مقررات سوشال سکوریتی درباره احتساب درآمد والدین برای یک فرزند دچار معلولیت به منظور تعیین صلاحیت آن فرزند برای SSI و مبلغ آن

Publications
#5017.16

مقررات سوشال سکوریتی درباره احتساب درآمد والدین برای یک فرزند دچار معلولیت به منظور تعیین صلاحیت آن فرزند برای SSI و مبلغ آن

 

 

Click links below for a downloadable version.