់យើង” (our program rules) ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃវ៉ិបសៃត៍នេះ ។
 • 2. បើទោះបីជាសន្តិសុខសង្គមរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូល និងធនធានរបស់ឪពុក/ម្តាយចុងសម្រាប់គោលបំណងគណនាប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ក៏ដោយ ក៏ភ្នាក់ងារកម្មវិធី Medi-Cal រដ្ឋ (Medicaid) មិនអាចរាប់បញ្ចូលបានដែរ ។ ក្រម 42 សហរដ្ឋអាមេរិក វគ្គទី 1396a(a)(17)(D) ។ សម្រាប់កុមារ កម្មវិធី Medi-Cal គិតតែប្រាក់ចំណូល និងធនធានរបស់ឪពុក/ម្តាយ និងកុមារ ។ បើកូនរបស់អ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ដោយសារប្រាក់ចំណូល និងធនធានរបស់ឪពុក/ម្តាយចុង សូមដាក់ពាក្យសុំជំនួយ Medi-Cal ក្រោមកម្មវិធីកម្រិតភាពក្រីក្រសហព័ន្ធ សម្រាប់មនុស្សជរា និងកុមារ ព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ (A&D FPL, Federal Poverty Level for aged and for children and adults with disabilities) ។ បើកូនរបស់អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធី មនុស្សជរា និងកុមារ ព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យជាជនពិការ សូមដាក់ពាក្យសុំជំនួយកម្មវិធី Medi-Cal ក្រោម ជរា-ងងឹត-ពិការ (ABD, aged-blind-disabled) ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់តម្រូវការការថែទាំសុខភាព ។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំជំនួយ Medi-Cal នៅឯការិយាល័យសុខុមាលភាពខោនធី របស់អ្នក ។ សូមពន្យល់ថា កូនរបស់អ្នកគឺជាអ្នកនៅក្នុងសំណុំរឿង Sneede (ឈ្មោះសំណុំរឿងក្តី) ដើម្បីធានាថាបទបញ្ញត្តដែលត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានប្រើ ។
 • 3. ដើម្បីទទួលបានចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់សម្រាប់កូនរបស់អ្នកឡើងវិញ សូមសរសេរសំបុត្រ ឬសូមមកកាន់ការិយាល័យបេឡាសន្តិសុខសង្គមប្រចាំមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការថយចុះនូវប្រាក់ចំណូល ឬរាយការណ៍អំពីធនធនរបស់អ្នក ថាបច្ចុប្បន្ន បានចុះមកក្នុងដែនកំណត់បេឡាសន្តិសុខសង្គម ។ រួមបញ្ចូលនូវឯកសារដែលបង្ហាញថា ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ឥឡូវមានបរិមាណទាប ឬថាបច្ចុប្បន្ន ធនធានរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់របស់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ។ អ្នកត្រូវសុំជាពិសេសឲ្យផ្តល់ជូននូវសិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់វិញ ។ បើអ្នកស្នើសុំការផ្តល់សិទ្ធិទទួលបានចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ឲ្យដូចដើមវិញ តាមប្រៃសនី យើងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យធ្វើបែបនេះតាមរយៈប្រៃសនីដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។
 • 4. ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល គឺមិនមែនជារបស់តែមួយមុខ ដែលអ្នកត្រូវរាយការណ៍ឡើយ ។ សូមអាន ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធវគ្គទី 416.708 ។ អ្នកត្រូវប្រាប់បេឡាសន្តិសុខសង្គម ឲ្យបានដឹង បើអ្នកប្តូរទីលំនៅ បើកូនពិការ ឬកូនមិនពិការរបស់អ្នកដូរទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេង ប្រសិនបើឪពុក/ម្តាយរៀបការ បើឪពុក ឬម្តាយត្រូវរើចេញពីផ្ទះ ឬបើកូនពិការរបស់អ្នកបានរើទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ។
 • 5. ឪពុកម្តាយខ្លះ បានរាយការណ៍ថា ការិយាល័យបេឡាសន្តិសុខសង្គមប្រចាំមូលដ្ឋានបានប្រាប់ពួកគេថា បេឡាសន្តិសុខសង្គម មិនអាចទទួលយកសំណៅឯកសារច្បាប់ថតចម្លងបានឡើយ ។ នេះមិនមែនជាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវឡើយ ។ នៅក្នុងលិខិតអំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល អ្នកត្រូវស្បថក្រោមការពិន័យពីភាពភូតភរថា សំណៅថតចម្លងដែលអ្នកផ្ញើជូនយើងខ្ញុំ គឺជាសំណៅពិតដែលបានថតចេញពីសំណៅដើមទាំងស្រុង ។
