مقررات سوشال سکوریتی درباره احتساب درآمد والدین برای یک فرزند دچار معلولیت به منظور تعیین صلاحیت آن فرزند برای SSI و مبلغ آن

Publications
#5017.16

مقررات سوشال سکوریتی درباره احتساب درآمد والدین برای یک فرزند دچار معلولیت به منظور تعیین صلاحیت آن فرزند برای SSI و مبلغ آن

این میخانه به شما در مورد قوانین "تصور" می گوید. این بدان معناست که بخشی از درآمد و منابع والدین در تصمیم گیری برای واجد شرایط بودن SSI و میزان مزایا در مقابل فرزندشان حساب می شود. این میخانه به شما کمک می کند تا بفهمید چگونه SSI درآمد شما را محاسبه می کند. مثال هایی می آورد. به شما می گوید که چگونه درآمد خود را گزارش کنید.

عموماً، درآمد و منابع یک والد برای یک فرزند دریافت کننده «درآمد تأمینی مکمل»
(SSI, Supplemental Security Income) «احتساب» می‌گردد. این بدان معنا است که درآمد و منابع والد در تعیین اینکه آیا فرزند معلول وی واجد صلاحیت SSI است یا خیر مد نظر قرار می‌گیرد. در این نشریه، قوانین احتساب، به ویژه نحوه تعیین آن مبلغ از درآمد والد که برای فرزند معلول احتساب می‌شود و نیز نحوه تعیین صلاحیت فرزند معلول برای SSI، شرح داده می‌شود.

قبل از پرداختن به رویه‌های عملی برای محاسبه آن مبلغ از درآمد والد که در تعیین صلاحیت فرزند برایSSI احتساب می‌شود و نیز تعیین مبلغ SSI که فرزند می‌تواند دریافت کند، لازم است سیستم «حسابداری ماهیانه پس‌نگر»» (“Retrospective Monthly Accounting”) سوشال سکوریتی» (Social Security) و نیز وظایف‌تان در خصوص گزارش تغییرات را درک کنید. سوشال سکوریتی فقط درآمد و منابع والدی را احتساب می‌کند که فرزند متقاضی SSI نزد او زندگی می‌کند. سوشال سکوریتی درآمد و منابع والدی که فرزند متقاضی SSI نزد او زندگی نمی‌کند را احتساب نمی‌کند. درآمد ناپدری/نامادری که فرزند متقاضی SSI نزد او زندگی می‌کند احتساب می‌شود.1

حسابداری ماهیانه پس‌نگر

سوشال سکوریتی از حسابداری ماهیانه پس‌نگر در طول دوره صلاحیت برای SSI استفاده می‌کند. 20 مجموعه مقررات فدرال (C.F.R., Code of Federal Regulations)، قسمت 416.420 . این بدان معنا است که درآمد دریافت شده طی یک ماه مبلغ SSI دو ماه بعد را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، درآمد دریافت شده در ماه ژانویه بر مبلغ چک SSI ماه مارس تأثیر می‌گذارد. به هر حال، اگر درآمد در یک ماه بیشتر از حدی باشد که فرزند شما واجد صلاحیت SSI شناخته شود، SSI برای آن ماه به حالت تعلیق در می‌آید. بنابراین، اگر درآمد ماه ژانویه شما آن قدر زیاد باشد که فرزندتان واجد صلاحیت SSI شناخته نشود، SSI در ماه ژانویه به حالت تعلیق در می‌آید. اگر درآمد شما آن قدر کم باشد که فرزندتان در هریک از ۱۱ ماه بعدی واجد صلاحیت SSI شناخته شود، وی به صورت خودکار و بدون نیاز به تسلیم یک درخواست جدید همچنان واجد صلاحیت SSI

شناخته خواهد شد.2 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت416.1323(b) . اگر به مدت ۱۲ ماه متوالی درآمد شما به میزان لازم برای صلاحیت فرزندتان جهت دریافت SSI کاهش نیابد، تعلیق SSI به قطع کامل SSI تبدیل خواهد شد. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت416.1335 . مادامی که SSI فرزندتان به طور کامل قطع شود، برای آنکه مجدداً فرزندتان SSI را دریافت کند، باید یک درخواست جدید را تسلیم نمایید.

