ការទទួលបានបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈនិយោជក

Publications
#5580.06

ការទទួលបានបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈនិយោជក

ពាក្យថា “បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ” (“assistive technology”) មានន័យថាជាបច្ចេកវិជ្ជាដែល​គេយកវា​ទៅប្រើ​ជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ឬក្នុងសេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដើម្បី​បង្កើន រក្សា​បាន ឬកែលំអសមត្ថភាពចលនា​រាងកាយ​របស់ជនដែល​មាន​ពិការភាព​ជាប់​នឹងខ្លួន ។ 29 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C., United States Code) វគ្គទី 3002(3)(4)(5)

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើអ្វីគឺជាបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ?

ពាក្យថា “បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ” (“assistive technology”) មានន័យថាជាបច្ចេកវិជ្ជាដែល​គេយកវា​ទៅប្រើ​ជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ឬក្នុងសេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដើម្បី​បង្កើន រក្សា​បាន ឬកែលំអសមត្ថភាពចលនា​រាងកាយ​របស់ជនដែល​មាន​ពិការភាព​ជាប់​នឹងខ្លួន ។ 29 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C., United States Code) វគ្គទី 3002(3)(4)(5)

តើមានច្បាប់អ្វីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចស្នើ​សុំបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយពីនិយោជក?

គឺមាន​ច្បាប់​មួយចំនួន ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​និយោជកត្រូវ​សម្រួល និងផ្តល់​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដល់​និយោជិក​ទៅតាម​ការ​សម្រួលដែលមាន​ភាព​សមរម្យ ហើយច្បាប់​ទាំងនោះមានដូច​ជាក្រម​ជន​ពិការ​អាមេរិកាំង (ADA,​ Americans with Disabilities Act) វគ្គទី 504 នៃក្រម​ស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) និងច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Laws) ។

សម្រាប់​ខ្លឹមសារកាន់តែលំអិត ស្តីអំពីក្រម​ជនពិការ​អាមេរិកាំង និងច្បាប់​ផ្សេងៗទៀតដែល​ការពារ​ជនពិការ នៅកន្លែងការងារ សូមអានឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​របស់អង្គការ Disability Rights California ស្តីអំពី​សិទ្ធិការងារក្រោម​ក្រម​ជនពិការ​អាមេរិក (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act) ដែលមាន​នៅឯ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm

ខ្ញុំជាជនពិការដែលលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបាន​ជំនួយបច្ចេកវិជ្ជាក្រោមច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិក ។ ខ្ញុំត្រូវការ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ សម្រាប់​បំពេញ​ការងារ​របស់ខ្ញុំ ។ តើខ្ញុំអាច​ស្នើ​សុំ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយពី​និយោជករបស់ខ្ញុំបានទេ?

អាច ។ ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិក ចែងថា វិធីមួយក្នុង​ចំណោម​វិធី​ទាំងឡាយដែល​និយោជកអាចផ្តល់ភាព​សម្រួលសមរម្យចំពោះអ្នក គឺការផ្តល់​ឧបករណ៍ថ្មី ឬកែសម្រួល​ឧបករណ៍ការិយាល័យដែលមានស្រាប់ ឬបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដើម្បី​អាច​បំពេញ​ភារកិច្ចសំខាន់ៗ (មុខងារ​ស្នូល) នៃការ​ងារ​របស់អ្នក ។ 29 ក្រម​នៃ​បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations) វគ្គទី 1630.2(o)(2)(ii) ។   ផ្ទុយមកវិញ កិច្ចការណាដែល​មិនមែនជាការងារស្នូល (កិច្ចការ​មិន​សំខាន់) អ្នកមិនត្រូវឲ្យនិយោជកត្រូវផ្តល់​ភាព​សម្រួលសមរម្យ​ចំពោះ​អ្នកឡើយ ។ 29 ក្រម​នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ ។ 1630(n)(1) ។   សំណើ​របស់អ្នក​ មិនត្រូវជាការ​ដាក់​បន្ទុក​ហួសវិស័យចំពោះ​និយោជក​ឡើយ ។  29 ក្រម​នៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ វគ្គទី 1630.2(p), 1630.15(d) ។

តើខ្ញុំអាច​ស្នើសុំ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយបាននៅពេលណា?