 • 6. មានគ្រួសារខ្លះ បានរាយការណ៍ថា ការិយាល័យបេឡាសន្តិសុខសង្គមប្រចាំមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ បានប្រាប់ថា ពួកគេមិនចំាបាច់ផ្ញើរបាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែឡើយ គឺគេនិយាយថា ការិយាល័យបេឡាសន្តិសុខសង្គមនឹងធ្វើការកែសម្រួលនៅពេលធ្វើការពិនិត្យប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ។ ជួនកាលព័ត៌មាននេះ គឺជាការពិត នៅពេលដែលបេឡាសន្តិសុខសង្គម រៀបចំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ក្នុងករណីដែលយើងរំពឹងឃើញថា ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងមានការឡើងចុះ ។ បើអ្នកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ ជួនកាលអ្នកទទួលបានសែកចំនួនប្រាំដង នៅក្នុងខែខ្លះ បើអ្នកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ នៅពេលនោះ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានពីរខែដែលអ្នកទទួលបានសែកចំនួនបីដង ។ នៅក្នុងពេលធ្វើការពិនិត្យប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកប្រចាំឆ្នាំ បេឡាសន្តិសុខសង្គម អាចរៀបជាកម្មវិធី ចំពោះការរំពឺងអំពីភាពឡើងចុះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក នៃឆ្នាំខាងមុខផងដែរ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើបេឡាសន្តិសុខសង្គម មិនបានផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវអ្វីមួយជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរដែលនិយាយថា អ្នកមិនត្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល អ្នកត្រូវតែផ្ញើឲ្យយើងខ្ញុំ នូវរបាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូល ។ បើអ្នកមិនរាយការណ៍ទេ ហើយមានការផ្តល់ជំនួយឲ្យអ្នកលើសកំណត់ បេឡាសន្តិសុខសង្គម នឹងនៅតែនិយាយថា អ្នកមានកំហុស ពីព្រោះអ្នកមិនបានរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ។
 • 7. ក្រម 42 សហរដ្ឋអាមេរិក វគ្គទី 1309 ក្រមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (C.C.R., California Code of Regulations), Title 22 វគ្គទី 50555.1 ។ ចំពោះករណីគ្រួសារ លោក អ្នកស្រីប៉ោម ជាឧទាហរណ៍ ក នៅក្នុងទំព័រទី ៥ កូនពីរនាក់ផ្សេងទៀតរបស់គាត់ អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានជំនួយ Medi-Cal ដោយអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលមានចំនួនស្មើសូន្យ ។ ឪពុកម្តាយ អាចមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានជំនួយនេះឡើយ ដោយសារពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ សុទ្ធតែមានការធ្វើ ។ នៅក្នុងករណីគ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយទោល (មានតែឪពុក ឬម្តាយ) ឬករណីដែលម្តាយ ឬឪពុកមិនមានការងារធ្វើ ឬធ្វើការបានទទួលកម្រៃតិចតួច ឬជាជនពិការ បូករួមទាំងពិការភាពក្នុងរយៈពេលខ្លី ពេលនោះឪពុក/ម្តាយ ក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពី Medi-Cal ដែរ ។ បើឪពុក ឬម្តាយ កំពុងតែទទួលបានជំនួយសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះ ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំកូនជាជនពិការ ប្រាក់ចំណូលពីជំនួយនេះ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលឡើយ នៅពេលយើងខ្ញុំធ្វើការកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីបេឡាសន្តិសុខសង្គម ហើយវាក៏មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលដែរ នៅពេលកំណត់អំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ Medi-Cal នៃសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងគ្រួសារនេះ ដោយសារតែសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកជម្ងឺនៅតាមផ្ទះនៃសិទ្ធិជាជម្រើសអាទិភាពរបស់សហគមន៍ ។
 • 8. បើអ្នកជាមនុស្សមានមុខរបរដោយខ្លួនឯង បេឡាសន្តិសុខសង្គម ចង់ដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកដែលបានកែសម្រួលរួចហើយ ។ ក្រម 20 នៃបញ្ញត្តិសហគមន៍ វគ្គទី 416.1110(b) ។ សូមយកមកកាន់បេឡាសន្តិសុខសង្គមនូវឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន ជាមួយនឹងព័ត៌មានស្តីអំពីឯកសារប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ ។ បេឡាសន្តិសុខសង្គម នឹងពិនិត្យមើលការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន ជាមួយនឹងឯកសារប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំនេះ ។ បេឡាសន្តិសុខសង្គម នឹងពិនិត្យមើលឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីយកមកធ្វើជាចំណុចវាស់វែង