وظایف والدین در خصوص گزارش تغییرات درآمد

برای آنکه سیستم «حسابداری ماهیانه پس‌نگر» کارآمد باقی بماند، سوشال سکوریتی قانونی دارد مبنی بر اینکه شما باید تا دهم ماه بعد از ماهی که طی آن تغییری در درآمدتان روی می‌دهد، سوشال سکوریتی را از این تغییر مطلع سازید. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.708(c)، 416.7143. به عنوان مثال، اگر درآمد ماه ژانویه شما بیشتر یا کمتر از درآمد ماه دسامبر باشد، باید چنین تغییری را به گونه‌ای گزارش کنید که سوشال سکوریتی تا دهم فوریه - یا در صورت امکان تا پنجم فوریه - از آن مطلع گردد. اگر درآمد شما در ماه ژانویه برابر با درآمد شما در ماه دسامبر باشد، لازم نیست چیزی را گزارش کنید. وقتی سوشال سکوریتی گزارش تغییر درآمد مربوط به ماه ژانویه شما را دریافت می‌کند، موظف است اطلاعات تغییر یافته را در فایل کامپیوتری مربوطه ثبت کند تا مبلغ چک SSI ماه مارس شما متناسب با این تغییر درآمد ماه ژانویه کم یا زیاد شود.

ما یک نمونه فرم گزارش تغییر درآمد را به پیوست این نشریه خدمت شما تقدیم می‌کنیم. هدف از ارائه این نمونه فرم کمک به شما در جهت انجام وظایف‌تان در خصوص گزارش تغییرات است. توصیه می‌کنیم که نمونه فرم گزارش تغییرات را به صورت جزئی و با درج نشانی دفتر سوشال سکوریتی محل خود و کلیه اطلاعات بعد از «موضوع» تکمیل کنید. بعد از این فرم نیمه تکمیل شده تعداد زیادی فتوکپی بگیرید.

هر ماه که تغییری در درآمد شما روی می‌دهد، تاریخ امضای فرم و نام ماهی که گزارش به آن مربوط است را بنویسید و اطلاعات مربوط به درآمد را در قسمت تحتانی فرم درج کنید. سپس فرم را امضاء کنید. فقط یکی از والدین باید فرم گزارش تغییر درآمد را امضاء کند. یا از فرم تکمیل شده فتوکپی بگیرید یا یک فرم دیگر را به عنوان رونوشت فرم اصلی خود تکمیل کنید و آن را به عنوان سوابق نزد خود نگه دارید. فتوکپی کلیه فیش‌های حقوقی یا سوابق پرداخت مربوطه را به آن فرم گزارشی ضمیمه کنید که برای دفتر سوشال سکوریتی می‌فرستید. اصل فیش‌های حقوقی یا سوابق پرداخت مربوطه را به فتوکپی یا رونوشت فرمی ضمیمه کنید که برای سوابق خود نگه می‌د‌ارید. اصل فیش‌های حقوقی یا سوابق پرداخت را برای سوشال سکوریتی نفرستید، فقط فتوکپی‌ها را بفرستید.4 سوشال سکوریتی اغلب مدارکی که از طریق پست ارسال می‌شود را گم می‌کند. اصل فیش‌های حقوقی و سوابق پرداخت را ضمیمه فتوکپی یا رونوشت فرم گزارش خود کنید و آنها را در محلی امن نگه دارید چون ممکن است اداره سوشال سکوریتی هنگام بررسی سالیانه از شما بخواهد اصل فیش‌های حقوقی و سوابق پرداخت را ارائه دهید. روی فتوکپی یا رونوشت فرم گزارش تغییراتی که نزد خود نگه می‌دارید، تاریخی که نامه را به صندوق پست می‌اندازید را یادداشت کنید.5 یک کپی از کلیه نامه‌ها و مدارکی که برای دفتر سوشال سکوریتی می‌فرستید را نزد خود نگه دارید.

به علاوه، هر بار که با دفتر محلی یا اداره سوشال سکوریتی صحبت می‌کنید، جزئیات آن را ثبت کنید، از جمله تاریخ گفتگو، شخصی که با او صحبت کرده‌اید و آنچه گفته شده است. توصیه می‌کنیم کلیه مکاتبات و مدارکی که از طرف دفتر محلی یا اداره سوشال سکوریتی برای شما ارسال می‌گردد و نیز کپی کلیه نامه‌ها و مدارکی که برای سوشال سکوریتی می‌فرستید را پانچ کنید. سپس همه این مدارک را در یک کلاسور قرار دهید.

منابع و درآمدهایی که برای فرزندان احتساب نمی‌شوند

سوشال سکوریتی موارد زیر را به عنوان یک منبع برای اهداف تعیین صلاحیت یک فرزند برایSSI  احتساب نمی‌کند:

 • بودجه‌های مربوط به مستمری یا بازنشستگی والدین (مثل حساب‌های بازنشستگی شخصی، KEOGH یا مقرری‌های سالیانه معوقه مالیاتی)، حتی اگر این بودجه‌ها قابل تبدیل به وجه نقد باشند. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1202(b).
 • منابع مورد استفاده برای پشتیبانی از خود مثل ملزومات و حساب بانکی جاری یک کسب و کار کوچک، و نیز ابزارها و تجهیزات مورد استفاده برای چنین کسب و کاری، یا خودروی دومی که در حین کار یا برای رفت و آمد به محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. 42 قانون ایالات متحده (U.S.C., United States Code)، قسمت 1382b(a)(3).

سوشال سکوریتی موارد زیر را به عنوان یک درآمد برای اهداف تعیین صلاحیت یک فرزند برای SSI احتساب نمی‌کند:

 • درآمد دریافت شده توسط یک والد به منظور تأمین خدمات حمایت درون‌خانگی
 •  (IHHS, In-Home Supportive Services)  برای یک فرزند معلول. درآمد IHSS جزء درآمدهای معاف ازSSI است. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1161(a)(16).
 • از طریق «گزینه انتخاب نخست جامعه» (CFCO, Community First Choice Option)، IHSS که توسط یک والد برای فرزند تأمین می‌گردد تحت پوشش Medi-Cal قرار دارد و درآمد دریافت شده توسط آن والد یک درآمد معاف Medi-Cal است. به علاوه، درآمدها و منابعی که برای تعیین صلاحیت مالی یک فرزند معلول برای SSI و مبلغ چک SSI وی احتساب می‌شوند را نمی‌توان دوباره برای تعیین صلاحیت Medi-Cal سایر اعضای خانواده احتساب نمود.6

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IHSS، به بسته «رسیدگی منصفانه و ارزیابی از خود»
IHSS Fair Hearing and Self-Assessment)) ما رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/501301.htm

انجام محاسبات مربوط به احتساب

مقررات احتساب منابع و درآمد والدین برای فرزند در20 «مجموعه مقررات فدرال»، قسمت‌های 416.1160، 416.1161 و 416.1165 یافت می‌شود. «درآمد کسب شده» شامل حقوق و دستمزد حاصل از شغل آزاد است.7 سایر موارد جزء «درآمد کسب نشده» محسوب می‌شود. هدایا، مزایای بیکاری، مزایای ایالتی ویژه معلولین، و مزایای سوشال سکوریتی همه و همه نمونه‌هایی از درآمد کسب نشده هستند. شما باید درآمد کسب نشده والدین را جمع کنید. همچنین، باید درآمد کسب شده والدین را جمع کنید. برای درآمد کسب شده، باید درآمد ناخالص را منظور کنید، نه دریافتی خالص. منظور از درآمد ناخالص مبلغی است که قبل از انجام هر گونه کسوراتی کسب می‌گردد.8

اداره سوشال سکوریتی کار خود را با کسر یک سهم برای هر فرزند غیر معلول عضو خانواده، جدای از فرزند متقاضیSSI  یا فرزندان دچار معلولیت، آغاز می‌کند. باید نخست سهم مربوطه را از هر درآمد کسب نشده کسر کنید و سپس، آن مبلغی از سهم مربوطه که توسط درآمد کسب نشده پوشش داده نشده است را از درآمد کسب شده کسر کنید (به مثال‌ها رجوع کنید). واژه «فرزند» برای اهداف مربوط به کسورات به فرزندان زیر ۲۱ سالی اشاره می‌کند که در یک خانواده زندگی می‌کنند و نیز فرزندان ۲۱ ساله‌ای که بر اساس معیارهای 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1861، دانش‌آموز/دانشجوی تمام‌وقت محسوب می‌گردند. سهم مربوط به هر فرزند غیر معلول عبارت است از اختلاف بین «نرخ مزایای فدرال» (FBR, Federal Benefit Rate) ویژه خانواده‌های تک‌والد و «نرخ مزایای فدرال» ویژه خانواده‌های دو والد. («نرخ مزایای فدرال» عبارت است از آن بخش از چک SSI که از طرف دولت فدرال تأمین می‌شود؛ بقیه مبلغ چک SSI وجوه ایالتی می‌باشد.)9 درآمد شخصی فرزند فاقد صلاحیت این سهم را کاهش خواهد داد. به هر حال، اگر فرزند فاقد صلاحیت یک دانش‌آموز/دانشجوی تمام‌وقت باشد، عواید تا همان حدی معاف تلقی خواهند شد که برای یک فرزند متقاضی SSI یا یک جوان زیر ۲۲ سال معاف محسوب می‌گردد. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت‌های 416.1112(c)(3)، 416.1160(d)، 416.1161(c)، 416.1163(b)، 416.1165، 416.1861.