សិទ្ធិរបស់អ្នក​ចំពោះបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ គឺមាន​នៅគ្រប់​ដំណាក់​កាលទាំងអស់នៃការ​ងារ គឺរួមទាំងដំណាក់​កាល​ដាក់ពាក្យសុំ​ចូលធ្វើការ និងពេលចូលបំពេញការងារ ។ 29 C.F.R. 1630.2(o)(1) ។

តើខ្ញុំអាច​ស្នើ​សុំបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ប្រភេទណា?

ក្រមជនពិការ​អាមេរិកាំង មិនមាន​ដាក់ដែនកំណត់​ចំពោះ​ប្រភេទ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​នោះទេ ។ អ្វីក៏ដោយឲ្យ​តែអាច​ជួយអ្នកបានក្នុងការ​បំពេញការងារ គឺអាច​ជា​ការសម្រួល​ដែល​សមរម្យមួយ ។ វាអាចជាឧបករណ៍សាមញ្ញៗ ដូចជា​ម៉ាស៊ីនអង្គុលីលេខ​សម្រាប់​ប្រើ​តែដៃម្ខាង សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​អាច​ប្រើ​បានតែដៃម្ខាង​សម្រាប់វាយ ឬក៏ជា​ម៉ាស៊ីន​ទំនើប ដូចជាឧបករណ៍ពិសេសផលិតឡើងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនង ដែលអាចជួយមនុស្ស​ដែល​​មាន​ពិការភាព​ក្នុង​ការ​និយាយ អាចប្រើសម្រាប់​ទំនាក់ទំនង ។

ដើម្បី​ផ្តល់ឲ្យអ្នក​នូវ​គំនិត អំពី​ប្រភេទ​ផ្សេងៗ​នៃ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាដែលនិយោជក​ត្រូវ​ផ្តល់​ដល់​និយោជិកពិការ ​យោងតាម​ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង សូម​មើល​តារាង​ឧទាហរណ៍អំពី​ឧបករណ៍ ដែលស្នងការឱកាសការងារ​ស្មើភាព (EEOC, Employment Opportunities Commission) បាន​និយាយថាគឺជាការ​សម្រួល​សមរម្យ នៅក្នុង ក្បួនខ្នាតបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ,  កាតព្វកិច្ច​ការ​សម្រួល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សមរម្យ (Technical Assistance Manual, The Reasonable Accommodation Obligation) វគ្គទី III, 3.10, 6 ។ (https://askjan.org/links/ADAtam1.html):

 • ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍សម្រាប់​មនុស្ស​ថ្លង់ (TDDs, Telecommunication Devices for the Deaf) គឺអាចជួយដល់មនុស្សដែលមានពិការភាពក្នុងការ​ស្តាប់ និង/ឬការនិយាយអាច​ទំនាក់​ទំនងបាន​តាម​ទូរស័ព្ទ ។
 • ទូរស័ព្ទ​បំពងសម្លេង គឺមាន​សារៈប្រយោជន៍​សម្រាប់​មនុស្ស​ពិបាក​ស្តាប់ ។
 • កម្មវិធីពិសេស សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​ជាបទដ្ឋាន និងឧបករណ៍​ផ្សេងទៀត ដែលអាច​ពង្រីកអក្សរ ឬអាចបំលែងឯកសារ​ដែលបោះពុម្ពលើក្រដាសទៅជា​ពាក្យ​និយាយ សម្រាប់​មនុស្សពិការភ្នែក និង/ឬពិបាកអាន ។
 • សញ្ញាសំគាល់ពកៗនៅលើ​ឧបករណ៍អក្សរ​សម្រាប់​មនុស្ស​ពិការភ្នែក ឬអក្សរ​ផុសមាន​ប្រយោជន៍​ចំពោះមនុស្សដែលខ្សោយភ្នែក ។
 • កាស​ស្តាប់​ត្រចៀក​សម្រាប់​ប្រើទូរស័ព្ទ និងកុងតាក់ផ្លាស់ប្តូរតាមពន្លឺ គឺអាចប្រើសម្រាប់​មនុស្សដែលមានកាយវិបល្លាស ឬពិការភាព​ផ្សេងៗទៀត ។
 • ម៉ាស៊ីនគិតលេខ​មានសម្លេងនិយាយ អាច​ប្រើបាន​សម្រាប់​មនុស្សពិការភ្នែក ឬពិការ​ភាព​ការអាន ។ ទូរស័ព្ទដែលអាចបើកឲ្យឮសម្លេងចេញក្រៅ អាច​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​សម្រាប់​​មនុស្សដែលកំបុតអាវៈយវៈ ឬពិការភាពផ្សេងទៀតដែល​មិន​អាច​ធ្វើ​ចលនារំកិលបាន ។ បញ្ជីខាងក្រោម បង្ហាញ​ឧទាហរណ៍បន្ថែមចំពោះ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ និងតម្លៃរបស់វា ៖
 • ឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងដែលមាន​ភ្លើងជាសញ្ញាបង្ហាញ គឺអាចជួយគ្រូពេទ្យ​ដែលជា​មនុស្ស​ថ្លង់ ក្នុងការ​ធ្វើពិសោធន៍ – តម្លៃ $27.00 ។
 • លេខាដែលមិនអាច​ប្រើដៃ​បាន​មួយរយភាគរយ អាចយកឧបករណ៍ “តុ ឬថាស​ដាក់​លើតុ​ សម្រាប់ដាក់ឯកសារ” (“lazy susan”) ដែលអាចជួយបានក្នុងការ​ចាប់យក​សម្ភារៈ​ទាំ​ងអស់ដែលត្រូវការសម្រាប់​ការងាររបស់គាត់ – តម្លៃ $85.00 ។
 • អ្នក​សំអាតទីធ្លា ដែលដៃម្ខាង​មិនអាច​ប្រើបានល្អ អាចប្រើ​ឧបករណ៍បន្លាយដៃ សម្រាប់​ប្រើជាប្រដាប់ប្រមូលសំរាម ។ របស់នេះ អាចជួយគាត់ក្នុងការ​ចាប់​ដងបន្លាយ​របស់​ឧបករណ៍សំអាតដោយប្រើដៃពិការ ហើយ​ប្រើដៃដែលមិនពិការដើម្បីបញ្ជា​ឧបករណ៍​ ប្រមូល – តម្លៃ $20.00 ។