សម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណពីការកែសម្រួលប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំនេះ ។ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន $៤0,000 តែប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកដែលបានកែសម្រួល (អ្វីដែលអ្នកបានបង់ពន្ធក្រោយពេលកាត់កង ចំណាយលើការប្រកបមុខរបរដែលជាសេវាកម្មប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង) មានចំនួន $១៨,000 ឬ ៤៥% នៃប្រាក់ចំណូលដុលដែលអ្នកបានទទួល បេឡាសន្តិសុខសង្គម នឹងប៉ាន់ប្រមាណថា ប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នកដែលបានកែសម្រួលក្នុងឆ្នាំនេះគឺ ៤៥% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបដែលអ្នកត្រូវទទួលបានក្នុងឆ្នាំនេះ ។ ដោយសារ ប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានកំណត់ជាលក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំ ដែលក្រោយមកត្រូវបានបែងចែកដោយចំណែកស្មើៗគ្នាចំនួន១២ខែ ដោយអនុលោមទៅតាម ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1111(b) អ្នកនឹងត្រូវប្រើសត្យានុម័តិនៃការប៉ាន់ប្រមាណ ដើម្បីការកែសម្រួល នៅពេលអ្នកធ្វើការរៀបចំប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ។ បេឡាសន្តិសុខសង្គម មិនបានរាប់បញ្ចូលទ្រព្យធនដែលចំាបាច់សម្រាប់ការជ្រោមជ្រែងខ្លួនឯង បូករួមទាំងការជ្រោមជ្រែងខ្លួនឯងក្នុងនាមជានិយោជិកផងដែរ ។ ក្រម 42 សហរដ្ឋអាមេរិ វគ្គទី 1382b(a)(3) ។ ត្រង់នេះ គឺរួមបញ្ចូលនូវបញ្ជីសារពើភណ្ឌ កុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍កសិដ្ឋាន និងបសុសត្វ ដីកសិដ្ឋាន គណនីធនាគារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់មុខរបរ អគារ កាណូតនេសាទ ក៏ដូចជារថយន្ត ដែលអ្នកត្រូវការប្រើដើម្បីធ្វើការ ឬជាយានយន្តដែលចំាបាច់សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ និងត្រឡប់មកវិញ ។
 • 9. មាននិយោជកខ្លះ បានរៀបជាផែនការដែលអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីពិសេស ដើម្បីទុកសម្រាប់បង់ថ្លៃថែទាំកូន ឬថ្លៃថែទាំសុខភាព ដោយអនុលោមទៅតាមវគ្គទី 125 នៃក្រមប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង (Internal Revenue Code) ។ ទាំងនេះ ជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា “ផែនការសម្រាប់បង់ប្រាក់” (“cafeteria plans”) ។ ប្រាក់ដែលត្រូវបានទុកដាក់ក្នុងគណនីទាំងនេះ ហើយដែលត្រូវប្រើសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបាន មិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា “ប្រាក់ចំណូល” ឡើយ ដោយសារថា អ្នកមិនបានបង់ថ្លៃពន្ធបេឡាសន្តិសុខសង្គមចំពោះប្រាក់ចំណូលនេះឡើយ ។ ក្រម 20 នៃបទបញ្ញត្តសហព័ន្ធ វគ្គទី 416.1861 ។ ប្រាក់ចំណូលដុលពីការងាររបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងចំណូលបេឡាសន្តិសុខបង្គ្រប់ គឺជាប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នក ដកប្រាក់ដែលអ្នកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសម្រាប់បង់ប្រាក់ឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវដាក់ទៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ពន្ធលើជម្រក ត្រូវរាប់ជាប្រាក់ចំណូល ។ ថវិកានៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ ឬគណនីសោធននិវត្តន៍របស់ឪពុកម្តាយ គឺជាធនធានដែលត្រូវបានលើកលែង ដែលមិនបានចាត់ជាប្រាក់ចំណូលចំពោះកុមារឡើយ ។ ក្រម 20 នៃបញ្ញត្តិសហគមន៍ វគ្គទី 416.1202(b) ។
 • 10. ដោយសារតែគណនេយ្យប្រតិសកម្មប្រចាំខែ (សូមអានទំព័រទី 1-២) ការគណនាប្រាក់ចំណូល ដែលអ្នកបានទទួលក្នុងខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូ ត្រូវតែប្រើអត្រាអត្ថប្រយោជន៍សហព័ន្ធ សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ ។ នេះក៏ដោយសារតែសែកប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខសង្គម ដែលអ្នកបានទទួលក្នុងខែមករា និងខែកុម្ភៈ គឺត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកបានទទួល ហើយត្រូវចាត់ចូលជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កុមារក្នុងខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុន ។