Cov Kev Cai Tswj Fab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom hais txog Qhov Uas Pom Zoo Fab Nyiaj Tau Los ntawm Cov Niam Cov Txiv muab rau tus Menyuam Xiam Oob Qhab txawm hais tias Tus Menyuam muaj lossis tsis muaj Kev Tsim Nyog Raug Xaiv rau Tej Nyiaj Tau Los Raws Li K

Publications
#5017.09

Cov Kev Cai Tswj Fab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom hais txog Qhov Uas Pom Zoo Fab Nyiaj Tau Los ntawm Cov Niam Cov Txiv muab rau tus Menyuam Xiam Oob Qhab txawm hais tias Tus Menyuam muaj lossis tsis muaj Kev Tsim Nyog Raug Xaiv rau Tej Nyiaj Tau Los Raws Li K

 

 

Click links below for a downloadable version.