 • ទូរស័ព្ទបំពងសម្លេង ត្រូវបាន​រចនាឡើងសម្រាប់​ប្រើជាមួយឧបករណ៍​ជំនួយការ​ស្តាប់ គឺអាចជួយកម្មកររោងចក្រ អាចបន្តការងារបាន ដើម្បីចៀសវាង​ការ​ផ្ទេរចេញទៅកាន់​មុខងារដែលទទួលបាន​ប្រាក់​ខែទាប – តម្លៃt $24.00 ។
 • បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវជាជនពិការភ្នែកអាចទទួលបានឧបករណ៍ស្ទង់ពន្លឺ​សម្រាប់​ប្រាប់​សញ្ញា  ដែលអាច​អនុញ្ញាតឲ្យ​​បុគ្គលិក​បែបនេះ កំណត់បានថា​តើទូរ​ស័ព្ទ​ខ្សែមួយណារោទ៍ ខ្សែមួយណាកំពុងរង់ចាំ ឬខ្សែមួយណាកំពុងជាប់​រវល់ ។ ឧបករណ៍​ស្ទង់ពន្លឺសម្រាប់ប្រាប់សញ្ញា ឲ្យសញ្ញាជាសម្លេង នៅពេលតម្រង់វាទៅរក​ប្រភពដែល​មាន​ពន្លឺ – តម្លៃ $50.00 ទៅ $100.00 ។
 • មនុស្សដែល​ប្រើដៃបានតែម្ខាង ដែលធ្វើការផ្នែកសេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ​ អាចធ្វើកិច្ចការ​បានគ្រប់យ៉ាង លើកលែងតែការ​បើកកំប៉ុង ។ បុគ្គលិកក្នុងមុខតំណែងនេះ អាចទទួល​បាន​ប្រដាប់គាស់កំប៉ុងដោយប្រើ​តែដៃម្ខាង – តម្លៃ $35.00 ។
 • ការទិញ​ប្រដាប់សំអាតកម្រាលឥដ្ឋដែលមាន​ទម្ងន់​ស្រាល និងអំបោសមាន​ទំហំតូច អាចជួយនិយោជិកដែលមានពិការភាពដោយសារជម្ងឺខ្សោយបញ្ញា (Down syndrome) និងជម្ងឺបេះដូងដើរ​ខុសប្រកតីពីកំណើត អាចធ្វើការបានដោយ មាន​បញ្ហាជម្ងឺធ្វើទុកតិច​តួច​បំផុត – តម្លៃក្រោម $40 ។
 • អ្នកបើកឡានធំ កើតជម្ងឺស្ពឹកម្រាមដៃ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យគាត់ពិបាកកម្រើកកដៃ ហើយធ្វើឲ្យ​មានភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង។ ព្រួល​ពិសេស​សម្រាប់​អប​កដៃ​ប្រើជាមួយស្រោមដៃ ដែលបាន​រចនាឡើង​សម្រាប់អ្នកមុជទឹក អាចជួយគាត់ឲ្យបើកឡានបាន ទោះបីស្ថិតក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ – តម្លៃ $55.00 ។
 • កាសទូរស័ព្ទ អាចជួយដល់អ្នកលក់ធានារ៉ាប់រង​ដែលមានកាយវបល្លាស អាចសរសេរ​បាន​ក្នុងពេលកំពុងនិយាយជាមួយអតិថិជន – តម្លៃជួលឧបករណ៍គឺ $6.00 ក្នុងមួយខែ ។
 • ទម្រង់ក្រដាសរឹងធម្មតា ដែលហៅថា “ឧបករណ៍​សម្រាប់​បត់​ឥវ៉ាន់” (“jig”) អាចជួយ​មនុស្សដែលមានពិការភាពខួរក្បាល បត់ខោខូវប៊យ​បាន​យ៉ាងល្អ ក្នុង​មុខងារជា​ស្មៀន​ឃ្លាំងចំពោះ​ហាង​លក់​រាយ – តម្លៃ $0 ។