بعد از کسورات ویژه فرزندان غیر معلول خانواده، باید نخست 20 دلار را به عنوان چشم‌پوشی از هر گونه درآمد از درآمد کسب نشده کسر کنید (اگر چیزی باشد یا باقی مانده باشد) و سپس آن بخش از کسورات که توسط درآمد کسب نشده پوشش داده نشده را از درآمد کسب شده کسر کنید. بعد نوبت به کسورات ویژه برای درآمد کسب شده می‌رسد - نخست ۶۵ دلار و بعد %۵۰ از مبلغ باقیمانده. سپس مبالغ باقیمانده درآمد کسب نشده و درآمد کسب شده را با هم جمع کنید. از حاصل جمع این دو، FBR ویژه خانواده‌های تک‌والد را کسر کنید (اگر فرزند نزد یکی از والدین زندگی می‌کند) یا FBR ویژه خانواده‌های دو ‌والد را کسر کنید (اگر فرزند نزد هر دو والدین خود زندگی می‌کند). این مبلغ باقیمانده به عنوان درآمد کسب نشده فرزند معلول احتساب خواهد شد. اگر بیش از یک فرزند معلول در خانواده وجود داشته باشد، مبلغ احتساب شده بین آنها تقسیم می‌گردد.

محاسبه کمک هزینه SSI فرزند معلول به همان روشی انجام می‌گیرد که کمک هزینه سایر دریافت کنندگانSSI محاسبه می‌شود؛ اما دو تفاوت وجود دارد. نخست، فقط دو سوم هر نفقه فرزند احتساب می‌شود. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1124(c)(11). دوم، اگر فرزند در سال ۲۰۱۶ یک دانش‌آموز/دانشجوی زیر ۲۲ سال باشد، اداره سوشال سکوریتی اولین ۱۷۸۰ دلار درآمد کسب شده در هر ماه تا سقف ۷۱۸۰ دلار در سال را محاسبه نمی‌کند. 20 مجموعه مقررات فدرال قسمت 416.1112(c)(3).10 این اضافه بر کسوراتی است که عموماً برای درآمد کسب شده اعمال می‌گردد.

نمونه‌هایی از اعمال مقررات احتساب

در این بخش، یک کاربرگ خالی تعبیه شده است (به قسمت ذیل رجوع کنید). پیشنهاد می‌کنیم از این کاربرگ چندین فتوکپی تهیه و از آنها برای محاسبه مبلغ SSI فرزندتان استفاده کنید. به علاوه، ما دو کاربرگ دیگر ضمیمه کرده‌ایم که طبق مثال‌های «الف» و «ب» تکمیل شده است. محاسبات بر پایه مبالغ مزایای سال ۲۰۱۶ است. ارقام و حروف زیر متناظر با ارقام و حروف مورد استفاده در کاربرگ احتساب هستند.

 

نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های تک‌والد در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۷۳۳ دلار است. نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های تک‌والد در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۷۲۱ دلار بود. نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های تک‌والد در سال  ۲۰۱۵ مبلغ ۷۳۳ دلار است.
نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های دو والد در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۱۱۰۰ دلار است. نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های دو والد در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱۰۸۲ دلار بود.

نرخ مزایای فدرال ویژه خانواده‌های دو والد در سال  ۲۰۱۵ مبلغ ۱۱۰۰ دلار است.