តើខ្ញុំត្រូវ​ធ្វើអ្វី ទើបអាចទទួលបាន​ឧបករណ៍ជំនួយត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​ការងារខ្ញុំ?

ដំណើរការគឺចាប់ផ្តើមពីការ​អនុញ្ញាតឲ្យ​និយោជករបស់អ្នក​បានដឹងថាអ្នក​មានពិការភាព​ក្នុង​ខ្លួន ហើយអ្នកត្រូវការ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​សម្រាប់​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​របស់អ្នក ។ តមកទៀត អ្នកត្រូវ​ស្នើ​សុំការប្រ​ជុំ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​តម្រូវការ​ជាក់លាក់​របស់អ្នក ។ បើអ្នក ឬនិយោជករបស់អ្នក​​ដឹង​ច្បាស់​អំពី​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ អ្នកអាចព្រមព្រៀងជាមួយ​ថៅកែអំពីអ្វីដែលត្រូវនឹងតម្រូវការ​របស់​អ្នកបាន ។ អ្នក​ត្រូវ​កត់ត្រាទុកនូវខ្លឹមសារចំពោះការ​ពិភាក្សា និងលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ។

និយោជក​របស់អ្នក មិនចំាបាច់ត្រូវតែ​ទិញ​ឧបករណ៍​ជំនួយដែលមានតម្លៃថ្លៃ ឬឧបករណ៍ដែល​ទើប​​ផលិតចេញថ្មីៗឡើយ ។ តាមពិតទៅ និយោជករបស់អ្នក មិនចំាបាច់​ត្រូវតែទិញ​ឧបករណ៍​ជំនួយឲ្យអ្នកឡើយ បើតម្រូវការ​របស់អ្នក​អាច​ដោះស្រាយបាន​ដោយវិធី​ផ្សេង ។  និយោជករបស់អ្នក មិនអាច​សំអាងលើ​តម្លៃ​ឧបករណ៍​ជំនួយ យកមកធ្វើជាមូលហេតុ​មិន​ជួយ​អ្នកទេ លើកលែងតែថាវាមិនមាន​វិធី​ណាមួយផ្សេងទៀតដើម្បី​ដោះស្រាយបាន ហើយ​និយោជក​អាចបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ជំនួយនោះវាមានតម្លៃថ្លៃហួសពីអ្វី​ដែល​ខ្លួនអាច​ដោះ​ស្រាយ​​បាន ។ ផ្ទុយមកវិញ នៅពេលដែល​ជម្រើសមួយត្រូវបាន​បដិសេធចោល និយោជក​ត្រូវ​ពិចារណា​ចំពោះជម្រើសផ្សេងទៀត​ដែល​សមរម្យ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​មិនមាន​ជម្រើស​ផ្សេងទៀត​ដែលសមរម្យ ដោយសារ​ឧបករណ៍​ជំនួយ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃពេក និយោជក​ត្រូវផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យអ្នក រក​ឧបករណ៍​ជំនួយ​ដោយខ្លួនឯង ។

តើ​និយោជក​អាច​តម្រូវឲ្យខ្ញុំ​សុំលិខិត​ពីគ្រូពេទ្យ ដែលបញ្ជាក់ថា តើខ្ញុំត្រូវការ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយប្រភេទណាដែរឬទេ?

ទេ ។ ចំពោះ​ហេតុការណ៍ភាគច្រើន គ្រូពេទ្យ​មិន​មាន​ចំណេះដឹង​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ណែនាំអំពី​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយឡើយ ។ បើអ្នក​ដឹងមិនច្បាស់ ឬអ្នកមិនអាច​យល់ព្រម​ចំពោះ​ឧបករណ៍ជំនួយទេ និយោជករបស់អ្នក​ត្រូវ​ស្នើសុំធ្វើការ​វាយតម្លៃ ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក​វាយតម្លៃដែលអាច​ផ្តល់អនុសាសន៍បានចំពោះ​ជម្រើសដែល​មានប្រសិទ្ធិភាព ។ សូមអាន​ឧបសម្ព័ន្ធអំពី 29 C.F.R. វគ្គទី 1630.9 ក្រោម  ដំណើរការ​អំពី​ការកំណត់​ការសម្រួល​ដែល​មាន​ហេតុផល​សមរម្យ (Process of Determining the Appropriate Reasonable Accommodation) ។