کسورات درآمد برای فرزند غیر معلول (Income Deduction for Nondisabled Child) در ژانویه ۲۰۱۶ مبلغ ۳۶۷ دلار است. کسورات درآمد برای فرزند غیر معلول در ژانویه ۲۰۱۴ مبلغ ۳۶۱ دلار بود. کسورات درآمد برای فرزند غیر معلول در ژانویه  ۲۰۱۵ مبلغ ۳۶۷ دلار است.
نرخ SSI برای فرزند معلول (SSI Rate for Disabled Child) در ژانویه ۲۰۱۶ مبلغ ۷۹۶.۴۰ دلار است. نرخ SSI برای فرزند معلول در ژانویه ۲۰۱۴ مبلغ ۷۸۴.۴۰ دلار بود. نرخ SSI برای فرزند معلول در ژانویه ۲۰۱۵ مبلغ ۷۹۶.۴۰ دلار است.
نرخ SSI برای فرزند نابینا در ژانویه ۲۰۱۶ مبلغ ۹۴۴.۴۰ دلار است. نرخ SSI برای فرزند نابینا در ژانویه ۲۰۱۴ مبلغ ۹۳۲.۴۰ دلار بود. نرخ SSI برای فرزند معلول در ژانویه ۲۰۱۵ مبلغ ۹۴۴.۴۰ دلار بود.

مثال الف: آقا و خانم اپل صاحب سه فرزند هستند. یکی از آنها آدام نام دارد که دچار معلولیت است. درآمد کسب شده ناخالص آقای اپل ۲۰۰۰ دلار در ماه است. خانم اپل پاره‌وقت کار می‌کند و درآمد ناخالص ماهیانه وی ۱۰۰۰ دلار است. همچنین، آنها ماهیانه مبلغ ۳۰ دلار را به عنوان اجاره منابع نفتی دریافت می‌کنند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. گرچه سوشال سکوریتی درآمد و منابع یک ناپدری/نامادری را برای اهداف SSI Medi-Cal ایالتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. 42 قانون ایالات متحده قسمت 1396a(a)(17)(D). برای یک فرزند، برنامه Medi-Cal فقط درآمد و منابع والد و فرزند را احتساب می‌کند. اگر فرزند شما به دلیل درآمد و منابع یک ناپدری/نامادری واجد صلاحیت SSI شناخته نشود، بر اساس برنامه «خط فقر فدرال» ویژه سالمندان و کودکان و بزرگسالان دچار معلولیت (A&D FPL, Federal Poverty Level program for aged and for children with disabilities)، برای Medi-Cal درخواست دهید. اگر فرزند شما بر اساس برنامه A&D FPL واجد صلاحیت شناخته نشود، بر اساس برنامه نیازمندان مراقبت‌های پزشکی سالمندان-نابینایان-معلولین(ADB, aged-blind-disabled) برای Medi-Cal درخواست دهید. درخواست برای Medi-Cal باید از طریق اداره رفاه کانتی انجام گیرد. توضیح دهید که فرزندتان یک مورد «اسنید» (Sneede) (نام یک پرونده قضایی) است تا اطمینان حاصل شود که قوانین مناسب اعمال می‌گردد.
 • 2. برای آنکه فرزندتان مجددا SSI را دریافت کند، باید از طریق مراجعه حضوری به دفتر سوشال سکوریتی محل خود یا مکاتبه با آن، کاهش درآمد یا منابع خود، به میزانی که فرزندتان را برای دریافت SSI واجد صلاحیت می‌سازد، را گزارش کنید. حتماً اسناد و مدارکی که دال بر کاهش درآمد یا منابع شما به میزانی است که فرزندتان را برای دریافت SSI واجد صلاحیت می‌سازد را حضوراً ارائه دهید یا آنها را ضمیمه نامه خود نمایید. اساساً باید درخواست کنید که SSI دریافتی توسط فرزندتان ابقاء گردد. اگر می‌خواهید از طریق پست برای ابقای SSI درخواست دهید، توصیه می‌کنیم این کار را از طریق پست سفارشی انجام دهید.
 • 3. تغییر درآمد تنها موردی نیست که باید گزارش کنید. به 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.708 رجوع کنید. همچنین، در صورت نقل مکان خود شما، در صورت نقل مکان فرزند معلول یا فرزندان غیر معلول شما به جایی دیگر برای سکونت، در صورت ازدواج یکی از والدین، در صورت خروج یکی از والدین از خانواده، یا در صورت انتقال فرزند معلول به یک مرکز مراقبت‌های پزشکی، هم باید مراتب را گزارش کنید.
 • 4. برخی از والدین گزارش داده‌اند که دفاتر محلی سوشال سکوریتی به آنها گفته‌اند که نمی‌توانند کپی مدارک را بپذیرند. این ادعا صحیح نیست. در نامه تغییر درآمد، شما با علم به مجازات شهادت دروغ، اظهار می‌کنید که فتوکپی‌های ضمیمه شده عیناً رونوشت دقیق و واقعی مدارک اصلی هستند.
 • 5. برخی از خانواده‌ها گزارش می‌کنند که دفتر سوشال سکوریتی محلی آنها به ایشان گفته لازم نیست گزارش‌های تغییر درآمد ماهیانه را بفرستند و اینکه اداره سوشال سکوریتی تعدیل‌ها را هنگام بررسی سالیانه انجام خواهد داد. گاهی این ادعا صحیح است، به ویژه زمانی که اداره سوشال سکوریتی هماهنگی‌های لازم را جهت تغییر مزایای شما متناسب با نوسانات پیش‌بینی شده در درآمد شما انجام می‌دهد. اگر حقوق شما به صورت هفتگی پرداخت گردد، در برخی از ماه‌ها به جای چهار چک حقوق و دستمزد پنج چک را دریافت خواهید کرد؛ اگر حقوق شما هر دو هفته یک بار پرداخت گردد، در برخی ماه‌ها به جای دو چک حقوق و دستمزد، سه چک را دریافت خواهید کرد. هنگام بررسی سالیانه، اداره سوشال سکوریتی ممکن است بر اساس نوسانات پیش‌بینی شده برای درآمد سال بعد شما، برنامه‌ریزی کند. به هر حال، شما باید گزارش‌های تغییر درآمد را مرتباً بفرستید، مگر آنکه اداره سوشال سکوریتی کتباً از شما بخواهد که تغییرات درآمد را گزارش نکنید. اگر تغییر درآمد را گزارش نکنید، و در نتیجه مبلغی بیش‌تر آنچه واجد صلاحیت دریافت آن هستید به شما پرداخت گردد، اداره سوشال سکوریتی شما را مقصر خواهد دانست چون تغییر درآمد را به موقع گزارش نکرده‌اید.