គឺមាន​អ្នក​ជំនាញឯកទេស ដែលអាចធ្វើការ​វាយតម្លៃបាន​អំពី​តម្រូវការ​ចំពោះឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ។ អ្នក​ជំនាញឯកទេសភាគច្រើន ជាអ្នកធ្វើការ​ក្នុងផ្នែក​ស្តានីតិសម្បទា​ប្រចាំមន្ទីរពេទ្យនានា ។ រីឯអ្នកជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត គឺជាអ្នកធ្វើការ​នៅតាមអង្គការ​ជនពិការ ។ ក៏មានអ្នកលក់​ឧបករណ៍ប្រភេទនេះ ដែលជាអ្នក​ធ្វើការវាយតម្លៃអំពី​តម្រូវការ​ចំពោះឧបករណ៍ជំនួយបច្ចេកវិជ្ជាផងដែរ ។ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ប្រចាំនាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិ​សម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) អ្នក​ឯកទេស​ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលការ​រស់នៅ​ដោយឯករាជ្យ ឬអ្នកចាត់ចែងសំណុំរឿងប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ (regional center) អាច​ប្រាប់​អ្នកបានពីកន្លែងដែលអ្នក​ត្រូវទៅ ។ ការវាយតម្លៃ ត្រូវអាច​ប្រាប់អ្នកបានថា តើបច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយប្រភេទណា​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ ។

តើនិយោជកអាច​ទទួលបានអ្វីពីគ្រូពេទ្យរបស់ខ្ញុំ?

និយោជករបស់អ្នក អាចត្រឹមតែមានសិទ្ធិដឹងបានអំពី​ស្ថានភាពដែលអ្នកជួប្រទះ បណ្តាលពី​ពិការ​ភាពរាងកាយ និងខួរក្បាលរបស់អ្នក តែប៉ុណ្ណោះ ។ កំណត់ហេតុរបស់គ្រូពេទ្យ គួរមាន​រៀប​រាប់អំពី​ពិការភាព និងមូលហេតុដែលពិការភាព​ប៉ះពាល់​ចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ្នក​ក្នុង​ការ​​បំពេញមុខងារ​សំខាន់ៗនៃកិច្ចការ​របស់អ្នក ។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក មិនត្រូវ​ផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀតស្តីអំពីវេជ្ជសាស្រ្ត និងចិត្តសាស្រ្ត របស់អ្នកដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទឡើយ ។ បើអ្នក​អាច​​ផ្តល់ព័ត៌មាននេះ​តាមរយៈ​ឯកសារ​ផ្សេងដែលអាច​យកជាការបាន គឺមិនចំាបាច់ឲ្យមាន​គ្រូពេទ្យរបស់​អ្នក​ចូលមកពាក់ព័ន្ធឡើយ ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ប្រសិនបើ​និយោជករបស់ខ្ញុំបដិសេធ​មិនផ្តល់​ឧបករណ៍ជំនួយដល់ខ្ញុំ?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យតវ៉ាជាមួយភ្នាក់ងារណាមួយ ឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់​តុលាការ ។ ចំពោះស្ថាន​ភាពភាគច្រើន អ្នកត្រូវ​ដាក់​ពាក្យតវ៉ាជាមុនសិន ទើបអាចប្តឹងទៅតុលាការ​នាពេលក្រោយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូមអានឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថា សិទ្ធិការ​ងារ​ក្រោមក្រមជនពិការអាមេរិកាំង (Employment Rights under the Americans with Disabilities Act) មាននៅឯ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsEmployment.htm

តើមានប្រភពផ្តល់ថវិកាជំនួយ ដែលអាចជួយខ្ញុំបានក្នុងការ​ទទួលបានឧបករណ៍​ជំនួយ​ដោយខ្លួនឯងបានទេ?

មាន ។ ផែនការដើម្បីសម្រេចបានការជ្រោមជ្រែងខ្លួនឯង (PASS, Plan to Achieve Self-Support) អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម (Social Security) ដើម្បី​សន្សំ​ប្រាក់​ថ្លៃទិញឧបករណ៍ជំនួយ ។ នាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិសម្បទា ក៏អាចផ្តល់ប្រាក់​ដើម្បី​ទិញឧបករណ៍​ជំនួយ​បានដែរ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់​យើងខ្ញុំចំពោះ​ប្រធានបទទាំងនេះ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/assistive-technology-medical-equipment និង http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsClientAssistanceProgram.htm