 • 6. 42 قانون ایالات متحده قسمت 1309، مجموعه مقررات کالیفرنیا (C.C.R, California Code of Regulations)، فصل 22، قسمت 50555.1. در مورد اعضای خانواده «اپل» در مثال الف مندرج در صفحه ۵، دو فرزند دیگر بر اساس درآمد صفر واجد صلاحیت Medi-Cal شناخته می‌شوند. اگر هر دو والدین کار کنند، ممکن است این دو فرزند واجد صلاحیت شناخته نشوند. در صورتی که فقط یکی از والدین نزد فرزندان زندگی کند، یا اینکه هر دوی آنها نزد فرزندان زندگی کنند اما یکی از آنها بیکار و یا دارای شغلی پاره‌وقت و درآمد کم باشد، یا اینکه دچار یک معلولیت، حتی معلولیت موقت، باشد، ممکن است والدین نیز تحت پوشش Medi-Cal قرار بگیرند. اگر والدی IHSS را به منظور مراقبت از یک فرزند دچار معلولیت دریافت کند، آن درآمد هنگام تعیین صلاحیت مالی آن فرزند برای SSI احتساب نمی‌گردد، و نیز به دلیل «گزینه انتخاب نخست جامعه»، در زمان تعیین صلاحیت هیچ یک از اعضای خانواده برای Medi-Cal هم منظور نمی‌گردد.
 • 7. اگر شغل آزاد داشته باشید، اداره سوشال سکوریتی مایل است درآمد ناخالص تعدیل شده شما را بداند. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1110(b). اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود را همراه با اطلاعات مربوط به دریافتی‌های ناخالص سال جاری خود به اداره سوشال سکوریتی بیاورید. اداره سوشال سکوریتی اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شما را همراه با اطلاعات مربوط به دریافتی‌های ناخالص سال جاری شما بررسی خواهد کرد. اداره سوشال سکوریتی اظهارنامه مالیاتی سال قبل شما را به عنوان معیاری برای تخمین درآمد ناخالص تعدیل شده سال جاری شما در نظر خواهد گرفت. اگر دریافتی‌های ناخالص سال گذشته شما ۴۰۰۰۰ دلار بوده باشد، اما درآمد ناخالص تعدیل شده شما (یعنی درآمدی که مالیات آن را بعد از کسورات کسب و کار مجاز اداره عواید داخلی پرداخت کرده‌اید) ۱۸۰۰۰ دلار یا %۴۵ از دریافتی‌های ناخالص شما باشد، اداره سوشال سکوریتی تخمین خواهد زد که درآمد ناخالص سال جاری شما معادل %۴۵ از دریافتی‌های ناخالص سال جاری خواهد بود. چون درآمد حاصل از شغل آزاد به صورت سالیانه محاسبه می‌گردد، که بعد طبق 20 مجموعه قوانین فدرال، قسمت 416.1111(b)، به صورت مساوی به ۱۲ ماه تقسیم می‌شود، شما هنگام تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد خود از تخمین‌هایی که منوط به تعدیل هستند استفاده خواهید کرد. اداره سوشال سکوریتی منابع ضروری برای حمایت از خود به عنوان یک فرد شاغل را به عنوان منابع احتساب نخواهد کرد. 42 قانون ایالات متحده قسمت 1382b(a)(3) این منابع می‌تواند شامل ملزومات، رایانه‌ها، تجهیزات کشاورزی و دام‌ها، زمین‌های کشاورزی، حساب‌های مجزای مربوط به کسب و کار، ساختمان‌ها، قایق‌های ماهیگیری، و نیز خودروهایی باشد که در محل کار از آنها استفاده می‌کنید یا برای رفت و آمد به محل کار ضروری هستند.
 • 8. برخی از کارفرمایان طرح‌هایی را دارند که این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که بر اساس قسمت ۱۲۵ از «قانون عواید داخلی» (Internal Revenue Code) مبالغی را به حسابی ویژه به منظور پرداخت هزینه‌های مراقبت از فرزند یا مراقبت‌های پزشکی واریز کنید. این گونه طرح‌ها اغلب «طرح‌های کافه‌تریا» (“cafeteria plans”) نامیده می‌شوند. پولی که به این حساب‌ها واریز می‌شود و برای مزایای واجد شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد جزء «درآمد» محسوب نمی‌گردد، چون برای این گونه وجوه مالیات سوشال سکوریتی نمی‌پردازید. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 404.1054. درآمد کسب شده ناخالص شما به منظور تعیین صلاحیت دریافت SSI عبارت است از درآمد ناخالص شما منهای وجهی که برای یک طرح کافه‌تریا واریز می‌کنید. اما، وجوهی که به یک حساب بازنشستگی معاف از مالیات واریز می‌گردد به عنوان درآمد احتساب می‌شوند. وجوه موجود در حساب بازنشستگی یا مستمری یک والد جز منابع معاف است که برای تعیین صلاحیت فرزند احتساب نمی‌گردد. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1202(b).
 • 9. به دلیل حسابداری ماهیانه پس‌نگر (به صفحات ۱ تا ۲ رجوع کنید)، در محاسبات مربوط به درآمد دریافتی در ماه نوامبر و دسامبر، باید از «نرخ مزایای فدرال» مربوط به سال بعد استفاده شود؛ به این دلیل که چک SSI دریافتی در ماه ژانویه و فوریه باید درآمد دریافتی و احتساب شده مربوط به نوامبر و دسامبر سال قبل را منعکس کند.
 • 10. سقف‌های سالیانه و ماهیانه هر سال به میزان مقرری هزینه زندگی سالانه افزایش می‌یابند. 20 مجموعه مقررات فدرال قسمت 416.112(c)(3)(B). در مقررات مربوطه، انعطاف‌ها و انطباق‌هایی برای معلولیت پیش‌بینی شده که می‌توان هنگام تعیین زمان دانشجویی یک جوان به منظور تعیین کسورات درآمد کسب شده، از آنها بهره گرفت. 20 مجموعه مقررات فدرال، قسمت 416.1861. این قوانین و مقررات را می‌توان در کتابخانه‌های عمومی یافت. همچنین، آنها در وب‌سایت اداره سوشال سکوریتی موجود هستند: www.ssa.gov. به وب‌سایت اداره سوشال سکوریتی بروید و روی زبانه «مقررات برنامه ما» در سمت راست صفحه کلیک کنید.